Department of Electronic Equipment and Information processing Computer Technologies

More about

Передісторією створення кафедри «Електронні засоби та інформаційно-комп'ютерні технології» можна вважати здійснення в 1959 році першого набору студентів за фахом «Конструювання та виробництво радіоапаратури» на кафедрі «Промислової електроніки» електротехнічного факультету.

Як самостійна одиниця кафедра існує з 1962 року, коли був організований факультет радіоелектроніки, до складу якого увійшла створена відповідно до наказу №233к від 07.12.62 року ректора ОПІ, заслуженого діяча науки і техніки УРСР, академіка Академії наук УРСР, професора, д.е.н. Ямпольського С. М. кафедра "Конструювання та виробництво радіоапаратури".

Першим завідувачем кафедри був призначений доцент Ставінський Всеволод Олександрович, який займав перед цим посаду начальника СКБ заводу ВЕФ (м. Рига).

Штатний склад кафедри був затверджений у складі 6 чоловік. Це були - сам завідувач кафедри та викладачі Крісілов Ю.Д., Акімцев Ю.І., Гребенніков А.О., Шимчук В.М. і Павлов П.П.

У зв'язку з відсутністю приміщень, новоствореному факультету була передана частина приміщень будівлі колишньої Одеської семінарії на вулиці Чижикова (тепер - Пантелеймонівська).

Викладачам і студентам довелося докласти багато зусиль для переобладнання приміщень, створення аудиторного фонду та сучасної лабораторної бази. Період становлення факультету і кафедри збігся з першим випуском інженерів-конструкторів-технологів радіоапаратури, який відбувся в 1964 році.

З 1965 року завідувачем кафедри стає к.в.н., доцент Пудовкін Костянтин Іванович, який пропрацював на цій посаді до 1967 року.

З розвитком кафедри її викладацький склад розширювався.  У цей період на кафедрі працювали: доц., к.т.н. Б.Г. Гаврілов, ст. викл., к.т.н. Є.Д. Корягін, ст. викл. Ю.І. Акімцев, ст. викл. П.П. Павлов, ст. викл. А.Н. Бурлак, асистенти В.Г. Батищев, А.А. Гребенніков, А.М. Грищенко, П.І. Нікітенко, І.М. Мадзарі, Л.І. Пєрєсвєтова. 

З 1968 по 1979 рік керував кафедрою канд. техн. наук, доц. Є.Я. Самков.  Під його керівництвом на кафедрі розширилася лабораторна база, бурхливо стала розвиватися науково-дослідницька робота.  У цей час на кафедрі почали працювати к.т.н., доц. Г.П. Польдяєв, к.т.н., доц. О.М. Тининика, к.т.н., доц. В.В. Сибіряков, асистенти В.Ф. Чумаченко, Лебедєв А.І., а також випускники кафедри, які згодом захистили кандидатські дисертації: В.М. Ніколаєнко,  Г.Ю. Щербакова,  М.П. Ткач, М. І. Ковальов, В.В. Сконечний, В.В. Симонов.

Якраз в цей період (в 1972 році) кафедра переїжджає до новозбудованого навчального корпусу радіотехнічного факультету. У зв'язку з переїздом, одним з основних завдань діяльності колективу кафедри було створення і розвиток нової лабораторної та науково-технічної бази кафедри. Це завдання було успішно вирішено завдяки активній роботі всього колективу кафедри.

В цей час були поставлені лабораторні роботи з дисциплін «Теоретичні основи конструювання, технології та надійності РЕА», «Конструювання і технологія мікросхем» (з установкою для напилювання тонких плівок), «Технологія виробництва РЕА» (лабораторія з виробництва друкованих плат), були розроблені універсальні корпуси для лабораторних стендів і поставлений ряд лабораторних робіт на їх основі. Частина лабораторних робіт з дисциплін технологічного циклу проводився на філіях кафедри в СКБ «Молнія», НДТІ «Темп», заводах «Нептун» і «Промзв'язок».

Чималий внесок в технічний розвиток навчальних лабораторій кафедри внесли завідувач лабораторією Ю.С.Мамаєв, завідувач лабораторією Є.А. Комаров, лаборант ветеран Великої Вітчизняної війни В.П.Носовський.

Поряд з удосконаленням навчального процесу і розвитком лабораторної бази на кафедрі в цей час інтенсивно розгорталися науково-дослідні роботи. Проводилася робота по створенню апаратури для супутникових систем дослідження параметрів сонячного вітру, проводилися дослідження в рамках проектування та створення прецизійних кварцевих вимірювачів температури, проводилися роботи по термостабілізації кварцевих резонаторів та їх випробуванню, а також роботи, присвячені розробці пристроїв відображення цифрової інформації в телевізійних приймачах.Частина робіт була присвячена створенню сучасної вимірювальної техніки, аналізу та прогнозуванню надійності електронних пристроїв, дослідженню методів автоматизації конструкторсько-технологічних рішень, дослідженню автоматизації конвеєрних ліній та підвищенню якості радіоелектронної апаратури.

З 1974 р. по 1990 р. під науковим керівництвом Є.Я. Самкова і О.М. Тининики, проводився цикл НДР під загальною назвою «Відеокомутатори» на замовлення заводу радіовиробів та ВО «Радій» (м. Кіровоград). Розробки були впроваджені у виробництво з великим економічним ефектом.

У 1979 році завідувачем кафедри стає к.т.н., доц. О.М.Тининика, який пропрацював на цій посаді до 1990 р.  Під його керівництвом оновилася лабораторна база, були створені нові спеціалізовані навчальні лабораторії. Кафедра стала лідером в підготовці фахівців з використання САПР в проектуванні електронних засобів. На кафедрі з'явилися комп'ютерні класи на базі ЕОМ ЄС-1066 і СМ-1420 (АРМ - перший в нашому вузі).

У 80-х роках співробітниками кафедри стали к.т.н., доц. В.І. Коновець, к.т.н., доц. В.М. Казачинський, к.т.н., доц. К.І. Рогозін, к.т.н., доц. В.Є. Трофімов та випускники кафедри, нині к.т.н., ст. викл. О.В. Логвинов, к.т.н., доц. О.Л. Павлов.

Великою подією в житті кафедри було запрошення в 1980 році відомого вченого і організатора науки, заслуженого діяча науки і техніки України, професора, д.т.н. Спокойного Юрія Юхимовича. Під науковим керівництвом професора Ю.Ю. Спокойного, засновника школи "Теплофізичне конструювання радіоелектронної апаратури", на кафедрі була організована галузева науково-дослідна лабораторія автоматизації проектування та оптимізації РЕА, в якій проводилися наукові роботи, присвячені розробці методів розрахунку теплових режимів та проектування систем охолодження радіоелектронної апаратури широкого функціонального призначення, створення систем автоматизованого проектування технологічних процесів в інтересах НДЦЕОТ (м. Москва), НВО «Авангард» (м Ленінград, нині Санкт-Петербург), НДТІ «Темп» (м. Одеса).

У 1984 році за активної участі співробітників кафедри було організовано всесоюзну нараду-семінар «Теоретичні та прикладні питання розробки, впровадження та експлуатації САПР РЕА».

У цей період підготував та захистив докторську дисертацію В.М. Ніколаєнко, стали кандидатами наук цілий ряд молодих викладачів, співробітників та випускників кафедри (Симонов В.В., Павлов О.Л., Щербакова Г.Ю., Ніколаєнко О.В., Ковальов М.І., Сконечний В.В.).

Значне місце в наукових дослідженнях кафедри займає гіпермоделювання аналогових та цифрових пристроїв радіоелектронної апаратури. Запропонований професором, д.т.н. В.М. Ніколаєнко новий універсальний підхід до опису функціональних властивостей нелінійних динамічних об'єктів - гіпермоделювання, стало основою для виконання ряду науково-дослідних робіт.

У 1990 році завідувачем кафедри стає к.т.н., проф. І.М. Єрімічой, який пропрацював на цій посаді до 2015 року.  За його активної участі у навчальний процес стали впроваджуватися нові технології, активно велася наукова робота колективу кафедри, відкрилися три нові спеціальності, сталося переоснащення навчальних лабораторій сучасною комп'ютерною та вимірювальною технікою. Поява потужної комп'ютерної бази дозволила створити лабораторію віртуальної вимірювальної техніки, у створенні якої активну роль зіграли студенти кафедри.

У зв'язку з реорганізацією факультету в 2004 році з кафедри виділилася як самостійна структурна одиниця кафедра ІТПЕТ. У цей час кафедра поповнюється кадрами, що прийшли з виробництва: професором, к.т.н., лауреатом державної премії СРСР Л.І. Пановим, к.т.н. Єфіменком А.А. та к.т.н. Цигановим О.В. На кафедру приходить після аспірантури та успішного захисту кандидатської дисертації к.т.н Задерейко О.В. У 2014 році на роботу була прийнята асистент Писаренко Р.А., в 2015 році - асистенти Мерлян С.В., Карлангач О.П., Палюх Б.П.

Поряд з професорами В.М. Ніколаєнко та Л.І. Пановим, отримують право вести аспірантів доценти Г.Ю.Щербакова та А.А. Єфіменко, що приступили до підготовки робіт на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, які і були успішно захищені відповідно у 2014, 2015 роках. Завдяки цьому поповнилися ряди аспірантів кафедри.

У 2000 році кафедра отримала нову назву - "Електронні засоби та інформаційно-комп'ютерні технології".

З ініціативи кафедри при активному сприянні завідувача кафедри професора І.М. Єрімічоя, в 2000 році був створений навчальний центр по професійній реалізації студентів - «Кар'єра-центр», що сприяє працевлаштуванню випускників всього університету. Наукове керівництво центром здійснював проф. Єрімічой І.М., директором центру є доцент О.Л. Павлов, який пройшов в 1998 р. стажування в Сіракузькому університеті (штат Нью-Йорк, США) та в 2016-2017 рр. в університеті Меріленда (США).

Протягом всього терміну свого існування кафедра основну увагу приділяє вдосконаленню навчального процесу, готуються нові курси, активно ведеться методична робота, удосконалюється навчально-лабораторна база. Викладачі кафедри є авторами більше ніж 300 навчально-методичних розробок.Тільки за період з 2010 по 2015 роки набули видання більше 40 методичних вказівок, 5 підручників і навчальних посібників.

Поряд з удосконаленням навчального процессу, значна увага співробітниками кафедри приділяється науковим дослідженням. Кафедра протягом багатьох років веде держбюджетні роботи в напрямку розвитку інноваційних технологій проектування та діагностування РЕА. Результати цих робіт публікувалися у науових виданнях, доповідалися на конференціях, в тому числі і на міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні інформаційні та електронні технології», що проводяться за участю кафедри, починаючи з 2000 року. З 2010 по 2015 роки співробітниками кафедри видано 5 монографій,  більш ніж 50 статей та тез доповідей.

За період існування кафедри було випущено більше ніж 3000 висококваліфікованих інженерів конструкторів-технологів (електроніка, телекомунікації), підготовлено понад 30 кандидатів технічних наук, 3 доктора технічних наук (Ніколаєнко В.М. - 1992 рік, Щербакова Г.Ю. - 2014 рік, Єфіменко А.А. - 2015 рік).

Важливу роль у становленні та розвитку кафедри грали та грають її ветерани. Більше 30 років своєї діяльності присвятили кафедрі такі викладачі та співробітники кафедри як Гребенніков А.А., Пересвєтова Л.І., Самков Є.Я., Тининика О.М., Сибіряков В.В., Ніколаєнко В.М., Щербакова Г.Ю., Сконечний В.В., Сімонов В.В., Павлов О.Л., Шевченко І.М., Крилова Т.С. Більше 50 років присвятив роботі в університеті Заслужений працівник вищої школи проф. Єрімічой І.М.