Ви є тут

Оприлюднення дисертацій, що прийняті до захисту спеціалізованими вченими радами університету

Саад Алдін Алхемірі Дауд Ліла

Автономні системи тригенерації з відновлювальними джерелами енергії для умов Близького Сходу
05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 26 вересня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Денисова Алла Євсіївна, Одеський національний політехнічний університет, кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій,

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор, Ганжа Антон Миколайович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій 
 • кандидат технічних наук, Соколовська-Єфименко Вікторія Вікторівна Одеська національна академія харчових технологій, доцент кафедри кріогенної техніки.

Захист 26 вересня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Танащук Катерина Олександрівна

Теоретико-методологічні засади державного регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 6 вересня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Коваль Віктор Васильович, завідувач кафедри прикладної економіки Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Сафонов Юрій Миколайович, заступник директора Державної наукової установи  «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Шапошников Костянтин Сергійович, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.

Захист 6 вересня 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Чукурна Олена Павлівна

Маркетингове ціноутворення машинобудівних підприємств в умовах глобалізації.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 5 вересня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету. 

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Іванов Юрій Борисович, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України;
 • доктор економічних наук, професор Смерічевський Сергій Францевич, завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного університету МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Шафалюк Олександр Казимирович, декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України.

Захист 5 вересня 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Рибак Ольга Володимирівна

Математичне моделювання, аналіз та оптимізація в САПР технологічного процесу шліфування плазмових покриттів
05.13.12 - Системи автоматизації проектувальних робіт
Спеціалізована вчена рада: K 41.052.08
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 5 липня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, директор Інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, Гоменюк Сергій Іванович, професор, декан математичного факультету Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України;
 • кандидат технічних наук, Лазарєва Діна Василівна, завідувач кафедри інформаційних технологій та прикладної математики Одеської державної академії будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України.

Захист 05 липня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.08 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Поточняк Яна Володимирівна

Моделі, методи та інформаційна технологія створення словників предметної області для побудови інформаційних систем
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 20 червня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: кандидат технічних наук, професор Кунгурцев Олексій Борисович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри системного програмного забезпечення

Офіційні опоненти: 

 • доктор технічних наук, професор Фісун Микола Тихонович, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету, ім. П. Могили;
 • доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна, завідувач кафедри cистем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 20 червня 2019 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.041Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Фомін Олександр Олексійович

Інформаційна технологія вторинної спектральностатистичної ідентифікації нелінійних інерційних об’єктів в системах технічної діагностики
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 20 червня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Павленко Віталій Данилович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління

Офіційні опоненти: 

 • доктор технічних наук, професор Лєнков Сергій Васильович, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, головний науковий співробітник науково–дослідного центру Військового інституту;
 • доктор технічних наук, професор Поворознюк Анатолій Іванович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри обчислювальної техніки та програмування;
 • доктор технічних наук, професор Субботін Сергій Олександрович, Запорізький національний технічний університет, завідувач кафедри програмних засобів.

Захист 20 червня 2019 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.041Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Альохіна Світлана Вікторівна

Наукові основи теплової безпеки сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 30 травня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України (ІПМаш НАН України).

Науковий консультант: академік НАН України, доктор технічних наук, професор Мацевитий Юрій Михайлович, Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України, завідувач відділу

Офіційні опоненти: 

 • доктор технічних наук, професор Скалозубов Володимир Іванович, Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри атомних електричних станцій
 • доктор технічних наук Борисенко Володимир Іванович,Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України, завідувач відділенням атомної енергетики
 • доктор технічних наук, професор Черноусенко Ольга Юріївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України, завідуюча кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій

Захист 30 травня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Клевцов Сергій Валерийович

Підвищення точності та якості багаторізцевого розточування ступінчастих отворів на основі дослідження динаміки технологічної системи
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 19 березня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Міністерства освіти і науки України, м.Київ.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Письменний Євген Миколайович, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, декан теплоенергетичного факультету, науковий керівник кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики (м.Київ).

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, Комаров Юрій Олексійович, провідний інженер відділу теплотехнічних процесів і аварійних режимів, ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом»(м. Одеса);
 • кандидат технічних наук, Печериця Олександр Володимирович, Державне підприємство «Державний науковотехнічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», перший заступник директора (м.Київ).

Захист 19 березня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, корп. 10, аудиторія 22 (ТТЛ).

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Новохатська Катерина Андріївна

Методи автоматизованого створення та обслуговування матеріалізованих представлень у інформаційних системах
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 26 червня 2018 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор Кунгурцев Олексій Борисович, професор кафедри системного програмного забезпечення Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Малахов Євгеній Валерійович, завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова;
 • доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна, завідувач кафедри cистем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 26 червня 2018 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Молдавська Олександра Володимирівна

Знанняорієнтовані моделі, методи та інформаційна технологія технічного діагностування інформаційних систем на основі сценаріїв
05.13.06 – Інформаційні технології.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 26 червня 2018 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор Рувінська Вікторія Михайлівна, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри системного програмного забезпечення.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Березький Олег Миколайович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії 
 • доктор технічних наук, професор Каргін Анатолій Олексійович, Український державний університет залізничного транспорту, завідувач кафедри інформаційних технологій.

Захист 26 червня 2018 року 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Рижков Олександр Сергійович

Управління проектами та програмами спільної підготовки фахівців міжнародного рівня.
05.13.22 – Управління проектами та програмами
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 24 травня 2018 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Кошкін Костянтин Вікторович, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, директор навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Бушуєва Наталія Сергіївна, Київський національний університет будівництва і архітектури, професор кафедри управління проектами (м. Київ);
 • доктор технічних наук, професор Білощицький Андрій Олександрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідуючий кафедрою інформаційних систем та технологій (м. Київ);
 • доктор технічних наук, професор Колеснікова Катерина Вікторівна, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри інформаційних технологій проектування в машинобудуванні (м. Одеса).

Захист 24 травня 2018 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 204-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів