Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Магістратура на базі ступеня бакалавра або магістра

Як розраховується конкурсний бал

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за такою формулою:

КБМ =  k1·П1 +  k2·П2 + П3,

де:

  • k1, k2 – невід’ємні вагові коефіцієнти конкурсної пропозиції. Правилами прийому 2021р. визначено: k1 = 0,25; k= 0,75. Для кожної конкурсної пропозиції дорівнює їх сума дорівнює 1.
  • П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів); 
  • П2- оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);
  • П3 оцінка за інші показники конкурсного відбору:

П3 = 0,1 · (П4 + А),

де:

  • П4 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (додаткові бали);
  • А - середній бал документа про здобутий освітній ступінь бакалавр або магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 100 балів).

Середній бал (А) документа про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) розраховуються як середнє арифметичне оцінок, що виставлені у цьому документі (додатку до нього), за екзамени, захисти курсових проектів і робіт, захисти практики, диференційовані заліки, атестаційні екзамені та захист дипломного проекту чи роботи, за 100-бальною шкалою з округленням до десятих частин балу.

Оцінки з документа про раніше здобутий ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), які виставлені за національною шкалою, враховуються таким чином: «задовільно» відповідає «74», «добре» відповідає «89», «відмінно» відповідає «100».

Оцінки з документа про раніше здобутий ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), які виставлені за шкалою ЄКТС, враховуються таким чином: «E» відповідає «66», «D» відповідає «74», «C» відповідає «81», «B» відповідає «89», «A» відповідає «100».

Якщо оцінка за інші показники конкурсного відбору П3 перевищує 20 балів, вона встановлюється такою, що дорівнює 20 балів.

За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь бакалавр або магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) його середній бал А = 0.

Переведення оцінок, які виставлені у документі про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), за іншою шкалою у 100-бальну шкалу здійснюється за формулою:

O5 = On · (100 / n),

де:

  • O5 – оцінка за 100-бальною шкалою;
  • On – оцінка за n-бальною шкалою;
  • n – розмах шкали оцінювання, за якою виставлена оцінка On.