Українська мова як іноземна 2

Навчальна дисципліна загальної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
1.50.
Форма контрою: 
Зачет.
Викладач: 
Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.

Кількість аудиторних годин: 30 годин – практичні заняття.

 

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:

формування у студентів комунікативної та мовної компетенностейностей, необхідних для навчання в вузі і перебування в країні навчання; оволодіння загальнолітературною мовою як засобом спілкування, а також мовою спеціальності як засобом отримання наукової інформації в обсязі, що забезпечує вільне сприйняття і розуміння текстів підручників і лекцій в загальному потоці з українськими здобувачами вищої освіти.

Завдання дисципліни:

розвиток сформованих раніше мовних і мовленнєвих навичок та формування відповідних даному етапу навчання умінь в 4-х видах мовленнєвої діяльності, що забезпечують реалізацію мовленнєвих і мовних стандартів; формування та розвиток умінь і навичок самостійної навчальної діяльності, вдосконалювати когнітивно-операційний компонент мовленнєвої діяльності як засіб усебічного розвитку особистості; подальше формування вмінь міжкультурного спілкування, виховання толерантного ставлення до представників інших культур; формування вмінь критичного осмислення соціальних проблем, усвідомлення життєвих цінностей; 
мовне забезпечення роботи з учбовою літературою за спеціальностями (на рівні А2).

Вирішення названих завдань означає розвиток і вдосконалення навичок і умінь іноземних здобувачів вищої освіти у таких видах мовленнєвої діяльності: 

 • в читанні (навички і вміння ознайомлювального і навчального читання):
  • читання і розуміння загальнонаукового тексту; 
  • читання і розуміння тексту тексту за спеціальностью здобувача; 
 • в письмовій мові: 
  • письмово оформлювати тексти за соціально-культурною тематикою та теми в межах своєї спеціальності;
  • скорочено записувати основні пункти з навчальної лекції (за умови, що тема відома);
  • складатия письмове висловлювання за вивченими темами.
 • в говорінні: 
  • монологічне мовлення: 
   • висловити власну думку і погляди стосовно тем, що відносятся до навчання, сфер зацікавлень, досвіду і планів;
   • висловити власні переконання, погляди, згоду чи незгоду з думками інших;
   • стисло пояснювати власні думки, плани, діяльність;
   • описувати людей, місця, предмети, події і дії; 
   • складати власне монологічне висловлювання з опорою на вивчений матеріал і в межах знайомої тематики; 
   • відтворення прочитаного тексту зі спеціальності з опорою на письмову фіксацію основних положень тексту.
  • діалогічне мовлення
   • спонтанно вступати в розмову на відомі теми або теми, пов’язані з приватною, публічною, професійною та освітньою сферами життя;
   • отримати, передати й уточнити просту фактичну інформацію;
   • брати участь у звичайній формальній дискусії на відомі теми, коли відбувається обмін фактичною інформацією. 
 •  в аудіюванні: 
  • розуміти монологічне та діалогічне мовлення в рамках потребної комунікації; 
  • розуміти на слух монологічне мовлення (лекції) і діалогічне мовлення (бесіда, дискусія) за своєю спеціальністю; 
  • розуміти навчально-побутового мовлення в межах реальної комунікації, пов’язаної із навчанням та побутом.

Вирішення названих завдань означає формування навичок і умінь іноземних здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у таких видах мовленнєвої діяльності: 

 • в читанні (навички і вміння ознайомлювального і навчального читання):
  • читання і розуміння тексту соціально-культурної тематики; 
  • читання і розуміння загальнонаукового тексту за вивченими темами; 
 • в письмовому мовленні: 
  • письмово оформлювати тексти за соціально-культурною тематикою;
  • скорочено записувати основні пункти з навчальної лекції (за умови, що тема відома);
  • складатия письмове висловлювання за вивченими темами.
 • в говорінні:
  • монологічне мовлення: 
   • розповідати про свої зацікавлення, досвід і плани, уживаючи ізольовані фрази і часто вживані вислови;
   • робити коротке, підготовлене, висловлювання на відому тему;
   • усно описувати людей, місця, предмети, ознаки і дії;
   • усно описувати навчання, розпорядок дня, уподобання простими фразами і реченями;
   • розповідати історію у вигляді простої послідовності подій;
   • коротко і просто висловлювати власну думку стосовно певної теми, елементарно її обґрунтовуючи.
  • діалогічне мовлення
   • встановити та підтримати контакт;
   • брати участь у діалозі, виражати комунікативні наміри в межах мінімального набору мовленнєвих ситуацій, у яких необхідний простий і прямий обмін інформацією на відомі та звичні теми;
   • ставити запитання і відповідати на запитання, обмінюватись думками й інформацією на відомі теми в повсякденних ситуаціях із передбачуваним змістом;
   • застосовуючи клішовані вислови, попросити співрозмовника повторити слово чи фразу.
 • в аудіюванні: 
  • розуміти фрази та найуживанішу лексику зі сфер особистого життя і побуту;
  • фрагменти з коротких, чітких, простих повідомлень та оголошень, що стосуються повсякденних умов перебування в Україні;
  • окремі вислови, короткі репліки в діалозі і не дуже довгі монологічні висловлювання визначеної тематики, сформульовані літературною мовою.

 

Основні результати навчання

Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою усно та письмово.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

ПЗ – практичні;
СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти;
МКР – модульна контрольна робота;
К – консультації викладача.

 

Тематика та види навчальних занять

 • 1 тиждень 
  • ПЗ1. Орудний відмінок іменників, прикметників, особових займенників, порядкових числівників, вказівних та присвійних займенників. 
  • СРЗ,
  • К
 •  2 тиждень
  •  ПЗ2. Дієслова, що використовуються з орудним відмінком. Складнопідрядні речення. Пряма мова і непряма мова. Розмовна тема: «Професія». 
  • СРЗ,
  • К
 • 3 тиждень
  • ПЗ3. Місцевий відмінок іменників на позначення об'єкта мовлення. Давальний відмінок іменників однини та множини. Розмовна тема: «День народження». 
  • СРЗ,
  • К
 • 4 тиждень
  • ПЗ4. Присвійні займенники свій, своя, своє, свої. Дієслова руху нести – носити, везти – возити, вести – водити. 
  • СРЗ,
  • К
 • 5 тиждень 
  • ПЗ5. Орудний і місцевий відмінки іменників множини. Ступені порівняння якісних прикметників та прислівників. 
  • СРЗ,
  • К
 • 6 тиждень
  • ПЗ6. Неозначені і заперечні займенники (відмінювання і семантико-синтаксичні функції). Складнопідрядні реченні з підрядною частиною умови. Розмовна тема: «У лікаря». 
  • СРЗ,
  • К
 • 7 тиждень
  • ПЗ7. Складнопідрядні реченні з підрядною частиною мети. Дієслова руху з префіксами. 
  • СРЗ,
  • К
 • 8 тиждень
  • ПЗ8. Складнопідрядні речення з підрядною означальною частиною. Давальний і знахідний відмінки у безособовому реченні. Розмовна тема: «В магазині». 
  • СРЗ,
  • К,
  • МКР1
 • 9 тиждень
  • ПЗ9. Дієслова руху з префіксами. Одночасність та послідовність виконання дії. (види дієслова в складних реченнях). 
  • СРЗ,
  • К
 • 10 тиждень
  • ПЗ10. Парадигма прикметників (множина). Використання складних речень з підрядним з'ясувальним. Займенник весь. Розмовна тема: «Я їду мандрувати». 
  • СРЗ,
  • К
 • 11 тиждень
  • ПЗ11. Прислівник. Прислівниковий зворот. 
  • СРЗ,
  • К
 • 12 тиждень
  • ПЗ12. Дієприкметник. Дієприкметниковий зворот.Неозначені займенники. 
  • СРЗ,
  • К
 • 13 тиждень
  • ПЗ13. Складнопідрядні речення з різними видами підрядності. Розмовна тема: «Мій університет». 
  • СРЗ,
  • К
 • 14 тиждень
  • ПЗ14. Відмінювання та особливості вживання неозначених займенників. Засоби вираження часу. 
  • СРЗ,
  • К 
 • 15 тиждень
  • ПЗ15. Особливості відмінювання кількісних числівників. Систематизація та узагальнення прийменників. Розмовна тема: «Наукові відкриття». 
  • ПЗ,
  • СРЗ,
  • МКР2

 

Самостійна робота

Самостійна робота складає –15 годин.

Завдання для самостійної роботи при підготовці до практичних занять, модульного та поточного контролів:

 1. підготовка до практичних занять: виконання лексико-граматичних завдань; самостійне читання тексту; самостійний аналіз тексту; визначення інформаційних одиниць; підготовка відповідей на питання до прочитаного тексту; складання плану (називного, питального, тезового) до тексту;
 2. виконання он-лайн тестових лексико-граматичних завдань; написання твору з заданої теми; усне монологічне висловлювання на матеріалі соціально-культурної теми;
 3. підготовка до модульних контрольних робіт. 

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на 2 семестрові модулі. Впродовж семестру здобувачі вищої освіти готуються до практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи. Всі модульні контрольні роботи виконуються у письмовій та усній формах та складаються з 3 видів навчальної діяльності:

 1. Письмові відповіді на питання аудіотекста – 8 балів;
 2. Читання тексту і відповіді на питання – 8 балів;
 3. Виконання граматичних тестів – 4 бали.

Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу складає – 20 балів. 

Максимальна сума накопичувальних балів в кожному модульному контролі – 30 балів.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів. 

 • Семестровий модуль 1
  • Робота на занятті: аналіз тексту (визначення інформаційних одиниць, відповіді на питання, складання плану), виконання лексико-граматичних завдань. – 3,75 балів (1-8 тижні). 
  • Тестування онлайн за окремим змістовим модулем – 3,75 балів. Термін надання – 2, 4, 6 тижні;
  • Усне монологічне висловлювання за окремими змістовими модулями – 3,75 балів. Термін виконання – 3,5 тижні;
  • Написання твору з теми змістового модуля – 3,75 балів. Термін надання – 7 тиждень;
  • Модульна контрольна робота 1 – 20 балів (8 тиждень). Перескладення можливе протягом 9-11 тижня за розкладом консультацій.
 • Семестровий модуль 2
  • Робота на занятті: аналіз тексту (визначення інформаційних одиниць, відповіді на питання, складання плану), виконання лексико-граматичних завдань. – 3,75 балів (9-15 тижні);
  • Тестування онлайн за окремим змістовим модулем – 3,75 балів. Термін надання – 10,12, 14 тижні;
  • Усне монологічне висловлювання за окремими змістовими модулями – 3,75 балів. Термін виконання – 11,13 тижні;
  • Написання твору з теми змістового модуля – 3,75 балів. Термін надання – 14 тиждень;
  • Модульна контрольна робота 1 – 20 балів (15 тиждень). Перескладення можливе протягом 9-11 тижня за розкладом консультацій.

Максимальна оцінка за повний обсяг виконаних дисциплін – 100 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

Залік виставляється здобувачу вищої освіти як сумарна оцінка за виконання всіх елементів навчальної дисципліни не менше ніж на 60%.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання, відвідувати консультації викладача з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи, питань. Такій підхід сприяє формуванню академічної культури та академічної доброчесності, здобуттю навичок самостійної роботи і формування відповідних компетентностей, як для успішного навчання на відповідному освітньому рівні, так і для майбутньої професійної діяльності.

Викладач на першому аудиторному занятті надає повну інформацію щодо усіх складових дисципліни, роз’яснює кількісне та якісне наповнення змістовних модулів, рекомендує відповідну фахову літературу, інформує щодо критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача з усіх видів та форм навчання та термінів контрольних заходів. 

Викладач зобов’язаний здійснювати консультації відповідно до затвердженого завідувачем кафедри, графіка консультацій.

Заборонено використання будь-яких літературних джерел, конспектів лекцій, шпаргалок під час проходження модульних контролів та складання екзамену з дисципліни.