Українська мова як іноземна**

Навчальна дисципліна загальної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.00.
Форма контрою: 
Зачет.
Викладач: 
к. філол. н., доц. Коляда-Березовська Т.Ф.
Кількість аудиторних годин: 
60 годин практичних занять..

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:

формування мовної (фонетичної та графічної ) і мовленнєвої компетенції іноземних соискательів, сприяння їх адаптації до професійного й культурного середовища України. 

Завдання дисципліни:
 • забезпечити засвоєння здобувучами базового мовного матеріалу, а саме: особливості фонетичної, лексичної, морфологічної, словотвірної, правописної та синтаксичної систем української мови з виходом у мовленнєву діяльність; 
 • дати поняття про вимову звуків та позначення їх літерами, про граматичні категорії різних частин мови, про особливості українського словотвору, будову різних типів речень;
 • забезпечити оволодіння здобувучами комунікативно-поняттєвим і лексичним навчальним мінімумом, необхідним для спілкування в типових соціальних ситуаціях;
 • сформувати навички й уміння з основних видів мовленнєвої діяльності на базі функціональних стилів (загальнолітературного, навчально-наукового, публіцистичного);
 • надати систему мовленнєвих зразків, основні відомості для вивчення – адресат мовлення, монолог і діалог (полілог), український мовленнєвий етикет;
 • сприяти розвиткові пізнавальних та комунікативних здібностей іноземних здобувучів, а також їхнього мовлення в українському середовищі;
 • ознайомити з елементами культури та історії України, м. Одеси, враховуючи комунікативні потреби здобувучів, що реалізуються у змісті практичних завдань і вправ, у тематиці усних висловлювань. 

 

Основні результати навчання

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних питань, презентації результатів досліджень та проектів.

Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач.

 

Кількість аудиторних занять

60 годин практичних занять.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • ПЗ – практичні заняття;
 • СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти;
 • МКР – модульна контрольна робота;
 • К – консультації.

 

Тематика та види навчальних занять

 • 1 тиждень
  • ПЗ1. Український алфавіт. Голосні та приголосні звуки і букви. Склад. Наголос. Інтонація в простому реченні. ІК-1. Знайомство. Слова етикету.
  • ПЗ2. Звукова відповідність на початку слова, після голосних і приголосних. Іменник. Рід іменників. Слова, що відповідають на питання хто це? що це? Особові займенники. ІК-2. Речення зі словами тут, там, ось. 
  • СРЗ. К.
 • 2 тиждень
  • ПЗ 3. Типи речень за метою висловлювання. Чергування і – й. Вказівна конструкція зі словом Це. Іменник. Категорія істот і неістот. Власні і загальні назви. Кличний відмінок.
  • ПЗ 4. Подвійна вимова звуків. Сполучники у словосполученні і простому реченні. Особові займенники. Рід діяльності. Моя сім’я.
  • СРЗ. К.
 • 3 тиждень
  • ПЗ 5. Принципи українського правопису. Перенос слів із рядка в рядок. Вживання великої літери. Особові займенники. Рід діяльності. Моя аудиторія.
  • ПЗ 6. Присвійні і питальні займенники. Заперечна конструкція з часткою не. ІК-3. Моя кімната.
  • СРЗ. К.
 • 4 тиждень
  • ПЗ 7. Присвійні і питальні займенники. Множина іменників. Мій друг.
  • ПЗ 8. ІК-4, ІК-1+1; ІК-3+1. Прикметник. Рід і число. Синоніми. Антоніми. Розміри. Кольори.
  • СРЗ. К.
 • 5 тиждень
  • ПЗ 9. Прикметник. Рід і число. Узгодження з іменниками в називному відмінку. 
  • ПЗ 10. Дієслово. Інфінітив. I дієвідміна. Теперішній час. Діалогічне мовлення. Продукти харчування.
  • СРЗ. К.
 • 6 тиждень
  • ПЗ 11. Просте непоширене речення з простим дієслівним присудком. Питальні речення із словами звідки, як, коли.
  • ПЗ12. Дієслово. ІІ дієвідміна. Теперішній час. Наказовий спосіб дієслова. Знахідний відмінок іменника (вираження прямого об‘єкта). Дні тижня. 
  • СРЗ. К.
 • 7 тиждень
  • ПЗ13. Дієслово. ІІ дієвідміна. Теперішній час. Наказовий спосіб дієслова. Відмінок 4. Мій гуртожиток.
  • ПЗ14. Модульна контрольна робота 1.
  • СРЗ. К.
 • 8 тиждень
  • ПЗ15. Дієвідмінювання дієслів із суфіксом –ува-, (-юва-). Минулий час дієслова. Питальні речення із словом де. Конструкція «Хто працює де». 
  • ПЗ16. Дієслово БУТИ. Майбутній час дієслова. Діалогічне мовлення. Мій вихідний день. 
  • СРЗ. К.
 • 9 тиждень
  • ПЗ 17. Іменники та особові займенники у знахідному відмінку однини. Чергування у – в, приголосних г,к х / з′,ц′,с′ / ж,ч,ш. 
  • ПЗ 18. Прислівник як частина мови, що характеризує дію. Розряди прислівників за значенням. Прислівники часу, способу дії. Пори року.
  • СРЗ. К.
 • 10 тиждень
  • ПЗ 19. Прикметники та присвійні займенники у знахідному відмінку однини.
  • ПЗ. 20. Дієслово. Недоконаний і доконаний вид дієслова. Значення і вживання дієслів із часткою –ся (-сь). Мовні формули вибачення.
  • СРЗ. К.
 • 11 тиждень
  • ПЗ 21. Дієслова руху іти, їхати, ходити, їздити та їх вживання. Чергування приголосних т-ч, г-ж, с-ш, д-дж у дієсловах. Види транспорту. На вокзалі.
  • ПЗ 22. Знахідний відмінок напрямку. Прийменники у, в, на.
  • СРЗ. К.
 • 12 тиждень
  • ПЗ 23. Іменники у місцевому відмінку однини для позначення місця дії. Вживання прийменників у, в, на.
  • ПЗ 24. Місцевий відмінок іменників однини у значенні місця дії. Прислівники способу дії повільно, швидко.
  • СРЗ. К.
 • 13 тиждень
  • ПЗ 25. Іменники у місцевому відмінку однини для позначення місця дії. Вживання прийменників у, в, на. У магазині, на ринку, у супермаркеті.
  • ПЗ 26. Іменники у місцевому відмінку множини. Іменники, що вживаються лише у множині. В університеті.
  • СРЗ. К.
 • 14 тиждень
  • ПЗ 27. Прикметники і присвійні займенники у місцевому відмінку. Прислівники місця попереду, позаду, вгорі, внизу, вдома, додому, вперед, назад, праворуч, ліворуч
  • ПЗ 28. Вживання місцевого відмінка для вираження часу (години, місяці). Діалогічне мовлення.
  • СРЗ. К.
 • 15 тиждень
  • ПЗ 29. Кількісні числівники від 10 до 100. Кількісно-означальні прислівники дуже, багато, мало.
  • МКР2.
  • СРЗ. К.

 

Самостійна робота

Самостійна робота складає 60 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт:

 • підготовка до практичних занять - 40 годин;
 • підготовка до модульних контрольних робіт та заліку - 20 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до практичних занять, виконують по 2 модульні контрольні роботи.

Модульна контрольна робота з української мови як іноземної як рубіжний контроль передбачає перевірку навичок і умінь іноземних соискательів з основних видів мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, аудіюванні та письмі), а також знань граматичного матеріалу. 

Модульна контрольна робота включає 3 види навчальної діяльності:

 • Письмові відповіді на питання до аудіотексту;
 • Читання тексту і відповіді на питання;
 • Виконання завдань граматичного блоку у формі тестових запитань.

Матеріали модульних контрольних робіт входять до навчально-методичного комплексу кафедри.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів.

Семестровий модуль 1

 • МК1. Модульна контрольна робота - 20 балів / 0,6 кредиту (7 тиждень);    
 •  накопичувальна частина: поточний контроль - 30 балів / 0,9 кредиту
 • Всього - 50 балів (1,5 кредити) Перескладання можливе протягом 9–11 тижнів за розкладом консультацій.

Семестровий модуль 2

 • МК2. Модульна контрольна робота – 20 балів (15 тиждень).
 • накопичувальна частина: поточний контроль - 30 балів / 0,9 кредиту
 • Всього - 50 балів (1,5 кредити).

Максимальна оцінка за повний обсяг виконаних навчальних елементів дисципліни – 100 балів.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку, що виставляється на підставі балів, отриманих у результаті двох модульних контрольних робіт і накопичувальної складової.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До заліку допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж на 60 %.

Залік відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності. 

Виконаний не свій варіант завдання здобувачем не оцінюється.

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.

Відсутність здобувача на контрольній роботі відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання заліку – за встановленим розкладом.

Під час практичних занять здійснювати телефонні дзвінки забороняється.