Українська мова як іноземна*

Навчальна дисципліна загальної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
1.50.
Форма контрою: 
Зачет.
Викладач: 
к. філол. н., доц. Коляда-Березовська Т.Ф.
Кількість аудиторних годин: 
60 годин практичних занять..

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:

формування мовної (фонетичної та графічної ) і мовленнєвої компетенції іноземних соискательів, сприяння їх адаптації до професійного й культурного середовища України. 

Завдання дисципліни:
 • забезпечити засвоєння соискателями базового мовного матеріалу, а саме: особливості фонетичної, лексичної, морфологічної, словотвірної, правописної та синтаксичної систем української мови з виходом у мовленнєву діяльність;
 • дати поняття про вимову звуків та позначення їх літерами, про граматичні категорії різних частин мови, про особливості українського словотвору, будову різних типів речень; 
 • забезпечити оволодіння соискателями комунікативно-поняттєвим і лексичним навчальним мінімумом, необхідним для спілкування в типових соціальних ситуаціях; 
 • сформувати навички й уміння з основних видів мовленнєвої діяльності на базі функціональних стилів (загальнолітературного, навчально-наукового, публіцистичного);
 • надати систему мовленнєвих зразків, основні відомості для вивчення – адресат мовлення, монолог і діалог (полілог), український мовленнєвий етикет; 
 • сприяти розвиткові пізнавальних та комунікативних здібностей іноземних соискательів, а також їхнього мовлення в українському середовищі;
 • ознайомити з елементами культури та історії України, м. Одеси, враховуючи комунікативні потреби соискательів, що реалізуються у змісті практичних завдань і вправ, у тематиці усних висловлювань. 

 

Основні результати навчання

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних питань, презентації результатів досліджень та проектів.

Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач.

 

Кількість аудиторних занять

60 годин практичних занять.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • ПЗ – практичні заняття;
 • СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти;
 • МКР – модульна контрольна робота;
 • К – консультації.

 

Тематика та види навчальних занять

 • 1 тиждень
  • ПЗ1. Родовий відмінок іменників для вираження приналежності. Іменники та особові займенники у родовому відмінку. Африкати дз, дж. Артикуляція звуків ̀дж – ч, дз – ц, ц-ч.
  • ПЗ2. Родовий відмінок іменників однини у значенні заперечення або відсутності предмета (особи).
  • СРЗ. К.
 • 2 тиждень
  • ПЗ 3. Закінчення іменників чоловічого роду однини у родовому відмінку. Іменники, що вживаються лише в однині.
  • ПЗ 4. Називний, родовий і знахідний відмінки особових займенників.
  • СРЗ. К.
 • 3 тиждень
  • ПЗ 5. Прийменники, після яких вживається родовий відмінок.
  • ПЗ 6. Дієслова руху. Іменники у родовому відмінку для вираження напрямку руху. Вживання прийменників до і звідки.
  • СРЗ. К.
 • 4 тиждень
  • ПЗ 7. Прикметники та присвійні займенники у родовому відмінку. 
  • ПЗ 8. Наказовий спосіб дієслів (імператив), парадигма наказового способу. 
  • СРЗ. К.
 • 5 тиждень
  • ПЗ 9. Вживання іменників у давальному відмінку для позначення адресата дії. Вимова та правопис ненаголошених голосних е, и, чергування о – і у відкритих/закритих складах.
  • ПЗ 10. Особові та присвійні займенники у давальному відмінку.
  • СРЗ. К.
 • 6 тиждень
  • ПЗ 11. Прикметники у давальному відмінку.
  • ПЗ12. Давальний відмінок для вираження віку.
  • Кількісні числівники від 100 до 1000. Прислівники способу дії вперше, знову.
  • СРЗ. К.
 • 7 тиждень
  • ПЗ13. Присвійний займенник свій.
  • ПЗ14. Модульна контрольна робота 1.
  • СРЗ. К.
 • 8 тиждень
  • ПЗ15. Орудний відмінок іменників однини у значенні інструмента і сумісності. Орудний відмінок особових займенників. Вживання прийменників з (зі, із), з – без
  • ПЗ16. Вживання дієслів: подобатися – сподобатися, брати - взяти. Конструкції з питальними словами чому, коли. Конструкції: «Мені подобається + зн. відм.».
  • СРЗ. К.
 • 9 тиждень
  • ПЗ 17. Утворення відносних прикметників. Прикметники – ознаки смаку. Конструкції з питальними словами який, скільки. 
  • ПЗ 18. Іменники, прикметники та присвійні займенники у давальному відмінку множини. 
  • СРЗ. К.
 • 10 тиждень
  • ПЗ 19. Іменники й особові займенників орудному відмінку однини для вираження засобу пересування та інструмента дії. Минулий час дієслів.
  • ПЗ. 20. Прийменник З (ІЗ, ЗІ) з іменниками в орудному відмінку. Мовні формули подяки. 
  • СРЗ. К.
 • 11 тиждень
  • ПЗ 21. Іменники в орудному відмінку множини. Лексичні синоніми. Тематична лексика.
  • ПЗ 22. Вживання прикметників і присвійних займенників в орудному відмінку. Питальне речення зі словом чому.
  • СРЗ. К.
 • 12 тиждень
  • ПЗ 23. Складнопідрядні речення з підрядним обставинним причини (сполучники тому що, тому). 
  • ПЗ 24. Зворотний займенник себе, його відмінювання. Вживання дієслів зустрічати(ся), знайомити(ся).Подовжені приголосні.
  • СРЗ. К.
 • 13 тиждень
  • ПЗ 25. Родовий відмінок іменників у значенні власника предмета. Прикметники – ознаки розміру. Вказівні займенники цей, той, такий, інший. 
  • ПЗ 26. Родовий відмінок іменників однини у значенні призначення. Прийменник для.
  • СРЗ. К.
 • 14 тиждень
  • ПЗ 27. Складений майбутній час дієслів. Відмінки української мови, їх значення та вживання
  • ПЗ 28. Займенники української мови та їх відмінкові форми
  • СРЗ. К.
 • 15 тиждень
  • ПЗ 29. Дієслово: час, вид. Дієслова руху.
  • МКР2.
  • СРЗ. К.

 

Самостійна робота

Самостійна робота складає 60 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт:

 • підготовка до практичних занять - 40 годин;
 • підготовка до модульних контрольних робіт та заліку - 20 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до практичних занять, виконують по 2 модульні контрольні роботи.

Модульна контрольна робота з української мови як іноземної як рубіжний контроль передбачає перевірку навичок і умінь іноземних соискательів з основних видів мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, аудіюванні та письмі), а також знань граматичного матеріалу. 

Модульна контрольна робота включає 3 види навчальної діяльності:

 • Письмові відповіді на питання до аудіотексту;
 • Читання тексту і відповіді на питання;
 • Виконання завдань граматичного блоку у формі тестових запитань.

Матеріали модульних контрольних робіт входять до навчально-методичного комплексу кафедри.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів.

Семестровий модуль 1

 • МК1. Модульна контрольна робота - 20 балів / 0,6 кредиту (7 тиждень);    
 •  накопичувальна частина: поточний контроль - 30 балів / 0,9 кредиту
 • Всього - 50 балів (1,5 кредити) Перескладання можливе протягом 9–11 тижнів за розкладом консультацій.

Семестровий модуль 2

 • МК2. Модульна контрольна робота – 20 балів (15 тиждень).
 • накопичувальна частина: поточний контроль - 30 балів / 0,9 кредиту
 • Всього - 50 балів (1,5 кредити).

Максимальна оцінка за повний обсяг виконаних навчальних елементів дисципліни – 100 балів.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку, що виставляється на підставі балів, отриманих у результаті двох модульних контрольних робіт і накопичувальної складової.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До заліку допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж на 60 %.

Залік відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності. 

Виконаний не свій варіант завдання здобувачем не оцінюється.

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.

Відсутність здобувача на контрольній роботі відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання заліку – за встановленим розкладом.

Під час практичних занять здійснювати телефонні дзвінки забороняється.