Development of components of intelligent information systems for modeling, forecasting and diagnostics of complex objects and electronic devices

Науковий напрям 
Information and communication technologies
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
167-59
Реєстраційний № НДР в МОН 
0119U000467
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Казаков А.І., д-р техн. наук, проф.