Ви є тут

Підготовка магістрів

Опис освітньої послуги, що пропонується

Підготовка фахівців з вищою освітою на другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.

 

Результат отримання освітньої послуги

Здобуття поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію присуджується освітній ступінь «Магістр».

 

Документи, що видаються після отримання освітньої послуги

Особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію видається:

 • диплом магістра державного зразка;
 • додаток до диплома магістра європейського зразка.

 

Умови надання освітньої послуги

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Особа має право здобувати ступінь магістра фармацевтичного спрямування за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

 

Обсяг та тривалість надання освітньої послуги

 • Підготовка магістрів на основі ступеня бакалавра:
  • обсяг освітньо-професійної програми підготовки становить 90 кредитів ЄКТС,
   • нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці;
  • обсяг освітньо-наукової програми підготовки становить 120 кредитів ЄКТС (програма обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків),
   • нормативний строк підготовки становить 1 рік 9 місяців.

 

 • Підготовка магістрів фармацевтичного спрямування на основі на основі повної загальної середньої освіти:
  • обсяг освітньої програми становить 300–360 кредитів ЄКТС,
   • нормативний строк підготовки становить 4 роки 10 місяців.

 

 

Каталог освітніх програм підготовки магістрів

Спеціальність "014 Середня освіта", спеціалізація "014.11 Фізична культура":

Спеціальність "029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа":

Спеціальність "033 Філософія":

Спеціальність "034 Культурологія":

Спеціальність "035 Філологія":

Спеціальність "051 Економіка":

Спеціальність "053 Психологія":

Спеціальність "061 Журналістика":

Спеціальність "071 Облік і оподаткування":

Спеціальність "073 Менеджмент":

Спеціальність "075 Маркетинг":

Спеціальність "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

Спеціальність "101 Екологія":

Спеціальність "104 Фізика та астрономія":

Спеціальність "113 Прикладна математика":

Спеціальність "121 Інженерія програмного забезпечення":

Спеціальність "122 Комп'ютерні науки":

Спеціальність "123 Комп'ютерна інженерія":

Спеціальність "125 Кібербезпека":

Спеціальність "126 Інформаційні системи та технології":

Спеціальність "131 Прикладна механіка":

Спеціальність "132 Матеріалознавство":

Спеціальність "133 Галузеве машинобудування":

Спеціальність "136 Металургія":

Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка":

Спеціальність "143 Атомна енергетика":

Спеціальність "144 Теплоенергетика":

Спеціальність "151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології":

Спеціальність "152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка":

Спеціальність "161 Хімічні технології та інженерія":

Спеціальність "163 Біомедична інженерія":

Спеціальність "171 Електроніка":

Спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка":

Спеціальність "183 Технології захисту навколишнього середовища":

Спеціальність "226 Фармація, промислова фармація":

Спеціальність "231 Соціальна робота":

Спеціальність "274 Автомобільний транспорт":

Спеціальність "281 Публічне управління та адміністрування":

Спеціальність "291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії":