Розділ для вступників

які є громадянами або постійно проживають на території України
Аспірантура

Порядок подання заяв

Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяви до приймальної комісії нашого навчального закладу на участь у конкурсному відборі (далі - заява).

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу;
  • військовий квиток (для військовозобов'язаних);
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

До заяви вступник додає:

  • рекомендаційний лист, сформульований на підставі докладу вступника на відкритому засіданні кафедри з презентацією дослідницьких пропозицій чи досягнень, підписаний передбачуваним науковим керівником, з візами відповідних завідувача кафедри та директора інституту або декана факультету;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; копію документа, що посвідчує особу та громадянство (першої, другої сторінок і сторінки з позначкою про реєстрацію за місцем проживання);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
  • копію військового квитка (для військовозобов'язаних);
  • копію документу про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів, тез конференцій (по одній копії кожної публікації, що підтверджується наявністю оригінального паперового носія або посилання на відповідний сайт - за наявністю);
  • документи, які підтверджують наявність призових місць в студентських наукових конкурсах, олімпіадах (за наявністю);

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією нашого навчального закладу, або в установленому законодавством порядку. Копії документів, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Приймальна комісія розглядає заяви і документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до нашого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію ОНПУ фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви н відповідну спеціальність у нашому навчальному закладі. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання та встановлення еквівалентності