Ви є тут

Підготовка бакалаврів

Опис освітньої послуги, що пропонується

Підготовка фахівців з вищою освітою на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

 

Результат отримання освітньої послуги

Здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію присуджується освітній ступінь «Бакалавр».

 

Документи, що видаються після отримання освітньої послуги

Особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію видається:

 • диплом бакалавра державного зразка;
 • додаток до диплома європейського зразка.

 

Умови надання освітньої послуги

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти чи ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста).

 

Обсяг та тривалість надання освітньої послуги

Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра:
 • на основі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки:
  • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців; 
  • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.
 • на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) становить 120–180 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки:
  • за денною формою навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців; 
  • за заочною формою навчання – 3 роки 8 місяців;
  • для перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки.

 

 

Каталог освітніх програм підготовки бакалаврів

Спеціальність "014 Середня освіта", спеціалізація "014.11 Фізична культура":

Спеціальність "029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа":

Спеціальність "033 Філософія":

Спеціальність "034 Культурологія":

Спеціальність "035 Філологія":

Спеціальність "051 Економіка":

Спеціальність "053 Психологія":

Спеціальність "061 Журналістика":

Спеціальність "071 Облік і оподаткування":

Спеціальність "073 Менеджмент":

Спеціальність "075 Маркетинг":

Спеціальність "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

Спеціальність "101 Екологія":

Спеціальність "104 Фізика та астрономія":

Спеціальність "113 Прикладна математика":

Спеціальність "121 Інженерія програмного забезпечення":

Спеціальність "122 Комп'ютерні науки":

Спеціальність "123 Комп'ютерна інженерія":

Спеціальність "125 Кібербезпека":

Спеціальність "126 Інформаційні системи та технології":

Спеціальність "131 Прикладна механіка":

Спеціальність "132 Матеріалознавство":

Спеціальність "133 Галузеве машинобудування":

Спеціальність "136 Металургія":

Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка":

Спеціальність "143 Атомна енергетика":

Спеціальність "144 Теплоенергетика":

Спеціальність "151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології":

Спеціальність "152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка":

Спеціальність "161 Хімічні технології та інженерія":

Спеціальність "163 Біомедична інженерія":

Спеціальність "171 Електроніка":

Спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка":

Спеціальність "183 Технології захисту навколишнього середовища":

Спеціальність "226 Фармація, промислова фармація":

Спеціальність "231 Соціальна робота":

Спеціальність "274 Автомобільний транспорт":

Спеціальність "281 Публічне управління та адміністрування":

Спеціальність "291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії":