ГФ ▪ Гуманітарний факультет

Управління

Деканат

Детальніше про деканат

Деканат – це організаційний центр управління роботою факультету, який виконує функції координації та адміністративного забезпечення навчального процесу.

 

Завдання деканату

 • Взаємодія з приймальною комісією з питань зарахування здобувачів вищої освіти.
 • Організація навчального процесу на факультеті.
 • Інформаційно-довідкове обслуговування здобувачів вищої освіти з питань навчання.
 • Підготовка наказів, вказівок і розпоряджень по факультету.

 

Основні функції, покладені на деканат

 • Організація навчально-методичної та виховної роботи на факультеті.
 • Організація наукової роботи кафедр та інших підрозділів факультету.
 • Складання розкладу занять, іспитів та підсумкових атестацій на факультеті.
 • Організація виконання освітніх програм факультету.
 • Контроль роботи викладачів та виконання графіків навчального процесу.
 • Облік здобувачів вищої освіти на факультеті, контроль за їх навчанням і успішністю.
 • Контроль за станом приміщень і майна, які перебувають у розпорядженні деканату.
 • Організація профорієнтаційної роботи зі школярами та випускниками факультету.
 • Діловодство і документообіг на факультеті.
 • Видача довідок здобувачам вищої освіти.
 • Проведення заходів щодо забезпечення здоров'я та безпеки життя учасників освітнього процесу на факультеті.

 

Вчена рада

Детальніше про вчену раду факультету

Вчена рада факультету є колегіальним органом управління факультету.

Вчена рада факультету утворюється строком на п’ять років, склад вченої ради факультету затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради факультету.

Повноваження вченої ради факультету визначаються Законом України «Про вищу освіту», статутом, наказами та внутрішніми документами Одеського національного політехнічного університету.

Рішення вченої ради факультету

Персональний склад вченої ради факультету

 

Збори трудового колективу

Детальніше про збори трудового колективу факультету

Збори трудового колективу факультету є органом громадського самоврядування факультету.

 

Вимоги до складу зборів трудового колективу

На зборах трудового колективу повинні бути представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому не менш як 75 відсотків складу зборів трудового колективу повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

Строк повноважень виборних делегатів становить один рік.

 

Керівництво роботою зборів трудового колективу

Керівництво роботою зборів трудового колективу здійснюють голова та секретар, обрані з числа присутніх.

 

Порядок скликання та діяльності зборів трудового колективу

Збори трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік.

Збори трудового колективу скликаються за ініціативою декана факультету, вченої ради факультету або двох третин колективу факультету.

Збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо на них присутні дві третини трудового колективу.

Збори трудового колективу затверджують порядок денний, що виноситься на розгляд головою з урахуванням пропозицій вченої ради факультету та учасників зборів.

Рішення зборів трудового колективу приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх, як правило, відкритим голосуванням.

 

Повноваження зборів трудового колективу

Збори трудового колективу:

 • оцінюють діяльність декана факультету;
 • затверджують річний звіт про діяльність факультету;
 • подають ректору пропозиції щодо відкликання з посади декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, статутом Одеського національного політехнічного університету, укладеним з ним контрактом;
 • обирають виборних представників до вченої ради факультету;
 • обирають делегатів до конференції трудового колективу університету.
Рішення зборів трудового колективу факультету

 

Студентське самоврядування

Детальніше про студентське самоврядування факультету

Студентське самоврядування факультету є невід’ємною частиною громадського самоврядування факультету та є складовою студентського самоврядування Одеського національного політехнічного університету.

Детальніше про студентське самоврядування

Персональний склад та контакти студентського самоврядування факультету