Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Магістратура на базі повної загальної середньої освіти

Як розраховується конкурсний бал

При вступі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти, участь у конкурсному відборі відбувається відповідно до конкурсного балу (КББ), який розраховується за формулою:

КББ = k1·П1 + k2·П2 + k3·П3 + k4·А + k5·Оу,

де:

 • П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів);
 • П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання (вступного іспиту) з третього предмета (за шкалою від 100 до 200 балів); 
 • А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200;
 • ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ОНПУ (за шкалою від 100 до 200 балів) при вступі на спеціальності (спеціалізації), яким надається особлива підтримка
 • k1, k2, k3, k4, k5 – невід’ємні вагові коефіцієнти для кожної конкурсної пропозиції. Сума коефіцієнтів k1, k2, k3, k4, k5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань складає 100 балів.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

 • РК у нашому навчальному закладі дорівнює 1,02;
 • ГК у нашому навчальному закладі дорівнює дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках;
 • СК у нашому навчальному закладі дорівнює дорівнює 1,02 та 1,00 в інших випадках.
  • Для підтвердження СК вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності).
  • СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації не застосовується.

До конкурсного відбору на місця державного замовлення та у разі їх не отримання на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб допускаються вступники, конкурсний бал яких не менше ніж:

 • 130 балів – для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».