Computerized Control Systems Department

More about

Кафедру «Комп’ютеризовані системи управління» було утворено 4 вересня 1954 року. На час утворення кафедри вона мала назву «Автоматизація технологічних процесів» і входила до складу електромеханічного факультету. Очолив кафедру к.т.н., доцент Похіло Микола Павлович. Неординарність та унікальність цієї постаті полягала в тому, що він брав участь у створенні першої в континентальній Європі та СРСР електронної обчислювальної машини МЕСМ-1 (Київ, Інститут електромеханіки,  лабораторія  моделювання  та обчислювальної техніки 1947―1950 р.р.) під керівництвом академіка Лєбєдєва Сергія Олексійовича.

Від початку свого створення, і до кінця 50-х років, кафедра була загальнотехнічною. У 1961 році кафедра почала підготовку інженерів за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка», у зв’язку з чим вона отримала і однойменну назву. З утворенням у 1964 році Факультету автоматики і промислової електроніки, кафедра увійшла до його складу. У 1969 році Факультет автоматики і промислової електроніки було реорганізовано у факультет автоматики і обчислювальної техніки, структурною складовою якого також стала кафедра.

З 1969 року кафедру очолив д.т.н., професор Кринецький Іван Іванович, видатний вчений, відомий в Радянському Союзі та за кордоном у галузі автоматизації авіаційної техніки. Зокрема, він брав участь у створенні перших вітчизняних автопілотів у 50-х, початку 60-х років, 20-го століття. За керівництва Кринецького І. І. на кафедрі було розгорнуто науково-дослідні роботи з повного циклу створення (наукове обґрунтування принципів функціонування, інженерна розробка та виготовлення діючих зразків) навігаційної апаратури для водного транспорту.

В період з 1971 року по 1979 рік кафедру очолював учень професора Кринецького І. І. – к.т.н., доцент Пічугін Євген Євгенович. В цей період продовжувалися, і набули подальшого розвитку, наукові роботи зі створення сучасних навігаційних автоматичних систем. В 70-х, 80-х роках кафедра продовжувала підготовку інженерів-електриків за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка» і випускала щорічно понад 100 кваліфікованих фахівців, значну частину з яких становили студенти-іноземці, майже з усіх континентів (зокрема, з таких країн як НДР, Угорщина, ПНР, НРБ, Індія, В’єтнам, Камбоджа, Алжир, АРЄ, Колумбія, Еквадор тощо).

У 1979 році кафедру очолив д.т.н., професор Прокоф'єв Володимир Євгенович. Його доба керівництва кафедрою (до 1985 року) ознаменувалася значним зростанням наукового потенціалу кафедри. За цей час було захищено майже 20 кандидатських дисертацій викладачами кафедри та аспірантами. Причому, останні склали гідне поповнення викладацького складу кафедри. Також професором Прокоф'євим В. Є. було започатковано новий науковий напрямок кафедри – управління системами з розподіленими параметрами (зокрема, систем тестування для радіоелектронної апаратури). Набули значного розвитку наукові роботи у галузі моделювання технологічних процесів (транспорту газу та оперативного управління ГТС, гідрологічних прогнозів світового океану).

З середини 80-х років кафедру очолив к.т.н., доцент Тихончук Сергій Тимофійович (з 1994 року – д.т.н.). У 1989 року кафедра почала підготовку за спеціальністю «Управління в технічних системах», в тому числі за спеціалізацією «Гнучкі автоматизовані виробництва». У зв’язку з цим кафедру також було перейменовано в кафедру «Автоматики і управління в технічних системах».

Науковим напрямком кафедри в цей час збереглося моделювання та оперативне управління ГТС. Було розроблено та доведено до диспетчерської експлуатації системи АзТрансгаз та ОргебургТрансгаз.

З 1999 року і по теперішній час кафедрою керує д.т.н.. професор Положаєнко Сергій Анатолійович. У 2000 році Факультет автоматики і промислової електроніки було реорганізовано у Інститут комп’ютерних систем, а кафедра набула свою сучасну назву – «Комп’ютеризовані системи управління». З переходом на трирівневу систему підготовки фахівців з вищою освітою кафедра за останні роки вела підготовку бакалаврів (1-й рівень) за напрямками базової вищої освіти «Комп’ютеризовані системи управління» та «Системна інженерія», а також спеціалістів та магістрів (2-й та 3-й рівні) за спеціальністю «Системи управління і автоматика». Одночасно на кафедрі велася підготовка фахівців вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук) в рамках аспірантури та докторантури за спеціальностями «Комп’ютерні системи та компоненти», «Інформаційні технології», а з 2011 року – «Математичне моделювання та обчислювальні методи». За останні три роки на кафедрі захищено 1-у докторську та 4 кандидатські дисертації.

Враховуючи започаткування з 2016/2017 навчального року нового класифікатора спеціальностей, кафедра приступила до підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а також фахівців вищої кваліфікації – докторів філософії за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» (освітно-науковий рівень).

На поточний час, за всіма формами навчання (денна, заочна, за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб) на кафедрі навчається понад 400 студентів, з яких майже 10 % складають студенти-іноземці. А загалом, за понад 60-річну історію, кафедрою підготовлено близько 5000 фахівців високого рівня в галузі автоматики та управління, які успішно працюють та користуються попитом не тільки в Україні, але і за її межами.

Відмінною ознакою сучасної історії кафедри стали зв’язки із закордонними ВНЗ (зокрема, таких країн як Німеччина, Угорщина, Китай, Литва) та ІТ-компаній (Польща, Австрія), в яких студенти кафедри мають можливість пройти навчання за програмами подвійних дипломів, а викладачі – підвищення кваліфікації та стажування.

Наукова робота на кафедрі в останні роки ведеться у рамках держбюджетних науково-дослідних робіт за напрямками математичного моделювання та діагностики динамічних систем, а також прогнозування динамічного стану та параметричної ідентифікації покладів корисних копалин (нафтові та газо-нафтові родовища).

 

Попередні назви кафедри:
  Кафедра автоматики і управління в технічних системах (кафедра АУТС);
  Кафедра автоматики і телемеханіки (кафедра АТ);
  Кафедра автоматизації технологічних процесів (кафедра АТП).