Фізичні основи мікроелектроніки

Навчальна дисципліна професійної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
7.50.
Contains term paper
Форма контрою: 
Exam. Protection of course work.
Кількість аудиторних годин: 
60 годин лекційних занять, 30 годин лабораторних робіт.

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни: вивчення фізичних явищ, що лежать у основі принципа дії приладів елементної бази сучасної електронної техніки та  підготовка фахівців в цій області.

Завдання дисципліни: ознайомлення з основами квантової механіки; ознайомлення з елементами статистичної фізики; освоєння основ фізики твердого тіла; вивчення основ фізики напівпровідників; вивчення контактних явищ.

Основні результати навчання

Описувати принцип дії за допомогою наукових концепцій, теорій і методів та перевіряти результати при проектуванні і застосуванні приладів, пристроїв та систем електроніки.