Квантова електроніка

Навчальна дисципліна професійної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.00.
Contains calculation and graphic work
Форма контрою: 
Test.
Викладач: 
д. т. н. проф. Мокріцький В. А.
Викладач: 
Кількість аудиторних годин: 
30 годин лекційних занять, 14 годин лабораторних занять.

Анотація навчальної дисципліни  

Мета дисципліни

вивчення фізичних явищ, матеріалів, конструкцій та призначення приладів квантової електроніки.

Завдання дисципліни
 • вміння проектування засобів та пристроїв на основі приладів квантової електроніки.

Основні результати навчання

 • Уміти використовувати результати проведеного  аналізу  для  синтезування  отриманої інформації. 
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, розуміти осно-ви твердотільної   електроніки,   електротехніки,   аналогової та  цифрової схемотехніки, перетворювальної та мікропроцесорної техніки.
 • Уміти розробляти та використовувати елементи і  вузли квантової електроніки для обро-бки, генерування сигналів та використання в процесі виробництва.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • Л – лекційні заняття;
 • ЛЗ – лабораторні заняття;
 • СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти;
 • МКР – модульна контрольна робота;
 • К – консультації.

 

Тематика та види навчальних занять 

 • 1 тиждень 
  • Л1. Теоретичні основи.
  • СРС. К.
 • 2 тиждень  
  • Л2. Активні середовища приладів квантової електроніки.
  • ЛЗ 1. Дослідження переваг та недоліків газових та твердотільних ОКГ.
  • СРС. К.
 • 3 тиждень 
  • Л3. Явища переносу в активному середовищі.
  • СРС. К.
 • 4 тиждень  
  • Л4.  Явища взаємодії  електромагнітного випромінювання з активним середовищем.
  • ЛЗ 2. Дослідження переваг та недоліків газових та твердотільних ОКГ.
  • СРС. К.
 • 5 тиждень  
  • Л5. Прилади когерентної квантової електроніки: принципи генерації когерентного ви-промінювання; класифікація ОКГ.
  • СРС. К.
 • 6 тиждень  
  • Л6. Прилади когерентної квантової електроніки: режими роботи ОКГ.
  • ЛЗ 3. Дослідження параметрів рубінових та інжекційних ОКГ.
  • СРС. К.
 • 7 тиждень 
  • Л7.  Прилади когерентної квантової електроніки: твердотільні ОКГ,  газові ОКГ.
  • СРС. К.
  • МКР1.
 • 8 тиждень 
  • Л8. Прилади когерентної квантової електроніки: напівпровідникові ОКГ, рідинні ОКГ.
  • ЛЗ 4. Дослідження параметрів рубінових та інжекційних ОКГ.
  • СРС. К.
 • 9 тиждень  
  • Л9. Прилади некогерентної квантової електроніки: фотоприймачі.
  • СРС. К.
 • 10 тиждень 
  • Л10. Фотогальванічні приймачі.
  • ЛЗ 5. Застосування ІЧ технологічних ОКГ для обробки прозорих твердих тіл.
  • СРС. К.
 • 11 тиждень  
  • Л11. Прилади некогерентної квантової електроніки: критерії конструювання та вибору фотодетекторів.
  • СРС. К.
 • 12 тиждень 
  • Л12. Технологія застосування ОКГ.
  • ЛЗ 6. Застосування ІЧ технологічних ОКГ для обробки прозорих твердих тіл.
  • СРС. К.
 • 13 тиждень 
  • Л13.  Технологія застосування ОКГ.
  • СРС. К.
 • 14 тиждень 
  • Л14. Принципи застосування  ОКГ для створення приладів зв'язку.
  • ЛЗ 7. Дослідження дії ОКГ на непрозорі тверді тіла.
  • СРС. К.
  • МКР2.
 • 15 тиждень 
  • Л15. Застосування  ОКГ для створення приладів зв'язку.
  • СРС. К.

 

Індивідуальна робота 

Навчальний план передбачає розрахунково-графічну  роботу (РГР).  

Метою РГР є закріплення та поглиблення знань з теорії приладів квантової електроніки, придбання практичних навичок з проектування засобів та пристроїв на основі приладів квантової електроніки.

Для прискорення виконання завдань рекомендовані (посібники): 

 • Птащенко О. О. Квантова електроніка.- Одеса: Астропринт, 2010.  
 • Мокріцький В. А. Квантова електроніка / Підручник. – Одеса, 2019.

 

Самостійна робота

Самостійна робота складає 46 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт:

 • самостійне опрацювання теоретичного матеріалу – 17 годин;
 • підготовка до лабораторних занять –14 годин.
 • виконання РГР – 15 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рі-вня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семест-рові модулі. Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів.

Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та лабораторних занять, виконують РГР та  2 модульні контрольні роботи.

Модульні контрольні роботи №1, №2 виконуються у письмовій формі з використанням контрольних запитань.  Максимальна оцінка за її бездоганне виконання становить 30 балів. Кількість контрольних запитань – 3, кожна правильна відповідь оцінюється в 10 балів. 

Семестровий модуль № 1

 • Лабораторні  завдання ЛЗ 1 – ЛЗ 3. Оцінка за виконання – 15 балів (по 5 балів за кожне завдання). 
 • РГР – 5 балів.
 • МК1. Модульна контрольна робота – 30 балів (7 тиждень). Перескладання можливе про-тягом 9–11 тижнів за розкладом консультацій.

Семестровий модуль № 2

 • Лабораторні завдання ЛЗ 4 – ЛЗ 7. Оцінка за виконання – 14 балів (по 4 бала за кожне за-вдання ЛЗ 4, ЛЗ 5 та по 3 бала за кожне завдання   ЛЗ 6, ЛЗ 7). 
 • РГР – 6 балів.
 • МК1. Модульна контрольна робота – 30 балів (14 тиждень).

Максимальна оцінка за повний обсяг виконаних навчальних елементів дисципліни – 100 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До заліку допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елеме-нтів навчальної дисципліни за перший та другий модуль на не менш, ніж на 60 балів.

Складання/перескладання заліку організується за встановленим деканатом ІІБРТ  розкла-дом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхід-ністю, з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної робо-ти питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності. 

Відсутність здобувача на контрольній роботі відповідає оцінці «0».

Під час лекції здійснювати телефонні дзвінки забороняється.