Квантова електроніка

Навчальна дисципліна індивідуального вибору
Рік впровадження: 
2017.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.00.
Contains calculation and graphic work
Форма контрою: 
Test.
Викладач: 
Кількість аудиторних годин: 
30 годин лекційних занять, 14 годин лабораторних занять.

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни

вивчення фізичних явищ, матеріалів, конструкцій та призначення приладів квантової електроніки.

Завдання дисципліни
 • вміння проектування засобів та пристроїв на основі приладів квантової електроніки.

 

Основні результати навчання

 • Уміти    використовувати   результати  проведеного  аналізу  для  синтезування  отриманої інформації. 
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, розуміти основи твердотільної   електроніки,   електротехніки,   аналогової    та   цифрової    схемотехніки, 
 • перетворювальної та мікропроцесорної техніки.
 • Уміти розробляти та використовувати елементи і  вузли квантової електроніки для обробки, генерування сигналів та використання в процесі виробництва. 

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • Л – лекційні заняття;
 • ЛЗ – лабораторні заняття;
 • СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти;
 • МКР – модульна контрольна робота;
 • К – консультації.

 

Тематика та види навчальних занять 

 • 1 тиждень 
  • Л1. Теоретичні основи.
  • СРС. К.
 • 2 тиждень  
  • Л2. Активні середовища приладів квантової електроніки.
  • ЛЗ 1. Дослідження переваг та недоліків газових та твердотільних ОКГ.
  • СРС. К.
 • 3 тиждень 
  • Л3. Явища переносу в активному середовищі.
  • СРС. К.
 • 4 тиждень  
  • Л4.  Явища взаємодії  електромагнітного випромінювання з активним середовищем.
  • ЛЗ 2. Дослідження переваг та недоліків газових та твердотільних ОКГ.
  • СРС. К.
 • 5 тиждень  
  • Л5. Прилади когерентної квантової електроніки: принципи генерації когерентного випромінювання; класифікація ОКГ.
  • СРС. К.
 • 6 тиждень  
  • Л6. Прилади когерентної квантової електроніки: режими роботи ОКГ.
  • ЛЗ 3. Дослідження параметрів рубінових та інжекційних ОКГ.
  • СРС. К.
 • 7 тиждень 
  • Л7.  Прилади когерентної квантової електроніки: твердотільні ОКГ,  газові ОКГ.
  • СРС. К.
  • МКР1.
 • 8 тиждень 
  • Л8. Прилади когерентної квантової електроніки: напівпровідникові ОКГ, рідинні ОКГ.
  • ЛЗ 4. Дослідження параметрів рубінових та інжекційних ОКГ.
  • СРС. К.
 • 9 тиждень  
  • Л9. Прилади некогерентної квантової електроніки: фотоприймачі.
  • СРС. К.
 • 10 тиждень 
  • Л10. Фотогальванічні приймачі.
  • ЛЗ 5. Застосування ІЧ технологічних ОКГ для обробки прозорих твердих тіл.
  • СРС. К.
 • 11 тиждень  
  • Л11. Прилади некогерентної квантової електроніки: критерії конструювання та вибору фотодетекторів.
  • СРС. К.
 • 12 тиждень 
  • Л12. Технологія застосування ОКГ.
  • ЛЗ 6. Застосування ІЧ технологічних ОКГ для обробки прозорих твердих тіл.
  • СРС. К.
 • 13 тиждень 
  • Л13.  Технологія застосування ОКГ.
  • СРС. К.
 • 14 тиждень 
  • Л14. Принципи застосування  ОКГ для створення приладів зв'язку.
  • ЛЗ 7. Дослідження дії ОКГ на непрозорі тверді тіла.
  • СРС. К.
  • МКР2.
 • 15 тиждень 
  • Л15. Застосування  ОКГ для створення приладів зв'язку.
  • СРС. К.

 

Індивідуальна робота 

Навчальний план передбачає розрахунково-графічну  роботу (РГР).  

Метою РГР є закріплення та поглиблення знань з теорії приладів квантової електроніки, придбання практичних навичок з проектування засобів та пристроїв на основі приладів квантової електроніки.

Для прискорення виконання завдань рекомендовані (посібники): 

 • Птащенко О. О. Квантова електроніка.- Одеса: Астропринт, 2010.  
 • Мокріцький В. А. Квантова електроніка / Підручник. – Одеса, 2019.

 

Самостійна робота

Самостійна робота складає 46 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт:

 • самостійне опрацювання теоретичного матеріалу – 17 годин;
 • підготовка до лабораторних занять –14 годин.
 • виконання РГР – 15 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів.

Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та лабораторних занять, виконують РГР та  2 модульні контрольні роботи.

Модульні контрольні роботи №1, №2 виконуються у письмовій формі з використанням контрольних запитань.  Максимальна оцінка за її бездоганне виконання становить 30 балів. Кількість контрольних запитань – 3, кожна правильна відповідь оцінюється в 10 балів. 

Семестровий модуль № 1

 • Лабораторні  завдання ЛЗ 1 – ЛЗ 3. Оцінка за виконання – 15 балів (по 5 балів за кожне завдання). 
 • РГР – 5 балів.
 • МК1. Модульна контрольна робота – 30 балів (7 тиждень). Перескладання можливе протягом 9–11 тижнів за розкладом консультацій.

Семестровий модуль № 2

 • Лабораторні завдання ЛЗ 4 – ЛЗ 7. Оцінка за виконання – 14 балів (по 4 бала за кожне завдання ЛЗ 4, ЛЗ 5 та по 3 бала за кожне завдання   ЛЗ 6, ЛЗ 7). 
 • РГР – 6 балів.
 • МК1. Модульна контрольна робота – 30 балів (14 тиждень).

Максимальна оцінка за повний обсяг виконаних навчальних елементів дисципліни – 100 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До заліку допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни за перший та другий модуль на не менш, ніж на 60 балів.

Складання/перескладання заліку організується за встановленим деканатом ІІБРТ  розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю, з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності. 

Відсутність здобувача на контрольній роботі відповідає оцінці «0».