Соціальна робота

ID: 9938
Field of knowledge 
23 Social work
Specialty 
231 Social work
Form of study 
Full-time; Extramural.
Language of instruction 

Українська.

Why is it worth getting higher education on this educational program 

Бути соціальним працівником – це бути частиною сучасного суспільства та мати можливість впливати на зміни всіх його складових. Це можливість кар’єрного зростання: від медіатора до соціального менеджера. Це можливість приймати і реалізовувати управлінські рішення, а також впливати на соціальні процеси суспільства (зайнятість, охорону праці, міграцію, спосіб життя, оцінку діяльності органів управління та багато іншого).

Ми пропонуємо вам можливість набути професійні компетентності сучасного соціального працівника. Набути їх легко, але є умова – навчатись необхідно за цією програмою. Саме це ваш шанс отримати від життя максимум!

Вчитися в нас це:

 • по-перше – можливість набути «soft skills» – навичок, які забезпечать Вашу професійну інтеграцію в сучасному світі, це комунікативні навички, зокрема:
  • навички публічного виступу,
  • навички роботи в команді,
  • управління часом,
  • гнучкість і адаптивність,
  • лідерські якості;
 • по-друге – можливість саморозвитку – Ви зможете реалізувати себе в науково-дослідній діяльності, наприклад:
  • проводити дослідження,
  • писати наукові роботи, тези і статті з актуальних проблем соціальної роботи,
  • а також брати участь в конференціях, конкурсах та олімпіадах із соціальної роботи (від місцевих до міжнародних);
 • по-третє – можливість вибору – Ви маєте право самостійно:
  • обирати додаткові дисципліни і набувати професійні компетентності сучасного соціального працівника,
  • вибирати місця проходження практики, яка допоможе придбати нові практичні вміння і навички для професійної діяльності у соціальній сфері,
  • обирати наукового керівника або наставника, який допоможе вам в реалізації науково-дослідної діяльності,
 • по-четверте – можливість бути почутим – Ви станете частиною студентського самоврядування і ваш голос завжди буде почутий, а думка – врахована!

І завжди та у всьому Ви зможете отримати підтримку від наших викладачів!

І головне! Все, що ми зазначили, – це лише маленька частина того, що можемо Вам запропонувати. Адже все найцікавіше відбувається саме в НАС!!!. Бути соціальним працівником – це престижно і сучасно!

Program profile

The purpose of the program

Ця програма призначена для розвитку професійних і творчих здібностей студентів щодо оволодіння методологією наукової діяльності та їх підготовки до розв’язання складних задач і проблем у галузі соціальної роботи та/або у процесі навчання.

Program features
Предметна область, напрям

Соціальна робота, соціальний захист, інноваційні соціальні технології, управління персоналом, організаційне консультування.

Об’єкти вивчення: наукові основи сучасної соціальної роботи, технології удосконалення методів соціальної роботи, керівна діяльність. 

Методи, методики та технології: аналітичні, експериментальні, методи моделювання, спеціальні методи розв’язання завдань відповідно до спеціальності.

Інструменти та обладнання: анкетування, психологічне тестування, нормативна документація.

Фокус освітньої програми та спеціалізації 

Актуальні наукові дослідження в сфері соціальної роботи, втілення інноваційних методів і технологій з захисту інтересів людини, управління персоналом. 

Програма спрямована на розробку, впровадження, підтримку інноваційних моделей соціальної роботи, вдосконалення систем управління персоналом з метою забезпечення прав людини та сприяння її розвиткові у відповідності з міжнародними стандартами. 

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Робочі місця у науково-дослідних соціологічних та психологічних лабораторіях, адміністративних органах, соціальних службах, відділах по управлінню персоналом в організаціях всіх форм власності та вищих навчальних закладах. Самостійне працевлаштування.

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки кваліфікаційної роботи магістра.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, презентації, поточний контроль, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти.

Program competencies
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі й практичні проблеми у галузі професійної діяльності соціального працівника або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів соціальної роботи, а також характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні
 • Інструментальні компетентності:
  • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
  • Здатність планувати та управляти часом.
 • Міжособистісні компетентності:
  • Навички міжособистісної взаємодії.
  • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
  • Професійні етичні зобов’язання. 
  • Здатність бути критичним і самокритичним.
 • Системні компетентності:
  • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
  • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
  • Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.
  • Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Спеціальні
 • Предметні:
  • Знання принципів формування державної соціальної політики щодо напрямів вирішення проблем соціальної роботи. 
  • Навички застосування методів аналізу, оцінки стану об’єктів соціальної роботи. 
  • Здатність аналізувати особливості функціонування сучасної сім’ї.
  • Навички виявлення ресурсів особистості та групи. 
 • Фахові (компетентності щодо спеціальних розділів на вибір студента):
  • Здатність аналізувати певні види соціальної допомоги.
  • Здатність організовувати спільну діяльність з державними і недержавними установами. 
  • Навички використання спеціальних технологій в умовах міжособистісного спілкування.
  • Знання про принципи і технології підбору управлінських кадрів.
  • Здатність здійснювати профорієнтацію, відбір, оцінку результатів праці персоналу.
  • Здатність здійснювати планування, організацію заходів, щодо професійної адаптації персоналу, проводити атестацію кадрів. 
  • Навички аналізу соціальної проблеми і стану певної категорії клієнтів, розробки програм соціальної роботи.
  • Здатність діяти щодо підтримки соціальних проектів з боку державних і недержавних організацій.
  • Навички аналізу сутності та причин конфліктів, розробки процедури регулювання конфліктів.
  • Здатність виявляти та залучати ресурси клієнтів, соціальної групи і громади для розв’язання проблем з виходу із складних життєвих обставин. 
 • Інноваційні (компетентності щодо спеціальних розділів на вибір студента за майбутнім науковим напрямком):
  • Здатність креативно мислити та вирішувати проблеми, приймати інноваційні рішення, застосовувати творчі здібності. 
  • Здатність розробляти сучасні технології у роботі з об’єктами соціальної роботи.
  • Здатність використовувати різноманітні підходи при вирішенні особистих проблем персоналу організацій та служб.
 • Компетентності для індивідуального вибору: 
  • Здатність здійснювати планування, організацію та управління професійною кар’єрою в соціономічній сфері.
  • Здатність визначати ресурси професійного розвитку персоналу, критерії ефективності управлінської діяльності.
  • Здатність використовувати сучасні стратегії управління персоналом, формувати ефективну кадрову політику.
  • Здатність до пошуку інноваційних способів управління персоналом та розв’язання актуальних соціально-психологічних проблем на основі системного розуміння організаційної діяльності.
Program learning outcomes

Ключові результати навчання:

 • Вміти використовувати методи та правила управління інформацією та роботи з документами за професійним спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами інформаційних технологій.
 • Вміти використовувати комунікаційні технології для підтримування гармонійних ділових та особистісних контактів як передумову ділового успіху.
 • Знати та розуміти закони та методи міжособистісних комунікацій, норми толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної праці в колективі, адаптивності.
 • Уміти складати психологічний портрет людини, підбирати працівників на визначені посади, знаходити шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління персоналом.
 • Знати та розуміти закономірності, методи та підходи творчої та креативної діяльності, системного мислення у професійній сфері.
 • Знати основи кадрового менеджменту, авторського праву, професійної педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
 • Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної оцінки (самооцінки), критики (самокритики), долати власні недоліки.
 • Уміти застосовувати знання і розуміння для розв’язання завдань які характерні обраній спеціальності.
 • Вміти використовувати методи та методики проведення наукових та прикладних досліджень.
 • Знати методологію системних досліджень, методів дослідження та аналізу складних об'єктів та процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття, багатофункціональність для розв’язання прикладних і наукових завдань в галузі професійної діяльності.
 • Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.
 • Знати методи проведення досліджень та вміти аналізувати складність соціальних систем, розуміти складність задач оптимізації цих систем та їх елементів.
 • Розуміти необхідність бути наполегливим у досягненні мети та якісного виконання робіт у професійній сфері.
 • Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання.
 • Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу при визначенні складності досліджуваного об’єкту.
 • Вміти систематично опрацьовувати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.
 • Знати сучасні підходи до виконання проектних дій.

Спеціальні:

 • Уміти виявляти ресурси особистості та соціальної групи для виконання завдань професійної діяльності.
 • Уміти застосувати методи управління діяльністю персоналу, підвищувати мотивацію персоналу.
 • Уміти розробляти соціальні проекти і програми.
 • Вміти здійснювати підбір кадрів у соціальній службі відповідно кваліфікаційним вимогам певної посади.

Базові знання, вміння та розуміння на вибір студента:

 • Уміти визначати категорії осіб, які потребують соціальної допомоги.
 • Уміти діагностувати соціально-психологічний клімат колективу з використанням анкет, тестових методик.
 • Вміти працювати з клієнтами різних вікових категорій.

Знання та розуміння спеціальних розділів на вибір студента за науковою спеціальністю:

 • Вміти вести ділові переговори з потенційними партнерами.
 • Вміти виявляти співробітників, здатних до керівництва груповими діями.
 • Знати актуальні проблеми соціального захисту населення в Україні.
 • Знати досвід соціальної роботи за рубежем. 

Індивідуального вибору:

 • Вміти здійснювати планування, організацію та управління професійною кар’єрою в соціономічній сфері.
 • Знати базові основи професійного розвитку персоналу.
 • Здійснювати критичний відбір соціальних технологій управління персоналом у відповідності до характеру соціально-психологічних проблем, що підлягає розв’язанню.
 • Знати сучасні організаційні засади управління персоналом.
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

100 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://opu.ua/about/set_up_documents#8

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.

https://library.opu.ua

https://el.opu.ua

Academic mobility

Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року).

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Educational components of the program (training plan)
Preparation on the basis of a bachelor's degree, 2019 year of entry
Selective part

Educational discipline of general training

Професійна підготовка фахівців соціономічної сфери
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Корнещук В.В.
Психологія навчання
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Корнещук В.В.
Корпоративна культура
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Кубко В.П.
Бізнес-культура організацій
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2020
Teacher: Кубко В.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Озернюк Г.В.
Українська мова як іноземна
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 1 (full-time).
Form of control: Exam.
Year of implementation: 2018
Teacher: Романова О.К.
Українська мова як іноземна
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (full-time).
Form of control: Exam.
Year of implementation: 2018
Teacher: Романова О.К.
Патентознавство
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Озернюк Г.В.

Educational disciplines of professional training

Надійність в соціальній сфері
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2019
Teacher: Корнещук В. В.
Культура праці керівника соціальної служби
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (full-time).
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Лисенко О.М.
Психологія розвитку особистості
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 2 (full-time).
Form of control: Test.
Year of implementation: 2019
Teacher: Шрагіна Л.І.
Культура ділового спілкування
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (full-time).
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Лисенко О.М.
Психологія розвитку
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 2 (full-time).
Form of control: Test.
Year of implementation: 2019
Teacher: Шрагіна Л.И.
Професійна надійність персоналу соціономічної сфери
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Корнещук В.В.
Соціальне партнерство
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 2 (full-time).
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Year of implementation: 2019
Teacher: Колодійчук Ю. В.
Соціальна медіація
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 2 (full-time).
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Year of implementation: 2019
Teacher: Лисенко О.М.

Educational disciplines of individual choice

Професійна кар'єра в соціономічній сфері
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Тодорцева Ю.В.
Психологія управління
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Тодорцева Ю.В.
Основи кадрового менеджменту
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (full-time).
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Year of implementation: 2018
Teacher: Колот С.О.
Управління персоналом та організаційна діяльність
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (full-time).
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Year of implementation: 2018
Teacher: Колот С.О.
Mandatory part

Certification

Кваліфікаційна робота
Number of ECTS credits: 16.5
Semester: 3 (full-time).
Form of control: Exam. Work protection.
Year of implementation: 2018

Educational disciplines of professional training

Організація діяльності органів соціального захисту населення
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (full-time).
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Year of implementation: 2018
Teacher: Лазарева А.О.
Прогнозування, проектування, інновації у соціальній роботі
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (full-time).
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Year of implementation: 2018
Teacher: Колот С.О.
Стратегічні аспекти формування соціальної політики
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (full-time).
Form of control: Exam.
Year of implementation: 2018
Teacher: Лисенко О.М.
Конфліктологія
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Exam.
Year of implementation: 2018
Teacher: Лисенко О.М.
Соціальні технології роботи з сім'ями та дітьми
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Exam.
Year of implementation: 2018
Teacher: Лисенко О.М.
Сучасні інформаційні технології в соціальній роботі
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 1 (full-time).
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Богуславська Ю.Ю.

Practical training

Переддипломна практика
Number of ECTS credits: 13.5
Semester: 3 (full-time).
Form of control: Test. Differentiated test.
Year of implementation: 2018
Preparation on the basis of a bachelor's degree, 2018 year of entry
Selective part

Educational discipline of general training

Професійна підготовка фахівців соціономічної сфери
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Корнещук В.В.
Психологія навчання
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Корнещук В.В.
Корпоративна культура
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Кубко В.П.
Бізнес-культура організацій
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2020
Teacher: Кубко В.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Озернюк Г.В.
Українська мова як іноземна
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 1 (full-time).
Form of control: Exam.
Year of implementation: 2018
Teacher: Романова О.К.
Українська мова як іноземна
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (full-time).
Form of control: Exam.
Year of implementation: 2018
Teacher: Романова О.К.
Патентознавство
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Озернюк Г.В.

Educational disciplines of professional training

Надійність в соціальній сфері
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2019
Teacher: Корнещук В. В.
Культура праці керівника соціальної служби
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (full-time).
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Лисенко О.М.
Психологія розвитку особистості
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 2 (full-time).
Form of control: Test.
Year of implementation: 2019
Teacher: Шрагіна Л.І.
Культура ділового спілкування
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (full-time).
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Лисенко О.М.
Психологія розвитку
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 2 (full-time).
Form of control: Test.
Year of implementation: 2019
Teacher: Шрагіна Л.И.
Професійна надійність персоналу соціономічної сфери
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Корнещук В.В.
Соціальне партнерство
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 2 (full-time).
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Year of implementation: 2019
Teacher: Колодійчук Ю. В.
Соціальна медіація
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 2 (full-time).
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Year of implementation: 2019
Teacher: Лисенко О.М.

Educational disciplines of individual choice

Професійна кар'єра в соціономічній сфері
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Тодорцева Ю.В.
Психологія управління
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Тодорцева Ю.В.
Основи кадрового менеджменту
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (full-time).
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Year of implementation: 2018
Teacher: Колот С.О.
Управління персоналом та організаційна діяльність
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (full-time).
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Year of implementation: 2018
Teacher: Колот С.О.
Mandatory part

Certification

Кваліфікаційна робота
Number of ECTS credits: 16.5
Semester: 3 (full-time).
Form of control: Exam. Work protection.
Year of implementation: 2018

Educational disciplines of professional training

Організація діяльності органів соціального захисту населення
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (full-time).
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Year of implementation: 2018
Teacher: Лазарева А.О.
Прогнозування, проектування, інновації у соціальній роботі
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (full-time).
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Year of implementation: 2018
Teacher: Колот С.О.
Стратегічні аспекти формування соціальної політики
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (full-time).
Form of control: Exam.
Year of implementation: 2018
Teacher: Лисенко О.М.
Конфліктологія
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Exam.
Year of implementation: 2018
Teacher: Лисенко О.М.
Соціальні технології роботи з сім'ями та дітьми
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (full-time).
Contains calculation and graphic work
Form of control: Exam.
Year of implementation: 2018
Teacher: Лисенко О.М.
Сучасні інформаційні технології в соціальній роботі
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 1 (full-time).
Form of control: Test.
Year of implementation: 2018
Teacher: Богуславська Ю.Ю.

Practical training

Переддипломна практика
Number of ECTS credits: 13.5
Semester: 3 (full-time).
Form of control: Test. Differentiated test.
Year of implementation: 2018
Program scope and duration 

Обсяг освітньо-професійної програми на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста становить 90 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці.

Scanned copies of the educational program and curriculum

The result of the training program
Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Магістр з соціальної роботи.
Higher education document issued to graduates:
Governmental standard Master Diploma;
European model Master Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Магістр.

Спеціальність – 231 Соціальна робота.

Освітня програма – Соціальна робота.

Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Корнещук В.В.