Іноземна мова за професійним спрямуванням

Навчальна дисципліна загальної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.00.
Форма контрою: 
Зачет.
Викладач: 
доктор філологічних наук, професор Домброван Т.І.
Кількість аудиторних годин: 
44 години практичних занять..

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:

формування у здобувачів комунікативної спроможності у професійному та ситуативному спілкуванні іноземною мовою в усній і письмовій формах.

Завдання дисципліни:
 • розширити словниковий запас здобувачів за рахунок загальновживаної, загальнонаукової, загально професійної та спеціальної лексики (підмови спеціальності), що супроводжується формуванням умінь ефективного й адекватного оперування загальнолексичними і термінологічними мінімумами; 
 • розвивати різні види мовленнєвої діяльності здобувачів (усна і письмова комунікація);
 • удосконалювати навички діалогічного та монологічного мовлення на професійні теми;
 • навчити основам усного і писемного перекладу професійно орієнтованих іншомовних джерел;
 • навчити особливостям ділового листування на іноземній мові;
 • формувати стійку мотивацію до вивчення іноземної мови та готовність до роботи в іншомовному середовищі;
 • підвищити загальноосвітній та культурологічний рівень здобувачів вищої освіти.

 

Основні результати навчання

Застосовувати іномовні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою усно та письмово. Знатиосновні стандарти ділового і професійного мовлення іноземною мовою; загально професійну та спеціальну лексику (підмови спеціальності);граматичний матеріал в обсязі, передбаченому даною програмою;правила оформлення іноземною мовою результатів наукових досліджень. 

 

Кількість аудиторних занять

44 години практичних занять. 

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • ПЗ – практичні заняття;
 • СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти;
 • МКР – модульна контрольна робота;
 • К – консультації

 

Тематика та види навчальних занять

 • 1 тиждень 
  • ПЗ 1. Managing first meetings. Small talk in first meetings.
  • СРЗ. К.
 • 2 тиждень
  • ПЗ 2. Telephone etiquette.
  • ПЗ 3. Job interview questions. CV.
  • СРЗ. К.
 • 3 тиждень
  • ПЗ 4.Negotiations.
  • СРЗ. К.
 • 4 тиждень
  • ПЗ 5. Describing an object / event /process.
  • ПЗ 6.Writing formal and informal emails.
  • СРЗ. К.
 • 5 тиждень
  • ПЗ 7. Writing formal and informal letters 
  • СРЗ. К.
 • 6 тиждень
  • ПЗ 8. Writing an article outlining problems and possible ways of their solving
  • ПЗ 9. Writing a summary / an abstract. 
  • СРЗ. К.
 • 7 тиждень
  • ПЗ 10. Writing a report.
  • СРЗ. К. МКP1
 • 8 тиждень
  • ПЗ 11. Making a presentation.
  • ПЗ 12. ProfessionalNetworking.
  • СРЗ. К.
 • 9 тиждень
  • ПЗ 13. Supporting teamwork. 
  • СРЗ. К.
 • 10 тиждень
  • ПЗ 14. Leading and participating in problem-solving meetings. 
  • ПЗ 15. Discussing preferences and reaching agreement
  • СРЗ. К.
 • 11 тиждень
  • ПЗ 16. Intercultural competence.
  • СРЗ. К.
 • 12 тиждень
  • ПЗ 17. Methods of scientific research.Graphs and diagrams. Statistics.
  • ПЗ 18. Living in a digital age.
  • СРЗ. К.
 • 13 тиждень
  • ПЗ 19. Newtechnologies and their application in your professional activity.
  • СРЗ, К.
 • 14 тиждень
  • ПЗ 20. Marketing. Statistics.
  • ПЗ 21. Non-verbalcommunication
  • СРЗ. К. МКP2
 • 15 тиждень
  • ПЗ 22. Readingtofindsuitablesources.
  • СРЗ. 

 

Індивідуальна робота

Не передбачена

 

Самостійна робота 

Самостійна робота складає 46 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт: підготовка до практичних занять – 32 години; підготовка до МКР– 14 годин. 

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до практичних занять, виконують 2 модульні контрольні роботи. Модульні контрольні роботи 1 та 2 виконуються у письмовій формі. Модульна робота складається з теоретичної частини (текст для аудіювання та 5 тестових запитань) та практичної частини (2 завдання). Відповідь на кожне тестове запитання оцінюється максимум в 1 бал. Правильне виконання кожного практичного завдання оцінюється в 5 балів. Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів.

Семестровий модуль 1. МКР1. Модульна контрольна робота – 15 балів (7 тиждень). Перескладання можливе протягом 8–10 тижнів за розкладом консультацій.

Семестровий модуль 2. МКР2. Модульна контрольна робота – 15 балів (14 тиждень).Максимальна оцінка за повний обсяг виконаних навчальних елементів дисципліни – 100 балів. Підсумковим контролем з дисципліни є залік. 

 

Умови допуску до підсумкового контролю 

Залік виставляється здобувачу вищої освіти як сумарна оцінка за виконання всіх елементів навчальної дисципліни не менше ніж на 60%.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності. 

Виконаний здобувачем не свій варіант завдання не оцінюється. 

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.

Відсутність здобувача на модульній контрольній роботі відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання модулів, заліку – за встановленим деканатом розкладом.

Під час занять здійснювати телефонні дзвінки забороняється.

Під час розв’язання МКР забороняється користуватись будь-якими літературними джерелами.