Кубко Валентина Петровна

Кандидат филос. наук, доц.
kubko.valentina@opu.ua
Індексація в наукометричних базах
Наукометричні ідентифікатори
ORCID: 0000-0003-0433-2013
Вища освіта 

Кандидат наук - 26.00.01 Теорія та історія культури.

Спеціаліст - 10.02.01 Українська мова та література.

Спеціаліст - 27.00.02 Документознавство та інформаційна діяльність.

Вчений ступінь 

Кандидат философских наук.

Вчене звання 

Доцент.

Основні наукові публікації 

Кубко, В. П. Гендерні аспекти корпоративної культури організацій / В. П. Кубко // Нова парадигма : журн. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – Вип. 120. – С. 19-26.

Кубко, В. П. Особливості використання кольорів у фірмовому стилі / В. П. Кубко, Ю. В. Щербак // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 107. – С. 294-296.

Кубко, В. П. Символічний блок корпоративної культури організацій // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – Дніпропетровськ, 2014. - № 3 (107), березень. – С. 35-40.

Kubko, W. P. Funkcje społeczne kultury medialnej / W. P. Kubko // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. - Київ, 2019. - Вип. 141 (№ 2), ч. 2 : Філософ. науки. – C. 73-77

Кубко, В. П. Особливості розробки корпоративного кодексу вищого навчального закладу / В. П. Кубко, К. Ю. Ткаченко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 116. – С. 255-258.

Кубко, В. П. Сутність корпоративної культури / В. П. Кубко // Аркадіа. – Одеса, 2009. – №1 (23). – С. 47-50.

Кубко, В. П. Соціально-філософський аспект тайм-менеджменту / В. П. Кубко, С. С. Торконяк // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Кив, 2018. – Вип. 130. – С. 276-278.

Кубко, В. Медіакультура сучасного інформаційного суспільства / В. Кубко // Вісн. Кн. палати. - 2019. - № 3. - С. 34-37.

Розова, Т. В. Соціокультурне середовище закладу вищої освіти як підґрунтя становлення особистості / Т. В. Розова, В. П. Кубко // Інформ. освіта та проф.-комунікатив. технології ХХІ ст. : ХІ Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 12-14 верес. 2018 р. - 2018. - С. 276-280.

Кубко. В. П. Корпоративна культура як основа модернізації вищої освіти України / В. П. Кубко // Грані : наук.-теорет. альманах. – Дніпропетровськ, 2017. – Т. 20, 5 (145). – С. 42-47.

Кубко, В. П. Соціокультурний феномен корпоративної культури вищих навчальних закладів / В. П. Кубко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 411-416.

Кубко, В. П. Пути развития корпоративной культуры высших учебных заведений Украины / В. П. Кубко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 508–514.

Кубко, В. П. Eкспрес-діагностика корпоративної культури вищих навчальних закладів України / В. П. Кубко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 482–488.

Кубко, В. П. Гендерна стереотипізація рекламної комунікації / В. П. Кубко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 81. – С.213-216.

Кубко, В. П. Комунікативна стратегія розвитку туристичного бізнесу в Україні / В. П. Кубко, І. І. Компанієць // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 107. – С. 310-313.

Кубко, В. П. Удосконалення корпоративного іміджу організації шляхом застосування ребрендингу / В. П. Кубко, І. В. Діордієва // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 108. – С. 149-151.

Кубко, В. П. Стратегія формування корпоративної культури закладу вищої освіти / В. П. Кубко, А. В. Шиндор // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2018. – Вип. 138, ч. 2. – С. 209-213.

Кубко, В. П. Формування гендерної культури студентів вищих навчальних закладів / В. П. Кубко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 98. – С.321-325.

Кубко, В. П. Передумови та особливості формування моделі іміджу вищого навчального закладу / В. П. Кубко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 103. – С. 283-286.

Кубко, В. П. Фірмові константи як засоби ідентифікації корпоративного стилю організації / В. П. Кубко, А. В. Баранюк // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 106. – С. 242-245.

Кубко, В. П. Комунікативна стратегія в системі маркетингових комунікацій / В. П. Кубко // Інформ. освіта та проф.-комунікатив. технології ХХІ ст. : Х Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 14-15 верес. 2017 р. - 2017. - С. 150-155.

Кубко, В. Корпоративна культура як об'єднальна основа вищих навчальних закладів / В. Кубко // Вісн. Книжк. палати. - 2011. - № 11. - С. 43-46.

Кубко. В. Модель формування корпоративної культури сучасного вищого навчального закладу України / В. Кубко // Вісн. Книжк. палати. - 2014. - № 8. - С. 40-43.

Кубко, В. П. Комунікативний аспект розробки рекламних кампаній / В. П. Кубко, Я. М. Туренко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 107. – С. 303-306.

Панькевич, О. О. Спеціальність "Журналістика" в умовах освітніх реформ / О. О. Панькевич, В. П. Кубко // Міжнарод. наук. журн. "Інтернаука". - 2017. - № 7. - С. 60-63.

Кубко, В.П. Фактчекінг у розслідувальній журналістиці / В. П. Кубко // International scientific and practical conference : The European Development Trends in Journalism, PR, Media and Communication, November 27-28, 2020. – Wloclawek, Republic of Poland, 2020. – P. 80–84.

Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність : підручник / уклад. : Г. О. Оборський, І. М. Чістякова, Д. Д. Татакі, О. С. Білоусов, І. Б. Кривдіна, В. П. Кубко, С. Х. Яворський. – Київ: Каравела, 2016. – 232 с.

Research activities.Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions / G. Vorobyova, I. Chistyakova, I. Kryvdina, O. Bilousov, V. Kubko, D. Tataki, B. Shevchenko, S. Yavorskyi. – K. : Caravela, 2016. – 116 p.

Інтелектуальна власність та авторське право : навч. посіб. для студентів вищих закладів освіти / І. М. Чістякова, І. Б. Кривдіна, Д. В. Буряк, В. П. Кубко, О. В. Гегечкорі, Д. Д. Татакі, О. О. Татакі, Т. О. Чернов. – Київ : Каравела, 2019. – 204 с.

Кубко, В. П. Комунікація як важлива складова процесу прийняття рішень / В. П. Кубко, В. Вражитор // Акт. питання документознавства та інформ. діяльності : теорія та інновації : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, м. Одеса 23–24 берез. 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 371–375. – Бібліогр.: 5 назв.

Кубко, В. П. Комунікативна стратегія розвитку вищих навчальних закладів / В. П. Кубко, І. Компанієць // Акт. питання документознавства та інформ. діяльності : теорія та інновації : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, м. Одеса 23–24 берез. 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 428-434.

Кубко, В. П. Організація роботи с персоналом документно-інформаційної служби / В. П. Кубко, К. Проненко // Акт. питання документознавства та інформ. діяльності : теорія та інновації : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, м. Одеса 23–24 берез. 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 443–447. – Бібліогр.: 5 назв.

Кубко В. П. Особливості та способи друку поліграфічної реклами / В. П. Кубко, Ю. Щербак // Акт. питання документознавства та інформ. діяльності : теорія та інновації : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, м. Одеса 23–24 берез. 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 490–493. – Бібліогр.: 7 назв.

Кубко, В. П. Системно-лінгвістичні та психологічні характеристики патогенних текстів реклами / В. П. Кубко, А. Баранюк // Акт. питання документознавства та інформ. діяльності : теорія та інновації : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, м. Одеса 23–24 берез. 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 517–521.

Кубко, В. П. Організаційне забезпечення комунікативної стратегії туристичної компанії / В. П. Кубко // Акт. питання державно-правового розвитку України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 черв. 2017 р. – Київ : Каравела, 2017. – С. 131–134.

Кубко, П. Застосування консалтинговими службами сучасних методик для пошуку раціональних проблем рішень проблем підприємства / В. П. Кубко, І. І. Компанієць // Акт. питання державно-правового розвитку України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 черв. 2017 р. – Київ : Каравела, 2017. – С. 134–136.

Кубко, В. П. Соціально-філософський аспект цінностей корпоративної культури / В. П. Кубко // Філософські обрії сьогодення : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 16 листоп. 2017 р. – Херсон : ХДАУ, 2017. – С. 140–144.

Соловйова, С. Г. Сутність та завдання корпоративного іміджу державної організації / С. Г. Соловйова, В. П. Кубко // Акт. питання документознавства та інформац. діяльності : теорії та інновації : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, присвяч. 100-річчю Одес. нац. політехн. ун-ту, м. Одеса, 22-23 берез. 2018 р. / під заг. ред. В. Г. Спрінсяна. – Дніпро: Середняк Т. К., 2018. – С.423–428.

Серденюк, Н. Рекламна стратегія у системі стратегічного управління підприємством / Н. Серденюк, В. П. Кубко // Акт. питання документознавства та інформац. діяльності : теорії та інновації : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, присвяч. 100-річчю Одес. нац. політехн. ун-ту, м. Одеса, 22-23 берез. 2018 р. / під заг. ред. В. Г. Спрінсяна. – Дніпро: Середняк Т. К., 2018. – С.431–436.

Торконяк, С. Використання інтегрованих маркетингових комунікацій у діяльності ТОВ «Стар Тайм» / С. Торконяк, В. П. Кубко // Акт. питання документознавства та інформац. діяльності : теорії та інновації : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, присвяч. 100-річчю Одес. нац. політехн. ун-ту, м. Одеса, 22-23 берез. 2018 р. / під заг. ред. В. Г. Спрінсяна. – Дніпро: Середняк Т. К., 2018. – С. 444–448.

Крайнюк, А. Конструювання соціальної реальності в процесі комунікативної взаємодії / А. Крайнюк, В.П. Кубко // Акт. питання документознавства та інформац. діяльності : теорії та інновації : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, присвяч. 100-річчю Одес. нац. політехн. ун-ту, м. Одеса, 22-23 берез. 2018 р. / під заг.ред. В. Г. Спрінсяна. – Дніпро: Середняк Т. К., 2018. – С.464-469.

Розова, Т. В. Соціокультурне середовище закладу вищої освіти як підгрунтя становлення особистості / Т. В. Розова, В. П. Кубко // Інформ. освіта та проф.-комунікат. технології XXI ст. : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 12-14 вер. 2018 р. / ОНПУ. - Одеса, 2018. - С. 276-280.

Кубко, В. П. Формування корпоративної культури у сфері вищої освіти України / В. П. Кубко, Г. П. Зірчак // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., (15 трав. 2018 р.). – Київ : КНУКІМ, 2018. – С. 28–31.

Кубко, В. П. Технологія формування позитивного іміджу органів державного управління / В. П. Кубко, М. Гордієнко // Акт. питання документознавства та інформац. діяльності : теорії та інновації : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, м. Одеса, 27–29 берез. 2019 р. / під заг.ред. В. Г. Спрінсяна. – Дніпро : Середняк Т. К., 2019. – С. 533–539.

Кубко, В. П. Медіакультура як міждисциплінарний феномен / В. П. Кубко // Інформ. освіта та профес.-комунік. технології ХХІ ст. : зб. матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 11–13 верес. 2019 р. / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Аспропринт, 2019. – С. 225–228.

Беззубова, І. Соціальна реклама як складова інформаційного механізму державного управління / І. Беззубова, В. П. Кубко // Істор. досвід і сучасність : матеріали XХVІ наук. конф. здобувачів вищої освіти : доповіді. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2020. – Вип. 39. – С. 82–87.

Кубко, В. П. Сутність, місія та завдання соціальної реклами / В. П. Кубко, В. Нікітюк // Акт. питання документознавства та інформац. діяльності : теорії та інновації : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, м. Одеса, 19–20 берез. 2020 р. / під заг. ред. В. Г. Спрінсяна. – 2020. – С. 344–348.

Кубко, В. П. Особливості зовнішньої реклами в Україні / В. П. Кубко, І. Діордієва // Акт. питання документознавства та інформац. діяльності : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, м. Одеса, 24–25 берез. 2016 р. – Одеса : Середняк Т. К., 2016. – С. 204–209.

Кубко, В. П. Особливості застосування PR-інструментів в управлінні підприємством / В. П. Кубко, А. Баранюк // Акт. питання документознавства та інформац. діяльності : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, м. Одеса, 24–25 берез. 2016 р. – Одеса : Середняк Т. К., 2016. – С. 281–286.

Кубко, В. П. Особенности разработки рекламной кампании / В. П. Кубко, Я. Туренко / Акт. питання документознавства та інформац. діяльності : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, м. Одеса, 24–25 берез. 2016 р. – Одеса : Середняк Т. К., 2016. – С. 269–272.

Кубко, В. П. Ефективність комунікацій послуг вищої освіти / В. П. Кубко // Інформац. освіта та профес.-комунік. технології ХХІ століття : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 8–9 верес. 2016 р. / під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Полтава : Сімон, 2016. – С. 160–164.

Панькевич, О. О. Спеціальність «Журналістика» в умовах освітніх реформ / О. О. Панькевич, В. П. Кубко // Інтернаука : міжнарод. наук. журн. – 2017. – № 7 (29). – С. 60-64.

Конспект лекцій з дисципліни "Теорія та практика реклами"для студентів денної та заочної форм навчання гуманітарних спеціальностей / уклад. : Ю. А. Грушевська, В. П. Кубко. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 52 с.

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " Теорія та практика реклами" для студентів денної форми навчання гуманітарних спеціальностей / уклад. В. П. Кубко. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 32 с.

Методичні вказівки до написання курсових з дисципліни "Теорія та практика реклами" для студентів спеціальностей 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 061 "Журналістика" денної та заочної форм навчання / уклад. В. П. Кубко. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 51 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Корпоративна культура" для студентів денної та заочної форм навчання гуманітарних спеціальностей / уклад. В.П. Кубко. – Одеса : ОНПУ, 2018. – 63 с.

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "Корпоративна культура" для студентів інституту дистанційної та заочної освіти за спеціальностями: 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 034 "Культурологія" та 231 "Соціальна робота" / уклад. В. П. Кубко – Одеса : ОНПУ, 2018. – 121 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Теорія та практика Public Relations" для студентів денної та заочної форм навчання гуманітарних спеціальностей. – Частина 1 / уклад. : В. П. Кубко, В. Г. Спрінсян. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 99 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Теорія та практика Public Relations" для студентів денної та заочної форм навчання гуманітарних спеціальностей. - Частина 2 / уклад. : В. П. Кубко, В. Г. Спрінсян. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 80 с.

Методичні вказівки з дисципліни "Теорія та практика Public Relations" для практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання гуманітарних спеціальностей / уклад. : В. П. Кубко, В. Г. Спрінсян. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 41 с.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням). За заг. ред В.Г. Спрінсяна. - Одеса: ОНПУ, 2016. - 93 с.