Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології

Галузь знань 
15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
       
       
Форма навчання 
Очна (денна).
Мова викладання 

Українська.

Профіль програми

Мета програми

А. Цілі навчальної програми

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей аспірантів достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем з проведенням дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності у галузі метрології, стандартизації та сертифікації необхідних для підготовки та захисту дисертації.

В. Характеристика програми

Фокус програми

Розроблення, дослідження, експлуатація та утилізація автоматизованих систем керування, електротехнічних систем та систем автоматизованого проектування, в організаційно-технічних об'єктах.

Орієнтація програми

Освітньо-наукова.

Особливості та відмінності

Реалізується у наукових групах, активних у широкому колі досліджень, що ведуться в області автоматизації технологічних процесів. Широкий перелік підприємств енергетичної, нафтохімічної та металургійної промисловості на яких проводиться лабораторний практикум та дослідження.

С. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Посади в дослідницьких групах в університетах та наукових лабораторіях, в професорсько-викладацьких складах університетів. Відповідні робочі місця на підприємствах енергетики, нафтохімічної та металургійної промисловості (наукові дослідження та управління), в науково-дослідних інститутах, тощо. Самостійне працевлаштування.

Подальше навчання

Подальша підготовка на докторському рівні в областях, близьких автоматизації та комп′ютерно-інтегрованому управлінні технологічними процесами та підприємствами.

D. Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання

Постійне наукове керівництво, підтримка    наукового керівника, підтримка та консультування з боку інших колег із наукової (проектної) групи, включаючи постдокторів, більш досвідчених аспірантів та інженерних працівників. Вивчення наукової методології на основі  різноманітних інтерактивних курсів, що пропонуються відділом підготовки докторів філософії. Лекційні курси, практичні заняття, консультації, самопідготовка у бібліотеці та на основі інтернету, проектна робота та індивідуальні консультації.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, заліки, наукові звіти з оцінюванням досягнутого, поточний контроль, публічний захист дисертації.

Е. Програмні компетентності

Загальні

1. Інструментальні компетентності:

 • ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • ЗК2. Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • ЗК3. Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

2. Міжособистісні компетентності:

 • ЗК4.Здатність працювати в міждисциплінарній команді.
 • ЗК5. Здатність працювати міжнародному середовищі.
 • ЗК6. Професійні етичні зобов’язання.

3. Системні компетентності:

 • ЗК7. Дослідницькі навички і уміння. 
 • ЗК8. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК9. Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
 • ЗК10. Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • ЗК11. Здатність працювати самостійно.
 • ЗК12. Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні
 • СК1. Здатність розробляти автоматизовані системи керування та проектування.
 • СК2. Здатність проводити моделювання об'єктів та систем керування
 • СК3. Здатність розробляти інформаційне та програмне забезпечення автоматизованих систем керування та проектування.
 • СК4. Здатність проводити ідентифікацію та контроль параметрів об'єктів керування.
 • СК5. Здатність проводити оцінку якості функціонування автоматизованих систем керування.
 • СК6. Розуміння теоретичних засад, які лежать в основі методів досліджень комп’ютерних технологій та інформаційних систем.

F. Програмні результати навчання

Ключові результати навчання
 • РН1. Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • РН2. Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • РН3. Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • РН4. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • РН5. Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • РН6. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • РН7. Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • РН8. Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • РН9. Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • РН10. Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • РН11. Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • РН12. Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • РН13. Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • РН14. Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
Спеціальні
 • РН15. Здатність описати сучасні методи створення автоматизованих систем керування, електромеханічних систем автоматизації та автоматизованих систем проектування на всіх стадіях життєвого циклу включаючи розроблення, дослідження, експлуатацію, супроводження та утилізацію.
 • РН16. Здатність застосовувати методи теорії автоматичного керування, системного аналізу та числових методів при розробці імітаційних моделей автоматизованих систем та їх функціонування, теоретичному досліджені та моделюванні різних аспектів систем із використанням новітніх комп’ютерних технологій.
 • РН17. Здатність аргументувати вибір технічних засобів автоматизації на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навики налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування.
 • РН18. Здатність спланувати, організувати та прийняти участь в процесі розробки, реконструюванні, дослідженні та удосконаленні  автоматизованих систем керування, проектування та електромеханічних систем автоматизації.
 • РН19. Здатність виконувати моделювання об’єктів дослідження з використанням сучасних прикладних пакетів.
 • РН20. Здатність виконувати моделювання об’єктів дослідження за допомогою власного програмного забезпечення.
 • РН21. Здатність формалізувати завдання керування, провести аналіз предметної області та розділити глобальну задачу на складові.
 • РН22. Здатність демонструвати знання методів ідентифікації об’єктів, побудови їх математичних моделей та моделей систем керування, дослідження математичних моделей систем керування та їх елементів.
 • РН23. Здатність виконувати аналіз технологічних апаратів, процесів та виробництв як об’єктів керування; вміння вибирати параметри контролю та керування на основі технічних характеристик, конструктивних особливостей, режимів роботи технологічного обладнання та визначати оптимальні умови та оптимальні режими проведення технологічних процесів та роботи обладнання.
 • РН24. Здатність обрати відповідні критерії та провести оцінку якості функціонування об’єктів в предметній області.

К. Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність в рамках договорів про встановлення науково-освітнянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Допускається укладення індивідуальних договорів про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень. Кредити, отримані в інших університетах України, перезараховуються відповідно до довідки про академічну мобільність.

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна кредитна мобільність може бути реалізована на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки з университетами–партнерами ОНПУ (Університети прикладних наук м. Ерфурт, м. Берлін, м. Аугсбург та інш.) та міжнародних програм BACKIS та ELECTRA. Форми міжнародної кредитної мобільності: участь у спільних проектах; спільне керівництво аспирантами, спільні наукові дослідження; наукове стажування, мовне стажування, тощо.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах або за індивідуальним графіком.

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Підготовка на базі ступеня магістра, 2019 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова професійного спрямування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 3
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 4
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 4 (денна форма); 4 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Психологія та педагогіка вищої школи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2019

 

Анотація навчальної дисципліни

“Педагогіка і психологія вищої школи” є складовою частиною дисциплін циклу загальнонаукової підготовки нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема опануванням системою компетентностей, які пов’язані з: усвідомленням і урахуванням закономірностей освітнього процесу у закладах вищої освіти, професійною підготовкою висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі освіти відповідно до вітчизняних та європейських стандартів; основами управління освітнім процесом у закладах вищої освіти; впровадженням сучасних форм, методів і засобів формування та розвитку особистості майбутнього фахівця; професійно-педагогічну діяльність викладача вищої школи.

Мета дисципліни:
 • забезпечити загальну теоретико-практичну психолого-педагогічну підготовку майбутніх докторів філософії (PhD), яка слугуватиме основою для їхньої практичної роботи, що пов’язана із науково-педагогічною діяльністю.
Завдання дисципліни:
 • ознайомити з теоретичними засадами та практичними методами/прийомами педагогіки і психології вищої школи; 
 • усвідомити психолого-педагогічних особливості науково-педагогічної діяльності та шляхи її опанування;
 • розвити здібності щодо визначення найбільш ефективних прийомів, форм, методів, засобів і цілісних психолого-педагогічних технологій управління і самоуправління з метою підвищення продуктивності науково-професійної діяльності;
 • вивчити закономірності розвитку освіти, процесу навчання і виховання студентської молоді, її наукової та професійної підготовки відповідно до державних та європейських стандартів, потреб суспільства; 
 • ознайомити з інноваційними технологіями, формами організації, методами, засобами навчання, виховання, управління в системі вищої освіти;
 • сприяти розвитку професійно-наукової ідентичності, розвитку тих якостей особистості, що мають для майбутнього доктора філософії (PhD) особистісне професійно-педагогічне значення в контексті інтеграції у європейський освітній простір;
 • навчити володіти сучасними методиками педагогічної діяльності у вищій освіті; викладати професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності на основі системних, методологічних знань та результатів наукових досліджень;
 • розвити лідерські якості щодо організації та проведення навчальних занять, спеціалізованих наукових семінарів, застосовувати педагогічно-доцільні способи організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.

 

Основні результати навчання

 1. Психологічний портрет:

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики: Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації – Вміння самостійно виявляти та аналізувати психологічні проблеми вищого закладу освіти як соціальної організації, ураховуючи психологічні фактори педагогічної та наукової діяльності викладачів та їхньої успішної кар’єри; вміння самостійно виявляти і вирішувати психологічні проблеми, що пов’язані з організацією педагогічної та професійної діяльності, ураховуючи особливості психічного розвитку та соціалізації студентів.

Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність: Володіти сучасними методиками педагогічної діяльності у вищій освіті; уміти викладати професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності на основі системних, методологічних знань з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій та результатів наукових досліджень – Аналізувати дії викладачів вищої школи, які є виявом професіоналізму і педагогічної культури, визначати сутність та наводити приклади практичного використання психологічних методів: спостереження, анкетування, незалежних характеристик.

 1. Методична розробка тестових завдань об’єктивного контролю результатів навчання за профільним предметом:

Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим: Володіти сучасними методиками педагогічної діяльності у вищій освіті; уміти викладати професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності на основі системних, методологічних знань з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій та результатів наукових досліджень – Аналізувати педагогічний потенціал навчального матеріалу з позиції потреб та інтересів студентів, забезпечуючи стимулювання їхнього особистісно-професійного саморозвитку.

Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність: Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання – Вміння виокремлювати принципи освіти, завдання навчальних закладів (Закон України “Про освіту”), з’ясовувати призначення стандартів вищої освіти, сутність організації навчально-виховного процесу у ЗВО (Закон України “Про вищу освіту”); аналізувати типовий навчальний підручник чи навчальний посібник зі свого фаху й оцінювати його зміст із погляду врахування дидактичних вимог.

 1. Розробка авторського лекційного курсу РПНД дисципліни за фахом (самостійне науково-дидактичне педагогічне дослідження:

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики: Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях – Здатність добирати приклади педагогічних ситуацій із діяльності ЗВО, які зорієнтовані на формування гуманістичних почуттів особистості, ґрунтуючись на психологічні особливості формування у студентів професійних компетентностей, соціально-психологічні процеси у студентських групах; складати план проведення лекційного, практичного та лабораторного заняття з дисципліни за фахом, визначати та розробляти його методичне забезпечення.

Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність: Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття; володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності – Здатність здійснювати педагогічний аналіз форм і засобів навчання і виховання в освітньому процесі ЗВО з позицій реалізації в них принципів виховання студентської молоді.

 1. Публічна презентація-захист наукового психолого-педагогічного дослідження у вигляді творчого проекту міні-лекції:

Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим: Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі – Здатність до виявлення і аналізу психолого-педагогічних проблем ЗВО як соціальної організації на основі логічних аргументів та фактів практичного використання сучасних дидактичних методів у навчальному процесі; вміння грамотно ставити і вирішувати професійні завдання у навчально-виховному процесі у вищого закладу освіти, ґрунтуючись на знання про вікові особливості студентської молоді, сутність соціальної адаптації та дезадаптації.

Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим: Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності – Організовувати та проводити навчальні заняття, ґрунтуючись на технологіях і методиках запровадження модульно-рейтингової системи організації навчання у ЗВО; розробляти рекомендації щодо професійно-педагогічного саморозвитку, ґрунтуючись на відповідних стратегіях управління в роботі викладача вищої школи.

 

Кількість аудиторних занять

30 аудиторних годин – лекційні заняття; 14 аудиторних годин – практичні заняття.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; ПЗ – практичні заняття; СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти; Із – обов’язкові індивідуальні завдання; МКР – модульна контрольна робота.

 

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень

Л1. Вища освіта та сучасні психологічні проблеми її розвитку.
СРЗ. Відмінності основних напрямів психології вищої школи.

2 тиждень

Л2. Методи дослідження психолого-педагогічних феноменів у вищій школі.
СРЗ. Визначення сутності та аналіз прикладів практичного використання психологічних методів: спостереження, анкетування, незалежних характеристик.

3 тиждень

Л3. Вікові особливості розвитку юнацтва та дорослої людини.
ПЗ1. Психологічні особливості підготовки спеціалістів.
СРЗ. Класифікація тестів та визначення їх особливостей.

4 тиждень

Л4. Вища школа як інститут соціалізації людини.
СРЗ. Характеристика стадій формування колективу.

5 тиждень

Л5. Психологічні особливості професійного становлення та розвитку особистості.
ПЗ2. Соціально-психологічні проблеми студентських та викладацьких колективів.
СРЗ. Сутність соціальної значущості процесів адаптації та дезадаптації.
Із1. Есе «Психологічний портрет студента».

6 тиждень

Л6. Соціально-психологічні особливості студентських груп та науково-викладацьких колективів.
СРЗ. Влада та її форми, психологія малих груп.

7 тиждень

Л7. Психологія спілкування та його особливості у вищій школі.
ПЗ3. Психологічні бар’єри і методи їх виявлення та подолання у студентів і викладачів.
СРЗ. Навички прийняття рішень у стандартних і нестандартних ситуаціях.
Із2. Методична розробка тестових завдань об’єктивного контролю результатів навчання за профільним предметом.

8 тиждень

Л8. Психологічні проблеми розвитку навчальних закладів як соціальних організацій.
ПЗ4. Влада та її форми, психологія малих груп.
СРЗ. Креативність та лідерські якості. Прийняття рішень у нестандартних ситуаціях і відповідальність при виконанні колективної роботи.
МКР1. Семестровий модуль № 1.  «Основи психології вищої школи».

9 тиждень

Л9. Стан і тенденції розвитку вищої освіти України початку третього тисячоліття.
СРЗ. Дидактичні принципи в процесі педагогічної роботи у ЗВО.

10 тиждень

Л10. Методологія педагогіки вищої школи у світлі сучасної парадигми науки.
ПЗ5. Загальні основи педагогіки вищої школи.
СРЗ. Тенденції розвитку вищої освіти України початку третього тисячоліття.

11 тиждень

Л11. Дидактика як галузь педагогіки вищої школи. Зміст освіти у вищій школі.
СРЗ. Визначення та реалізація дидактичних принципів у процесі педагогічної роботи у ЗВО.

12 тиждень

Л12. Принципи, методи та засоби навчання у ЗВО. Форми організації навчання у вищій школі.
ПЗ6. Особливості та відмінності між технологіями і методиками навчання.
СРЗ. Ефективність видів навчання у залежності від модальності сприйняття й обробки інформації.
Із3. Розробка авторського лекційного курсу РПНД дисципліни за фахом (самостійне науково-дидактичне педагогічне дослідження).

13 тиждень.

Л13. Значення та функції оцінювання навчальних досягнень студентів.
СРЗ. Застосування різних видів контролю і самоконтролю навчальних досягнень.

14 тиждень

Л14. Виховна робота зі студентською молоддю.
ПЗ7. Виховна функція вищої школи. Педагогічний менеджмент.
СРЗ.  Стратегії управління в роботі викладача вищої школи.
Із4. Публічна презентація-захист наукового психолого-педагогічного дослідження у вигляді творчого проекту міні-лекції.

15 тиждень

Л15. Основи управління у вищій школі. Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи.
СРЗ. Розробка стратегії професійного саморозвитку педагогічної майстерності викладача вищої школи.
МКР2. Семестровий модуль № 2.  «Педагогіка вищої школи».

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують 2 модульні контрольні роботи та 4 діагностовані індивідуальні завдання.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів:

 • Семестровий молуль № 1:
  • Із1. Оцінка за написання есе «Психологічний портрет студента» – max 15 балів;
  • Із2. Оцінка за виконання методичної розробки для тестових завдань об’єктивного контролю результатів навчання за профільним предметом – max 15 балів;
  • МК1. Модульна контрольна робота – max 20 балів.
 • Семестровий молуль № 2:
  • Із3. Оцінка за розробку авторського лекційного курсу РПНД дисципліни за фахом (самостійне науково-дидактичне педагогічне дослідження – max 15 балів;
  • Із4. Оцінка за публічну презентацію-захист наукового психолого-педагогічного дослідження у вигляді творчого проекту міні-лекції – max 15 балів;
  • МК2. Модульна контрольна робота – max 20 балів.

 

Самостійна робота

Самостійна робота, яка є основним засобом засвоєння навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних навчальних занять, складає 76 годин.

Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт:

 1. Підготовка до лекційних занять (самостійне теоретичне наукове психолого-педагогічне дослідження) – 30 годин;
 2. Підготовка до практичних занять (самостійне методично-практичне психолого-педагогічне дослідження) – 16 годин;
 3. Підготовка до екзамену – 30 годин.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %.

Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни. 

Складання/перескладання екзаменів організується за встановленим відділом аспірантури розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності.

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.

Відсутність здобувача на екзамені або на контрольній роботі відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання екзаменів – за встановленим відділом аспірантури розкладом.

Викладач: Семенова А.В.
Філософія та методологія наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2019

 

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:
 • познайомити аспіранта з філософсько-методологічними засадами розвитку наукового знання і фундаментальних методів та принципів організації наукової роботи, які відкривають дорогу до пошуків рішення різноманітних наукових задач, і дозволяють усвідомити місце конкретного наукового дослідження в системі наукового знання та його соціальне значення.
Завдання дисципліни:
 • ознайомлення з особливостями філософії та методології як невід'ємних складових науки загалом і кожної наукової дисципліни зокрема та фундаменту наукового світогляду кожного науковця; 
 • усвідомлення основних етичних складових науки та етичних норм наукової діяльності;
 • розуміння фундаментальних філософсько-методологічних проблем наукового пізнання, основних моделей структури та розвитку наукового знання; 
 • усвідомлення філософсько-методологічних засад творчих процесів у науковій діяльності;

 

Основні результати навчання

 • Здатність творчо застосовувати отримані знання у науковій діяльності.
 • Здатність сформулювати філософсько-методологічні підстави наукового світогляду.
 • Здатність оцінити етичні проблеми, що виникають в науковому дослідженні.
 • Здатність охарактеризувати філософсько-методологічні особливості наукового дослідження.
 • Здатність виявити філософсько-методологічні проблеми наукової творчості.
 • Здатність розрізняти монодисциплінарні, міждисциплінарні, полідисциплінарні, трансдисциплінарні дослідження
 • Здатність характеризувати сучасні загальнонаукові методи дослідження.
 • Здатність формулювати, розрізняти і виконувати  етичні норми наукової діяльності.

 

Кількість аудиторних занять 

30 год лекційних занять, 16 год практичних занять.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; ПЗ – практичні заняття; СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти; МКР – модульна контрольна робота; Із – обов’язкове індивідуальне завдання; К – консультації.

 

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень

Предмет філософії та методології науки (Л1, ПЗ1, СРС, К).

2 тиждень

Наука та науковий світогляд (Л2, СРС, К).

3 тиждень

Виникнення науки й основні етапи її розвитку (Л3, К, ПЗ2, СРС, Із (етап 1)).

4 тиждень

Особливості сучасної науки (Л4, СРС, К).

5 тиждень

Основні засади науки (Л5, ПЗ3, СРС, К).

6 тиждень

Наука в соціокультурному контексті (Л6, СРС, К).

7 тиждень

Моральні норми і цінності науки (Л7, ПЗ4, СРЗ, К, Із (етап 2)).

8 тиждень

Етос науки і практика пізнання (Л8, МКР1, СРС, К).

9 тиждень

Структура та динаміка наукового пізнання (Л9, ПЗ5, СРС, К).

10 тиждень

Специфіка наукового знання (Л10, СРС, К).

11 тиждень

Філософські аспекти наукової методології (Л11, ПЗ6, СРС, К).

12 тиждень

Методологічні проблеми наукової творчості (Л12, Із (етап 3), СРС, К).

13 тиждень

Теорія наукової творчості і методологічні моделі науки (Л13, ПЗ7, СРС, К, Із (захист)).

14 тиждень

Функції науки і наукове дослідження (Л14, СРС, К).

15 тиждень

Філософсько-методологічні проблеми наукової інформації (Л15, ПЗ8, К, СРС, МКР 2).

 

Самостійна робота

Самостійна робота, яка є основним засобом засвоєння навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних навчальних занять, складає 74 годин.

Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт:

1) підготовка до лекційних занять  – 10 годин;
2) підготовка до практичних занять – 14 годин;
3) підготовка та виконання обов’язкового індивідуального завдання 20 год;
4) підготовка до екзамену – 30 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують обов’язкове  індивідуальне завдання та 2 модульні контрольні роботи.  Оцінка за виконання індивідуального завдання враховує: дотримування  графіку роботи; якість аналізу та глибину обґрунтування; дотримування  вимог бібліографічних стандартів. Обов’язковою умовою отримання оцінки за роботу є її презентація на практичному занятті.

Максимальна оцінка за екзамен – 100 балів.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів:

 • Семестровий модуль № 1:
  • Із. Оцінка за виконання першої частини роботи – max 20 балів;
  • МКР1. Модульна контрольна робота – max 30 балів.
 • Семестровий модуль № 2:
  • Із. Оцінка за виконання другої частини роботи та захист – max 25 балів;
  • МКР2. Модульна контрольна робота – max 25 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %.

Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни.

Складання/перескладання екзаменів – за встановленим відділом аспірантури розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності.

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.

Відсутність здобувача на екзамені або на модульній контрольній роботі відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання екзаменів – за встановленим відділом аспірантури розкладом.

Викладач: д.ф.н., проф. Афанасьєв А.О.
Управління науковою діяльністю
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2019

 

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:
 • виробити у майбутніх докторів філософії (PhD) цілісне уявлення про використання проектного підходу до управління науковою діяльністю та розвиток умінь і навичок практичного застосування отриманих знань в практиці наукової та інноваційної діяльності, в тому числі для оцінки результативності наукової роботи.
Завдання дисципліни:
 • сформувати комплексне уявлення про наукову діяльність як про складну організаційно-технічну систему;
 • ознайомити з термінологією та ключовими поняттями проектного управління у галузі наукової діяльності та наукознавства;
 • усвідомити специфіку наукових проектів ЗВО;
 • сформувати базові знання у галузі управління науковими проектами, статистики науки, наукометрії та бібліометрії;
 • отримати уявлення про особливості наукової творчості, проблеми інтенсифікації наукової діяльності, підвищення ефективності праці науковців та наукових колективів;
 • вивчити методологію наукометричних оцінок результативності наукової діяльності та вміти виконувати аналіз кількісних закономірностей розвитку наукових проектів;
 • оволодіти методами наукового дослідження, навичками збору, обробки та інтерпретації інформації для коригування програми управління науковою діяльністю та систематизованими знаннями про сучасні проблеми управління наукою і освітою.

 

Основні результати навчання

 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами.
 • Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.

 

Кількість аудиторних занять 

30 год лекційних занять, 14 год практичних занять.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; ПЗ – практичні заняття; СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти; МКР – модульна контрольна робота; Е – есе, К – консультації.

 

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень

Л1. Проблеми управління науковими проектами у ВНЗ.
СРЗ. К.

2–3 тиждень

Л2, Л3  Моделі та методи управління науковими проектами у ВНЗ.
ПЗ1. Загальні характеристики наукових робіт.
СРЗ. Е. К.

4–7 тиждень

Л4–7. Кількісні закономірності розвитку науки.
ПЗ2 – ПЗ3. Поняття : актуальність; зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами; мета дослідження; об’єкт дослідження, предмет дослідження.
СРЗ. Е1. К.

8–9 тиждень

Л8–9. Оцінка ефективності наукових проектів (наукової роботи).
ПЗ4. Поняття : методи дослідження; очікувана новизна роботи; практичне значення результатів; публікації.
СРЗ. Е1 (презентація, захист). К.
МКР1. Семестровий модуль № 1. Управління науковими проектами у ВНЗ та оцінка їх результатів.

10–13 тиждень

Л10–13. Інтелектуальна власність та захист авторських прав у галузі наукових розробок та корисних моделей.
ПЗ5–ПЗ6. Аналіз наукометричних показників науковця.
СРЗ. Е2, К.

14–15 тиждень

Л14–15. Комерціалізація результатів науково-дослідної діяльності (НДД).
ПЗ7. Аналіз наукометричних показників група науковців.
СРЗ. К. Е2 (презентація, захист).
МКР2. Семестровий модуль № 2. Оцінка результатів наукових проектів.

 

Самостійна робота

Самостійна робота, яка є основним засобом засвоєння навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних навчальних занять, складає 76 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт: 1) підготовка до лекційних занять  – 15 годин; 2) підготовка до практичних занять – 14 годин; 3) написання есе 1 – 10 год; есе 2 – 7 год; 4) підготовка до екзамену – 30 годин.

Тематика першого есе : представлення загальної характеристики роботи як частини автореферату з акцентами на формулюванні мети, об’єкту та предмету досліджень.

Тематика другого есе пов’язана з поняттями наукометричних показників для оцінки діяльності наукових організацій, наукових колективів або окремих науковців.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують 2 модульні контрольні роботи та презентують два есе. Тестування відбувається в системі MOODLE за теоретичним матеріалом навчальної дисципліни.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів:

 • Семестровий модуль № 1
  • Е1. Оцінка за написання есе – max 15 балів.
  • ПЗ3 - ПЗ4. Оцінка за презентацію однієї із складових вступної частини автореферату – max 10 балів.
  • МКР1. Модульна контрольна робота – max 25 балів.
 • Семестровий модуль № 2
  • Е2. Оцінка за написання есе – max 15 балів.
  • ПЗ5 – ПЗ6. Оцінка за проведення наукомеричних пошуків –  max 10 балів.
  • МК2. Модульна контрольна робота – max 25 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %.

Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни.

Складання/перескладання екзаменів – за встановленим відділом аспірантури розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності.

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.

Відсутність здобувача на екзамені або на контрольній роботі відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання екзаменів – за встановленим відділом аспірантури розкладом.

Викладач: д.т.н., проф. Гогунський Віктор Дмитрович

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Організація та проведення наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2019

 

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:
 • оволодіння науковцями знаннями щодо основних понять проведення наукових досліджень на основі математичного моделювання систем і процесів та методами розв’язання на комп’ютерах задач, що виникають в процесі дослідження та проектування систем.
Завдання дисципліни:
 • ознайомити з теоретичними засадами та практичними методами/прийомами математичного моделювання; 
 • навчити володіти методами ідентифікації і верифікація моделей, проводити оцінку результатів експерименту;
 • ознайомити з інноваційними технологіями, формами організації, методами аналізу та планування експерименту;
 • сприяти розвитку професійно-наукової ідентичності;
 • сприяти професійній адаптації в науковій спільноті.

 

Основні результати навчання

 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.

 

Кількість аудиторних занять 

30 год лекційних занять, 16 год практичних занять.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; ПЗ – практичні заняття; СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти; МКР – модульна контрольна робота; Із – обов’язкові індивідуальні завдання; К – консультації.

 

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень

Л 1. Математичне моделювання як сучасна технологія наукового дослідження.  
ПЗ1. Ідентифікація і верифікація моделей, корегування моделі під час експлуатації.
СРС. Математична модель як засіб абстрактного опису процесів і явищ. Мета і основні задачі математичного моделювання (прогнозування розвитку виробничих процесів, прогнозування властивостей досліджуваного об’єкту). Основні етапи математичного моделювання.
К.

2 тиждень 

Л2. Побудова моделей і складання їхнього математичного опису.
СРС.  Роль досвіду, знань та інтуїції при побудові моделі  досліджуваного процесу, явища чи об’єкта.
К.

3 тиждень

Л3. Фізичні моделі реальних об’єктів. Передумови, що забезпечують можливість побудови фізичної моделі об’єкту. Декомпозиція об’єкту. Компоненти і їхні властивості
ПЗ2. Параметр і його залежність від зовнішніх факторів і конструктивно-технологічних властивостей компоненту.
СРС. Основні етапи побудови фізичної моделі процесу, об’єкту. Формулювання вихідних передумов і підходів при моделюванні: причинність, детермінованість, стаціонарність, лінійність.
СРС. Аналогове моделювання. Математичне моделювання. Структурні моделі. Емпіричні моделі.
К.

4 тиждень

Л4. Основи використання імовірнісно-статистичних методів аналізу інформації при математичному моделюванні.
СРС. Випадкові величини і випадкові процеси. Закони розподілу випадкових величин та їхні параметри. Випадкові процеси.
Із1. К.

5 тиждень

Л5. Оцінка результатів експерименту. Оцінки параметрів і перевірка статистичних гіпотез. Дисперсійний аналіз.
ПЗ3. Лінійне оцінювання. Метод найменших квадратів.
СРС. Статистичні критерії для перевірки гіпотез. Приклади критеріїв. Побудова інтервальних оцінок невідомих параметрів нормального розподілу.
К.

6 тиждень

Л6. Хаотична невизначеність. Невизначені характеристики моделі. Форми подання невизначеності.
СРС. Методи моделювання перетворень нечітких даних.
Із2. К.

7 тиждень

Л7. Статистичний контроль якості технологічних процесів.
ПЗ4. Статистичний контроль якості некількісних ознак. Контрольні карти кількісних ознак.
СРС. Часові ряди та прогнозування. Системи масового обслуговування.
МКР1. Математичне моделювання. Види моделей. Їх характеристики та організація обчислень при математичному моделюванні.
К.

8 тиждень

Л8. Методи оптимізації та організація обчислень при математичному моделюванні. Формулювання задачі оптимізації. Функція, функціонал, критерій. Математичні моделі як основа оптимізації технологічних процесів. Оптимізація методом диференціальних обчислень. 
СРС.  Особливості використання методів оптимізації при математичному моделюванні. Необхідні умови екстремуму. Особливості методів безумовної оптимізації, основні їхні різновиди.
К.

9 тиждень

Л9. Особливості методів оптимізації з урахуванням обмежень. Обмеження першого і другого роду. Особливості пошуку екстремуму недиференційованих функцій. Експериментальний пошук оптимуму.
ПЗ5. Пошук оптимуму чисельними методами. Методи пошуку оптимуму на основі оцінки градієнта і субградієнта. Пошук екстремуму з використанням вейвлет-перетворення. 
СРС. Основи теорії управління. Постановка задач. Використання перетворення Лапласа.
К.

10 тиждень

Л10. Основні принципи організації обчислень з допомогою інтегрованих програмних засобів при машинному моделюванні
СРС. Роль інтегрованих програмних засобів при математичному моделюванні.
Основні методи пошуку екстремуму з використанням інтегрованих програмних засобів.
К.

11 тиждень

Л11.  Використання інтегрованих програмних засобів для вирішення задачі класифікації. Нейронні кола. Класифікація з навчанням і самонавчанням з використанням вейвлет-перетворень. Особливості і недоліки градієнтних і субградієнтних методів класифікації.
ПЗ6. Основні методи пошуку екстремуму з використанням інтегрованих програмних засобів.
СРС. Моделювання в середовищах математичних пакетів.
К.

12 тиждень

Л12. Загальна схема та основні методи аналізу та планування експерименту.
СРС. Пасивні методи дослідження. Динамічні моделі. Побудова динамічних регресійних моделей для керування технологічними операціями. Методи згладжування при прогнозуванні якості виготовлення виробів.
Із3. К.

13 тиждень

Л13. Активні методи дослідження. Статичні моделі. Планування експериментів першого порядку при конструюванні та виготовленні апаратури. Використання методів дисперсійного аналізу.
ПЗ7. Планування експериментів другого порядку для пошуку оптимальних технологічних умов виробництва. 
СРС. Методи відбору найбільш важливих конструктивних та технологічних факторів. Урахування особливостей виробництва і використання статичних моделей.
К.

14 тиждень

Л14. Імітаційне моделювання. Постановка задачі. Використання агрегатного принципу для імітаційного моделювання.
СРС. Обробка результатів імітаційного моделювання . Програмні пакети для імітаційного моделювання.
Із4. К.

15 тиждень

Л15. Інструментальні засоби моделювання. Стандарти моделювання. Моделювання в середовищах математичних пакетів.
ПЗ8. Архітектурне моделювання  складних систем.
СРС. Застосування моделей для аналізу і оптимізації систем.
МКР2. Методи дослідження моделей. Аналітичні, чисельні, імітаційні, Ймовірнісно-статистичні. 

 

Самостійна робота

Самостійна робота, яка є основним засобом засвоєння навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних навчальних занять, складає 74 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт: 1) підготовка до лекційних занять  – 10 годин; 2) підготовка до практичних занять – 14 годин; 3) підготовка та виконання обов’язкових індивідуальних завдань 20 год (до кожного з чотирьох по 5 год); 4) підготовка до екзамену – 30 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують чотири обов’язкових  індивідуальних завдання та 2 модульні контрольні роботи.  

Максимальна оцінка за екзамен – 100 балів.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів:

 • Семестровий модуль № 1
  • Із1. Оцінка за написання роботи на тему «Види моделей» – max 15 балів;
  • Із2. Оцінка за написання роботи на тему «Статистичні критерії для перевірки гіпотез» – max 15 балів;
  • МКР1. Модульна контрольна робота – max 20 балів.
 • Семестровий модуль № 2
  • Із3. Оцінка за написання роботи на тему «Форми подання невизначеності»  – max 15 балів;
  • Із4. Оцінка за написання роботи на тему «Функціональні моделі» – max 15 балів.
  • МКР2. Модульна контрольна робота – max 20 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %.

Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни.

Складання/перескладання екзаменів – за встановленим відділом аспірантури розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності.

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.

Відсутність здобувача на екзамені або на контрольній роботі відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання екзаменів – за встановленим відділом аспірантури розкладом.

Викладач: д.т.н., проф. Усов Анатолій Васильович
Розробка складних систем управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2019

 

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:
 • навчання аспірантів аналізу, моделюванню, розробці та оптимізації автоматичних систем контролю (АСК) технологічних процесів, які застосовуються у сучасних та перспективних теплоенергетичних системах.
Завдання дисципліни:
 • вивчити методи розроблення математичних моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій;
 • навчитися користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями для вирішення завдань розробки складних систем управління, мати практичні навички програмування та використання прикладних та спеціалізованих комп’ютерно-інтегрованих середовищ для вирішення задач розробки складних систем управління.

 

Основні результати навчання

 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Володіти сучасними методиками педагогічної діяльності у вищій освіті; уміти викладати професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності на основі системних, методологічних знань з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій та результатів наукових досліджень.

 

Кількість аудиторних занять

30 аудиторних годин – лекційні заняття; 16 аудиторних годин – практичні заняття.

 

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень

Вcтуп до систем управління  (Л*, ПЗ №1, СРС, К).

2 тиждень

Основи MATLAB (Л, ПЗ №1, СРС, К).

3 тиждень

Основи Simulink (Л, К, ПЗ №2, СРЗ).

4 тиждень

Математичні моделі систем (Л, ПЗ №2, СРС, К).

5 тиждень

Моделі в змінних стану (Л, СРС, ПЗ №3, К).

6 тиждень

Характеристики систем управління зі зворотним зв'язком (Л, ПЗ №3, СРС, К).

7 тиждень

Якість систем управління зі зворотним зв'язком (Л, СРС, ПЗ №4, К).

8 тиждень

Стійкість лінійних систем зі зворотним зв'язком (Л, ПЗ №4, МКР1, СРС, К).

9 тиждень

Метод кореневого годографа (Л, СРС, ПЗ №5, К).

10 тиждень

Метод частотних характеристик (Л, ПЗ №5, СРС, К).

11 тиждень

Аналіз стійкості методом частотних характеристик (Л, СРС, ПЗ №6, К).

12 тиждень

Синтез систем управління зі зворотним зв'язком (Л, ПЗ №6, СРС, К).

13 тиждень

Синтез систем зі зворотним зв'язком за станом (Л, СРС, ПЗ №7, К).

14 тиждень

Робастні системи управління (Л, ПЗ №7, СРС, К).

15 тиждень

Цифрові системи управління (Л, К, СРС, МКР 2).

* Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти; ПЗ – практичні заняття – практична підготовка до й активна участь в обговоренні питань і виконанні завдань; К – консультації викладача.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною.

Студенти впродовж семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів. Максимальна сума накопичувальних балів в кожному модульному контролі – по 25 балів: вирішення практичних задач на ПЗ (20 балів), активна робота на практичних заняттях (5 балів)). Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу складає – 25 балів. 

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %. Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни. 

Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання, відвідувати консультації викладача з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи, питань. Такій підхід сприяє формуванню академічної культури та академічної доброчесності, здобуттю навичок самостійної роботи і формування відповідних компетентностей, як для успішного навчання на відповідному освітньому рівні, так і для майбутньої професійної діяльності.

Викладач на першому аудиторному занятті надає повну інформацію щодо усіх складових дисципліни, роз’яснює кількісне та якісне наповнення змістовних модулів, рекомендує відповідну фахову літературу, інформує щодо критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача з усіх видів та форм навчання та термінів контрольних заходів.

Викладач зобов’язаний здійснювати консультації відповідно до затвердженого завідувачем кафедри, графіка консультацій.

Відсутність здобувача на екзамені або на МКР відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом.

Під час Л, ПЗ та складання екзамену користуватися телефонами заборонено.

Заборонено використання будь-яких літературних джерел, конспектів лекцій, шпаргалок під час проходження модульних контролів та складання екзамену з дисципліни.

Викладач: д.т.н., проф Пелих С.М.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Українська (російська) мова* - 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016

* – вивчається тільки іноземними аспірантами замість дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування».

Викладач: Романова О.К.
Українська (російська) мова* - 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016

* – вивчається тільки іноземними аспірантами замість дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування».

Викладач: Романова О.К.

Практична підготовка

Педагогічний практикум за професійним спрямуванням
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.
Рік впровадження: 2016

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Системний аналіз та моделювання теплоенергетичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2019

 

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:
 • навчання  аспірантів методам аналізу, моделювання, проектування, розробки та оптимізації систем автоматизації функціонування сучасних та перспективних теплоенергетичних систем.
Завдання дисципліни:
 • придбання навичок виконувати системний аналіз процесу керування теплоенергетичного обладнання на базі моделювання його в різних станах, а саме нормальна експлуатація, аварійні режими, зняття з експлуатації.

 

Основні результати навчання

 • Мати передові концептуальні та методологічні знання з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій і на межі цієї галузі, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні сучасних світових досягнень з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, отримання нових знань та/або здійснення інновацій.
 • Розробляти  та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі  процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних розробок у сфері автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій та дотичних міждисциплінарних напрямах.
 • Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження систем автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих комплексів та їх складових з використанням сучасних методів дослідження, технічних та програмних засобів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.
 • Уміти застосовувати сучасні методи аналізу, синтезу, проектування під час дослідження систем автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій, їх програмних та апаратних компонентів.
 • Здатність описати сучасні методи створення автоматизованих систем керування, електромеханічних систем автоматизації та автоматизованих систем проектування на всіх стадіях життєвого циклу включаючи розроблення, дослідження, експлуатацію, супроводження та утилізацію.
 • Здатність застосовувати методи теорії автоматичного керування, системного аналізу та числових методів при розробці імітаційних моделей автоматизованих систем та їх функціонування, теоретичному досліджені та моделюванні різних аспектів систем із використанням новітніх комп’ютерних технологій.
 • Здатність аргументувати вибір технічних засобів автоматизації на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навики налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування.
 • Здатність спланувати, організувати та прийняти участь в процесі розробки, реконструюванні, дослідженні та удосконаленні автоматизованих систем керування, проектування та електромеханічних систем автоматизації.

 

Кількість аудиторних занять

30 аудиторних годин – лекційні заняття; 30 аудиторних годин – практичні заняття.

 

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень

Системний підхід в моделюванні та методи системного аналізу  (Л*, ПЗ №1, СРС, К).

2 тиждень

Роль експерименту при моделюванні.  Моделювання  розгерметизації оболонки твела (Л, ПЗ №2, СРЗ, К).

3 тиждень

Методика моделювання теплоенергетичних систем. Моделювання стану ядер (Л, ПЗ №3, СРЗ, К).

4 тиждень

Моделювання проходження нейтронного потоку через речовину та дифузії  теплових нейтронів (Л, ПЗ №4, СРЗ, К).

5 тиждень

Моделювання ланцюгової реакції поділу.  Системний зв'язок структури та фізики ядерних реакторів (Л, ПЗ №5, СРЗ, К).

6 тиждень

Моделювання енерговиділення в активній зоні реактора  та уповільнення нейтронів  (Л, ПЗ №6, СРЗ, К).

7 тиждень

Моделювання процесів у канальному та корпусному реакторах  (Л, ПЗ №7, СРЗ, К).

8 тиждень

Відмінність моделювання процесів у канальному та корпусному реакторах. Особливості моделювання процесів у швидкому реакторі (Л, ПЗ №8, МКР1, СРЗ, К).

9 тиждень

Моделювання критичності і кінетики реактора (Л, ПЗ № 9, СРЗ, К).

10 тиждень

Моделювання динаміки нейтронного поля та іонізуючого випромінювання (Л, ПЗ № 10, СРЗ, К).

11 тиждень

Моделювання перехідних процесів на ксеноні і перестановок палива в активній зоні (Л, ПЗ № 11, СРЗ, К).

12 тиждень

Модель ефективності управління властивостями твелів. Системний аналіз причин катастрофи на ЧАЕС (Л, ПЗ № 12, СРЗ, К).

13 тиждень

Моделювання зміни властивостей твела і потужності РУ. Термомеханічний аналіз властивостей твела (Л, ПЗ № 13, СРЗ, К).

14 тиждень

Емпіричне обгрунтування моделі зростання пошкодженості оболонки. Моделювання неоднорідності розподілу енерговиділення в ТВЗ (Л, ПЗ № 14, СРЗ, К).

15 тиждень

Аналіз значущості параметра пошкодження. Моделювання впливу історії навантаження ТВЗ і невизначеності вхідних параметрів (Л, К, СРЗ, ПЗ № 15, МКР 2)

* Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти; ПЗ – практичні заняття – практична підготовка до й активна участь в обговоренні питань і виконанні завдань; К – консультації викладача.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною.

Студенти впродовж семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів. Максимальна сума накопичувальних балів в кожному модульному контролі – по 25 балів: вирішення практичних задач на ПЗ (20 балів), активна робота на практичному занятті (5 балів)). Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу складає – 25 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %. Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни.

Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання, відвідувати консультації викладача з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи, питань. Такій підхід сприяє формуванню академічної культури та академічної доброчесності, здобуттю навичок самостійної роботи і формування відповідних компетентностей, як для успішного навчання на відповідному освітньому рівні, так і для майбутньої професійної діяльності.

Викладач на першому аудиторному занятті надає повну інформацію щодо усіх складових дисципліни, роз’яснює кількісне та якісне наповнення змістовних модулів, рекомендує відповідну фахову літературу, інформує щодо критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача з усіх видів та форм навчання та термінів контрольних заходів.

Викладач зобов’язаний здійснювати консультації відповідно до затвердженого завідувачем кафедри, графіка консультацій.

Відсутність здобувача на екзамені або на МКР відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом. 
Під час Л, ПЗ, складання екзамену користуватися телефонами заборонено.

Заборонено використання будь-яких літературних джерел, конспектів лекцій, шпаргалок під час проходження модульних контролів та складання екзамену з дисципліни.

Викладач: д.т.н., проф Пелих С.М.
Сучасні технології автоматизації процесів виробничих підприємств
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2019

 

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:
 • навчання аспірантів елементам побудови та аналізу математичних моделей типових технологічних процесів; розробці математично обґрунтованих алгоритмів функціонування автоматизованих систем керування; проектуванню технічного забезпечення АСУ ТП; проектуванню інформаційного забезпечення АСУ ТП; контролю за виконанням робіт з розроблення автоматизованих систем керування; узагальненню результатів досліджень.
Завдання дисципліни:
 • Аналізувати структуру технологічних процесів, що відбуваються на ТЕС, АЕС та хімічних виробництвах.
 • На основі аналізу обирати технологічні параметри, що потребують регулювання та обирати технологічні величини за допомогою яких реалізують керуючи впливи.
 • Планувати роботи з проектування та розроблення комп’ютеризованої системи управління, оцінювати потрібний час та витрати праці, оформлювати технічне завдання.
 • Розробляти математичне забезпечення АСУ ТП у вигляді алгоритмів функціонування регуляторів.
 • Вміти оформлювати отримані результати у вигляді науково-технічної документації, звітів та статей.
 • Володіти методами цифрового подання та обробки графічної, звукової та відео інформації; знати та вміти обирати формати графічних, звукових та відео файлів; володіти засобами їх перетворення тощо.
 • Володіти методами проектування динамічних графічних об’єктів  для програмних систем комп’ютерної графіки.
 • Бути творчою та креативною особистістю, використовувати системний підхід для розв’язування професійних завдань, наполегливо досягати мету та якісно виконувати роботу у професійній сфері.
 • Вміти контролювати якість виконання проектних робіт та розроблення АСУ ТП колективом розробників із врахуванням діючих державних, міжнародних, професійних та корпоративних стандартів.

 

Основні результати навчання

 • Мати передові концептуальні та методологічні знання з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій і на межі цієї галузі, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні сучасних світових досягнень з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, отримання нових знань та/або здійснення інновацій.
 • Розробляти  та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі  процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних розробок у сфері автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій та дотичних міждисциплінарних напрямах.
 • Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження систем автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих комплексів та їх складових з використанням сучасних методів дослідження, технічних та програмних засобів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.
 • Уміти застосовувати сучасні методи аналізу, синтезу, проектування під час дослідження систем автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій, їх програмних та апаратних компонентів.
 • Здатність описати сучасні методи створення автоматизованих систем керування, електромеханічних систем автоматизації та автоматизованих систем проектування на всіх стадіях життєвого циклу включаючи розроблення, дослідження, експлуатацію, супроводження та утилізацію.
 • Здатність застосовувати методи теорії автоматичного керування, системного аналізу та числових методів при розробці імітаційних моделей автоматизованих систем та їх функціонування, теоретичному досліджені та моделюванні різних аспектів систем із використанням новітніх комп’ютерних технологій.
 • Здатність аргументувати вибір технічних засобів автоматизації на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навики налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування.
 • Здатність спланувати, організувати та прийняти участь в процесі розробки, реконструюванні, дослідженні та удосконаленні автоматизованих систем керування, проектування та електромеханічних систем автоматизації.
 • Здатність виконувати моделювання об’єктів дослідження з використанням сучасних прикладних пакетів.
 • Здатність виконувати моделювання об’єктів дослідження за допомогою власного програмного забезпечення.

 

Кількість аудиторних занять

30 аудиторних годин – лекційні заняття; 30 аудиторних годин – практичні заняття.

 

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень

Системний підхід в моделюванні та методи системного аналізу  (Л*, ПЗ №1, СРС, К).

2 тиждень

Роль експерименту при моделюванні.  Моделювання  розгерметизації оболонки твела (Л, ПЗ №2, СРC, К).

3 тиждень

Методика моделювання теплоенергетичних систем. Моделювання стану ядер (Л, ПЗ №3, СРC, К).

4 тиждень

Моделювання проходження нейтронного потоку через речовину та дифузії  теплових нейтронів (Л, ПЗ №4, СРC, К).

5 тиждень

Моделювання ланцюгової реакції поділу.  Системний зв'язок структури та фізики ядерних реакторів (Л, ПЗ №5, СРC, К).

6 тиждень

Моделювання енерговиділення в активній зоні реактора  та уповільнення нейтронів  (Л, ПЗ №6, СРC, К).

7 тиждень

Моделювання процесів у канальному та корпусному реакторах  (Л, ПЗ №7, СРC, К).

8 тиждень

Відмінність моделювання процесів у канальному та корпусному реакторах. Особливості моделювання процесів у швидкому реакторі (Л, ПЗ №8, МКР1, СРC, К).

9 тиждень

Моделювання критичності і кінетики реактора (Л, ПЗ № 9, СРC, К).

10 тиждень

Моделювання динаміки нейтронного поля та іонізуючого випромінювання (Л, ПЗ № 10, СРC, К).

11 тиждень

Моделювання перехідних процесів на ксеноні і перестановок палива в активній зоні (Л, ПЗ № 11, СРC, К).

12 тиждень

Модель ефективності управління властивостями твелів. Системний аналіз причин катастрофи на ЧАЕС (Л, ПЗ № 12, СРC, К).

13 тиждень

Моделювання зміни властивостей твела і потужності РУ. Термомеханічний аналіз властивостей твела (Л, ПЗ № 13, СРC, К).

14 тиждень

Емпіричне обгрунтування моделі зростання пошкодженості оболонки. Моделювання неоднорідності розподілу енерговиділення в ТВЗ (Л, ПЗ № 14, СРC, К).

15 тиждень

Аналіз значущості параметра пошкодження. Моделювання впливу історії навантаження ТВЗ і невизначеності вхідних параметрів (Л, К, СРC, ПЗ № 15, МКР 2).

* Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти; ПЗ – практичні заняття – практична підготовка до й активна участь в обговоренні питань і виконанні завдань; К – консультації викладача.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною.

Студенти впродовж семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів. Максимальна сума накопичувальних балів в кожному модульному контролі – по 25 балів: вирішення практичних задач на ПЗ (20 балів), активна робота на практичному занятті (5 балів)). Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу складає – 25 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %. Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни.

Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання, відвідувати консультації викладача з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи, питань. Такій підхід сприяє формуванню академічної культури та академічної доброчесності, здобуттю навичок самостійної роботи і формування відповідних компетентностей, як для успішного навчання на відповідному освітньому рівні, так і для майбутньої професійної діяльності.

Викладач на першому аудиторному занятті надає повну інформацію щодо усіх складових дисципліни, роз’яснює кількісне та якісне наповнення змістовних модулів, рекомендує відповідну фахову літературу, інформує щодо критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача з усіх видів та форм навчання та термінів контрольних заходів.

Викладач зобов’язаний здійснювати консультації відповідно до затвердженого завідувачем кафедри, графіка консультацій.

Відсутність здобувача на екзамені або на МКР відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом.

Під час Л, ПЗ, складання екзамену користуватися телефонами заборонено.

Заборонено використання будь-яких літературних джерел, конспектів лекцій, шпаргалок під час проходження модульних контролів та складання екзамену з дисципліни.

Викладач: д.т.н., проф Максимов М.В.
Методологія автоматизованих процесів проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2019

 

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:
 • набуття аспірантами досвіду щодо застосування широкого спектру існуючих систем проектування, а також системного підходу при розробці прикладних програм для автоматизованого проектування виробів та технологій.
Завдання дисципліни:
 • розвиток та розширення теоретичних та інструментальних компетентностей, введених впродовж магістратури; розвиток компетентностей в автоматизованих системах проектування виробів та технологій;
 • висвітлення сучасних досягнень в формалізації завдань проектування, моделюванні та ідентифікації об’єктів проектування;
 • визначення відповідного інструментарію для конкретних задач.

 

Основні результати навчання

 • Здатність описати сучасні методи створення автоматизованих систем керування, електромеханічних систем автоматизації та автоматизованих систем проектування на всіх стадіях життєвого циклу включаючи розроблення, дослідження, експлуатацію, супроводження та утилізацію.
 • Здатність застосовувати методи теорії автоматичного керування, системного аналізу та числових методів при розробці імітаційних моделей автоматизованих систем та їх функціонування, теоретичному досліджені та моделюванні різних аспектів систем із використанням новітніх комп’ютерних технологій.
 • Здатність спланувати, організувати та прийняти участь в процесі розробки, реконструюванні, дослідженні та удосконаленні автоматизованих систем керування, проектування та електромеханічних систем автоматизації.
 • Здатність виконувати моделювання об’єктів дослідження з використанням сучасних прикладних пакетів.
 • Здатність виконувати моделювання об’єктів дослідження за допомогою власного програмного забезпечення.
 • Здатність демонструвати знання методів ідентифікації об’єктів, побудови їх математичних моделей та моделей систем керування, дослідження математичних моделей систем керування та їх елементів.
 • Здатність обрати відповідні критерії та провести оцінку якості функціонування об’єктів в галузі автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологіях.

 

Кількість аудиторних занять

30 аудиторних годин – лекційні заняття; 30 аудиторних годин – практичні заняття.

 

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень

Основні поняття методології  (Л*, ПЗ №1, СРС, К).

2 тиждень

Життєвий цикл методології проекту (Л, ПЗ №2, СРЗ, К).

3 тиждень

Поняття процесу проектування (Л, ПЗ №2, СРЗ, К).

4 тиждень

Основні поняття і визначення проектування (Л, ПЗ №2, СРC, К).

5 тиждень

Поняття і визначення проектування (Л, ПЗ №2, СРC, К).

6 тиждень

Аналіз процесу проектування  (Л, ПЗ №3, СРC, К).

7 тиждень

Класифікація і види САПР  (Л, ПЗ №3, СРC, К).

8 тиждень

Побудова САПР (Л, ПЗ №4, МКР1, СРC, К).

9 тиждень

Основи методології САПР (Л, ПЗ №5, СРC, К).

10 тиждень

Системний підхід до об’єктів проектування (Л, ПЗ №5, СРC, К).

11 тиждень

Структура видів забезпечення (Л, ПЗ №5, СРC, К).

12 тиждень

Програмне забезпечення САПР (Л, ПЗ №5, СРC, К).

13 тиждень

Прикладне програмне забезпечення (Л, ПЗ №6, СРC, К).

14 тиждень

Математичне забезпечення САПР (Л, ПЗ №6, СРC, К).

15 тиждень

Методичне та організаційне забезпечення САПР (Л, К, СРC, ПЗ №7, МКР 2).

* Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти; ПЗ – практичні заняття – практична підготовка до й активна участь в обговоренні питань і виконанні завдань; К – консультації викладача.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною.

Студенти впродовж семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів. Максимальна сума накопичувальних балів в кожному модульному контролі – по 25 балів: вирішення практичних задач на ПЗ (20 балів), активна робота на практичному занятті (5 балів)). Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу складає – 25 балів. 

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %. Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни. 

Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання, відвідувати консультації викладача з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи, питань. Такій підхід сприяє формуванню академічної культури та академічної доброчесності, здобуттю навичок самостійної роботи і формування відповідних компетентностей, як для успішного навчання на відповідному освітньому рівні, так і для майбутньої професійної діяльності.

Викладач на першому аудиторному занятті надає повну інформацію щодо усіх складових дисципліни, роз’яснює кількісне та якісне наповнення змістовних модулів, рекомендує відповідну фахову літературу, інформує щодо критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача з усіх видів та форм навчання та термінів контрольних заходів. 

Викладач зобов’язаний здійснювати консультації відповідно до затвердженого завідувачем кафедри, графіка консультацій.

Відсутність здобувача на екзамені або на МКР відповідає оцінці «0». 

Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом. 

Під час Л, ПЗ, складання екзамену користуватися телефонами заборонено.

Заборонено використання будь-яких літературних джерел, конспектів лекцій, шпаргалок під час проходження модульних контролів та складання екзамену з дисципліни.

Викладач: д.т.н., проф Тонконогий В.М.
Електромеханічні системи автоматизації технологічних процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2019

 

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:
 • розвиток та розширення теоретичних та інструментальних компетентностей в галузі керування технологічними процесами на промислових установках  і робочих машинах, у яких для приведення у рух виконавчих органів застосовуються автоматизовані електроприводи; 
Завдання дисципліни:
 • розвиток навичок в системному аналізі та моделюванні статичних і динамічних характеристик електромеханічних систем;
 • висвітлення сучасних досягнень в галузі побудови електромеханічних систем автоматизації, розрахунку параметрів перетворювальних пристроїв, синтезу регуляторів, що входять до складу керуючого пристрою. 

 

Основні результати навчання

 • Здатність описати сучасні методи створення автоматизованих систем керування, електромеханічних систем автоматизації та автоматизованих систем проектування на всіх стадіях життєвого циклу включаючи розроблення, дослідження, експлуатацію, супроводження та утилізацію.
 • Здатність застосовувати методи теорії автоматичного керування, системного аналізу та числових методів при розробці імітаційних моделей автоматизованих систем та їх функціонування, теоретичному досліджені та моделюванні різних аспектів систем із використанням новітніх комп’ютерних технологій.
 • Здатність аргументувати вибір технічних засобів автоматизації на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навики налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування.
 • Здатність спланувати, організувати та прийняти участь в процесі розробки, реконструюванні, дослідженні та удосконаленні автоматизованих систем керування, проектування та електромеханічних систем автоматизації.
 • Здатність виконувати моделювання об’єктів дослідження з використанням сучасних прикладних пакетів.
 • Здатність виконувати моделювання об’єктів дослідження за допомогою власного програмного забезпечення.
 • Здатність демонструвати знання методів ідентифікації об’єктів, побудови їх математичних моделей та моделей систем керування, дослідження математичних моделей систем керування та їх елементів.

 

Кількість аудиторних занять

30 аудиторних годин – лекційні заняття; 30 аудиторних годин – практичні заняття.

 

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень

Призначення, склад та класифікація автоматизованих систем керування технологічними  процесами  (Л*, ПЗ №1, СРС, К).

2 тиждень

Обґрунтування ефективності застосування систем стабілізації швидкості. Система з датчиком діаметра і функціональним перетворювачем (Л, СРC, ПЗ №2, К).

3 тиждень

Система стабілізації швидкості різання зі зворотним зв’язком за цією швидкістю (Л, ПЗ №3, СРC, К).

4 тиждень

Розрахунок статичних характеристик систем стабілізації швидкості (Л, ПЗ №4, СРC, К).

5 тиждень

Обґрунтування ефективності застосування систем стабілізації силових параметрів. Структура системи стабілізації потужності (Л, ПЗ №5, СРС, К).

6 тиждень

Розрахунок статичних характеристик, стійкість і корекція систем стабілізації потужності  (Л, ПЗ №6, СРС, К).

7 тиждень

Технічна реалізація датчиків і регуляторів систем стабілізації  (Л, МКР1, СРС, К).

8 тиждень

Системи регулювання швидкості електроприводів (Л, ПЗ №7, СРС, К).

9 тиждень

Системи керування копіюванням (Л, ПЗ №8, СРС, К).

10 тиждень

Системи регулювання переміщень. Спостережні електроприводи (Л, ПЗ №9, СРC, К).

11 тиждень

Стійкість систем регулювання положення. Датчики положення (Л, ПЗ №10, СРC, К).

12 тиждень

Системи циклового програмного керування (Л, ПЗ №11, СРC, К).

13 тиждень

Системи числового програмного керування (Л, ПЗ №12, СРC, К).

14 тиждень

Системне програмне забезпечення пристроїв програмного керування (Л, ПЗ №13, СРС, К).

15 тиждень

Інтерполяція в пристроях програмного керування (Л, К, СРС, МКР 2).

* Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти; ПЗ – практичні заняття – практична підготовка до й активна участь в обговоренні питань і виконанні завдань; К – консультації викладача.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною

Студенти впродовж семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів. Максимальна сума накопичувальних балів в кожному модульному контролі – по 25 балів: вирішення практичних задач на ПЗ (20 балів), активна робота на практичному занятті (5 балів)). Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу складає – 25 балів. 

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %. Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни. 

Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання, відвідувати консультації викладача з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи, питань. Такій підхід сприяє формуванню академічної культури та академічної доброчесності, здобуттю навичок самостійної роботи і формування відповідних компетентностей, як для успішного навчання на відповідному освітньому рівні, так і для майбутньої професійної діяльності.

Викладач на першому аудиторному занятті надає повну інформацію щодо усіх складових дисципліни, роз’яснює кількісне та якісне наповнення змістовних модулів, рекомендує відповідну фахову літературу, інформує щодо критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача з усіх видів та форм навчання та термінів контрольних заходів. 

Викладач зобов’язаний здійснювати консультації відповідно до затвердженого завідувачем кафедри, графіка консультацій.

Відсутність здобувача на екзамені або на МКР відповідає оцінці «0». 

Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом. 

Під час Л, ПЗ, складання екзамену користуватися телефонами заборонено.

Заборонено використання будь-яких літературних джерел, конспектів лекцій, шпаргалок під час проходження модульних контролів та складання екзамену з дисципліни.

Викладач: д.т.н., проф Водічев В.А.
Життєвий цикл автоматизованих систем управління
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2019

 

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:
 • формування у студентів знань, вмінь та навичок в галузі налагоджування, монтажу та експлуатації систем автоматизації технологічних процесів та виробництв із застосуванням сучасних засобів та методів
Завдання дисципліни:
 • вивчення видів, порядку виконання і організації монтажних, налагоджувальних і експлуатаційних робот, що виконуються при автоматизації технологічних процесів та виробництв;
 • придбання навичок з організації монтажних, налагоджувальних робот технічних засобів АСУ ТП;
 • визначення експлуатаційної надійності засобів і систем автоматизації;
 • використання основних видів проектно-конструкторської документації та довідкової літератури, для виконання монтажних та налагоджувальних робот автоматизованих систем керування.

 

Основні результати навчання

 • Уміти застосовувати сучасні методи аналізу, синтезу, проектування під час дослідження систем автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій, їх програмних та апаратних компонентів.
 • Здатність описати сучасні методи створення автоматизованих систем керування, електромеханічних систем автоматизації та автоматизованих систем проектування на всіх стадіях життєвого циклу включаючи розроблення, дослідження, експлуатацію, супроводження та утилізацію.

 

Кількість аудиторних занять

30 аудиторних годин – лекційні заняття; 10 аудиторних годин – практичні заняття; 20 аудиторних годин – лабораторні заняття.

 

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень

Загальні принципі організації робот зі створення і експлуатації АСУ ТП  (Л*, ПЗ №1, СРС, К).

2 тиждень

Організація і виконання монтажних робіт (Л, ПЗ №1, СРC, К).

3 тиждень

Організація і виконання монтажних робіт (Л, ПЗ №2, СРC, К).

4 тиждень

Монтаж трубних проводок (Л, ПЗ №2,СРC, К).

5 тиждень

Монтаж електропроводок (Л, ПЗ №3, СРC, К).

6 тиждень

Монтаж засобів вимірювань температури  (Л, ПЗ №3, СРC, К).

7 тиждень

Монтаж засобів вимірювань тиску  (Л, МКР1, СРC, К).

8 тиждень

Монтаж засобів вимірювання витрати (Л, ПЗ №4, СРC, К).

9 тиждень

Монтаж засобів вимірювань рівня (Л, ПЗ №5, СРC, К).

10 тиждень

Монтаж виконавчих механізмів (Л, ПЗ №5, СРC, К).

11 тиждень

Установка щитів, пультів і з’єднувальних коробок (Л, ПЗ №6, СРC, К).

12 тиждень

Настройка систем автоматичного регулювання (Л, ПЗ №6, СРC, К).

13 тиждень

Організація експлуатації систем автоматичного управління і контролю (Л, ПЗ № 7, СРC, К).

14 тиждень

Оперативне, технічне обслуговування і ремонт АСУ ТП (Л, ПЗ №7, СРC, К).

15 тиждень

Забезпечення техніки безпеки при виконанні монтажних, налагоджувальних і експлуатаційних робот (Л, К, СРC, МКР 2).

* Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти; ПЗ – практичні заняття – практична підготовка до й активна участь в обговоренні питань і виконанні завдань; К – консультації викладача.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною.

Студенти впродовж семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів. Максимальна сума накопичувальних балів в кожному модульному контролі – по 25 балів: вирішення практичних задач на ПЗ (20 балів), активна робота на практичному занятті (5 балів)). Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу складає – 25 балів. 

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %. Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни. 

Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання, відвідувати консультації викладача з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи, питань. Такій підхід сприяє формуванню академічної культури та академічної доброчесності, здобуттю навичок самостійної роботи і формування відповідних компетентностей, як для успішного навчання на відповідному освітньому рівні, так і для майбутньої професійної діяльності.

Викладач на першому аудиторному занятті надає повну інформацію щодо усіх складових дисципліни, роз’яснює кількісне та якісне наповнення змістовних модулів, рекомендує відповідну фахову літературу, інформує щодо критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача з усіх видів та форм навчання та термінів контрольних заходів. 

Викладач зобов’язаний здійснювати консультації відповідно до затвердженого завідувачем кафедри, графіка консультацій.

Відсутність здобувача на екзамені або на МКР відповідає оцінці «0». 

Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом. 

Під час Л, ПЗ, складання екзамену користуватися телефонами заборонено.

Заборонено використання будь-яких літературних джерел, конспектів лекцій, шпаргалок під час проходження модульних контролів та складання екзамену з дисципліни.

Викладач: д.т.н., проф Водічев В.А.
Моделювання систем з розподіленими параметрами
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2019

 

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:
 • навчання студентів аналізу, моделюванню, розробці та оптимізації автоматичних систем контролю (АСК) технологічних процесів, які застосовуються у сучасних та перспективних теплоенергетичних системах; ознайомлення з методами моделювання  зміни з часом розподілених властивостей  елементів енергообладнання.
Завдання дисципліни:
 • придбання навичок формалізації завдань керування теплоенергетичними системами;
 • розроблення критеріїв оцінювання якості функціонування теплоенергетичних систем;
 • розроблення алгоритмів оптимізації структури та складу теплоенергетичних систем;
 • визначення початкових, вихідних та контрольованих параметрів алгоритмів оптимізації структури та складу теплоенергетичних систем.

 

Основні результати навчання

 • Розробляти  та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі  процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних розробок у сфері автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій та дотичних міждисциплінарних напрямах.
 • Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження систем автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих комплексів та їх складових з використанням сучасних методів дослідження, технічних та програмних засобів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.
 • Уміти застосовувати сучасні методи аналізу, синтезу, проектування під час дослідження систем автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій, їх програмних та апаратних компонентів.
 • Здатність виконувати моделювання об’єктів дослідження з використанням сучасних прикладних пакетів.
 • Здатність виконувати моделювання об’єктів дослідження за допомогою власного програмного забезпечення.

 

Кількість аудиторних занять

30 аудиторних годин – лекційні заняття; 10 аудиторних годин – практичні заняття; 20 аудиторних годин – лабораторні заняття.

 

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень

Особливості моделювання теплоенергетичних систем з розподіленими параметрами  (Л*, ПЗ №1, СРС, К).

2 тиждень

Значення теорії подібності та її основні методи, важливі для моделювання теплоенергетичних систем (Л, ПЗ №1, СРC, К).

3 тиждень

Значення експерименту при моделюванні теплоенергетичних систем   з розподіленими параметрами (Л, ПЗ №2, СРC, К).

4 тиждень

Основні методи теорії ймовірностей, що застосовуються при моделюванні теплоенергетичних систем (Л, ПЗ №, СРC, К).

5 тиждень

Рівняння, що описують теплоенергетичні системи з розподіленими параметрами (Л, ПЗ №3, СРC, К).

6 тиждень

Основні етапи аналізу стійкості стану теплоенергетичної системи за характеристичним рівнянням (Л, ПЗ №3, СРC, К).

7 тиждень

Моделювання зміни властивостей твела ядерного реактора типу ВВЕР 1000 (Л, ПЗ №4, СРC, К).

8 тиждень

Моделювання зміни потужності ядерного реактора (Л, МКР1, СРC, К).

9-10 тиждень

Системний підхід в моделюванні елементів ядерного реактора типу ВВЕР-1000 (Л, ПЗ №5, СРC, К).

11 тиждень

Моделювання повзучості та корозії оболонки твела ядерного реактора типу ВВЕР-1000  (Л, ПЗ №5, СРC, К).

12 тиждень

Замикаючі співвідношення моделі розрахунку температури твела ядерного реактора (Л, ПЗ №6, СРC, К).

13 тиждень

Моделювання накопичення пошкодженості оболонки твела ядерного реактора типу ВВЕР 1000  (Л, ПЗ №6, СРC, К).

14 тиждень

Співвідношення для опису накопичення пошкодженості оболонки твела ядерного реактора (Л, ПЗ №7, СРC, К).

15 тиждень

Прогнозування розгерметизації оболонок твелів ядерного реактора типу ВВЕР 1000 (Л, МКР2, СРC, К).

* Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти; ПЗ – практичні заняття – практична підготовка до й активна участь в обговоренні питань і виконанні завдань; К – консультації викладача.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною.

Студенти впродовж семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів. Максимальна сума накопичувальних балів в кожному модульному контролі – по 25 балів: вирішення практичних задач на ПЗ (20 балів), активна робота на практичному занятті (5 балів)). Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу складає – 25 балів. 

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %. Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни. 

Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання, відвідувати консультації викладача з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи, питань. Такій підхід сприяє формуванню академічної культури та академічної доброчесності, здобуттю навичок самостійної роботи і формування відповідних компетентностей, як для успішного навчання на відповідному освітньому рівні, так і для майбутньої професійної діяльності.

Викладач на першому аудиторному занятті надає повну інформацію щодо усіх складових дисципліни, роз’яснює кількісне та якісне наповнення змістовних модулів, рекомендує відповідну фахову літературу, інформує щодо критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача з усіх видів та форм навчання та термінів контрольних заходів. 

Викладач зобов’язаний здійснювати консультації відповідно до затвердженого завідувачем кафедри, графіка консультацій.

Відсутність здобувача на екзамені або на МКР відповідає оцінці «0». 

Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом. 

Під час Л, ПЗ, складання екзамену користуватися телефонами заборонено.

Заборонено використання будь-яких літературних джерел, конспектів лекцій, шпаргалок під час проходження модульних контролів та складання екзамену з дисципліни.

Викладач: д.т.н., проф Тонконогий В.М.
Підготовка на базі ступеня магістра, 2018 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова професійного спрямування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 3
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 4
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 4 (денна форма); 4 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Психологія та педагогіка вищої школи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Семенова А.В.
Філософія та методологія наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Афанасьев О.І.
Управління науковою діяльністю
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Колеснікова К.В.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Організація та проведення наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2019

 

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:
 • оволодіння науковцями знаннями щодо основних понять проведення наукових досліджень на основі математичного моделювання систем і процесів та методами розв’язання на комп’ютерах задач, що виникають в процесі дослідження та проектування систем.
Завдання дисципліни:
 • ознайомити з теоретичними засадами та практичними методами/прийомами математичного моделювання; 
 • навчити володіти методами ідентифікації і верифікація моделей, проводити оцінку результатів експерименту;
 • ознайомити з інноваційними технологіями, формами організації, методами аналізу та планування експерименту;
 • сприяти розвитку професійно-наукової ідентичності;
 • сприяти професійній адаптації в науковій спільноті.

 

Основні результати навчання

 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.

 

Кількість аудиторних занять 

30 год лекційних занять, 16 год практичних занять.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; ПЗ – практичні заняття; СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти; МКР – модульна контрольна робота; Із – обов’язкові індивідуальні завдання; К – консультації.

 

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень

Л 1. Математичне моделювання як сучасна технологія наукового дослідження.  
ПЗ1. Ідентифікація і верифікація моделей, корегування моделі під час експлуатації.
СРС. Математична модель як засіб абстрактного опису процесів і явищ. Мета і основні задачі математичного моделювання (прогнозування розвитку виробничих процесів, прогнозування властивостей досліджуваного об’єкту). Основні етапи математичного моделювання.
К.

2 тиждень 

Л2. Побудова моделей і складання їхнього математичного опису.
СРС.  Роль досвіду, знань та інтуїції при побудові моделі  досліджуваного процесу, явища чи об’єкта.
К.

3 тиждень

Л3. Фізичні моделі реальних об’єктів. Передумови, що забезпечують можливість побудови фізичної моделі об’єкту. Декомпозиція об’єкту. Компоненти і їхні властивості
ПЗ2. Параметр і його залежність від зовнішніх факторів і конструктивно-технологічних властивостей компоненту.
СРС. Основні етапи побудови фізичної моделі процесу, об’єкту. Формулювання вихідних передумов і підходів при моделюванні: причинність, детермінованість, стаціонарність, лінійність.
СРС. Аналогове моделювання. Математичне моделювання. Структурні моделі. Емпіричні моделі.
К.

4 тиждень

Л4. Основи використання імовірнісно-статистичних методів аналізу інформації при математичному моделюванні.
СРС. Випадкові величини і випадкові процеси. Закони розподілу випадкових величин та їхні параметри. Випадкові процеси.
Із1. К.

5 тиждень

Л5. Оцінка результатів експерименту. Оцінки параметрів і перевірка статистичних гіпотез. Дисперсійний аналіз.
ПЗ3. Лінійне оцінювання. Метод найменших квадратів.
СРС. Статистичні критерії для перевірки гіпотез. Приклади критеріїв. Побудова інтервальних оцінок невідомих параметрів нормального розподілу.
К.

6 тиждень

Л6. Хаотична невизначеність. Невизначені характеристики моделі. Форми подання невизначеності.
СРС. Методи моделювання перетворень нечітких даних.
Із2. К.

7 тиждень

Л7. Статистичний контроль якості технологічних процесів.
ПЗ4. Статистичний контроль якості некількісних ознак. Контрольні карти кількісних ознак.
СРС. Часові ряди та прогнозування. Системи масового обслуговування.
МКР1. Математичне моделювання. Види моделей. Їх характеристики та організація обчислень при математичному моделюванні.
К.

8 тиждень

Л8. Методи оптимізації та організація обчислень при математичному моделюванні. Формулювання задачі оптимізації. Функція, функціонал, критерій. Математичні моделі як основа оптимізації технологічних процесів. Оптимізація методом диференціальних обчислень. 
СРС.  Особливості використання методів оптимізації при математичному моделюванні. Необхідні умови екстремуму. Особливості методів безумовної оптимізації, основні їхні різновиди.
К.

9 тиждень

Л9. Особливості методів оптимізації з урахуванням обмежень. Обмеження першого і другого роду. Особливості пошуку екстремуму недиференційованих функцій. Експериментальний пошук оптимуму.
ПЗ5. Пошук оптимуму чисельними методами. Методи пошуку оптимуму на основі оцінки градієнта і субградієнта. Пошук екстремуму з використанням вейвлет-перетворення. 
СРС. Основи теорії управління. Постановка задач. Використання перетворення Лапласа.
К.

10 тиждень

Л10. Основні принципи організації обчислень з допомогою інтегрованих програмних засобів при машинному моделюванні
СРС. Роль інтегрованих програмних засобів при математичному моделюванні.
Основні методи пошуку екстремуму з використанням інтегрованих програмних засобів.
К.

11 тиждень

Л11.  Використання інтегрованих програмних засобів для вирішення задачі класифікації. Нейронні кола. Класифікація з навчанням і самонавчанням з використанням вейвлет-перетворень. Особливості і недоліки градієнтних і субградієнтних методів класифікації.
ПЗ6. Основні методи пошуку екстремуму з використанням інтегрованих програмних засобів.
СРС. Моделювання в середовищах математичних пакетів.
К.

12 тиждень

Л12. Загальна схема та основні методи аналізу та планування експерименту.
СРС. Пасивні методи дослідження. Динамічні моделі. Побудова динамічних регресійних моделей для керування технологічними операціями. Методи згладжування при прогнозуванні якості виготовлення виробів.
Із3. К.

13 тиждень

Л13. Активні методи дослідження. Статичні моделі. Планування експериментів першого порядку при конструюванні та виготовленні апаратури. Використання методів дисперсійного аналізу.
ПЗ7. Планування експериментів другого порядку для пошуку оптимальних технологічних умов виробництва. 
СРС. Методи відбору найбільш важливих конструктивних та технологічних факторів. Урахування особливостей виробництва і використання статичних моделей.
К.

14 тиждень

Л14. Імітаційне моделювання. Постановка задачі. Використання агрегатного принципу для імітаційного моделювання.
СРС. Обробка результатів імітаційного моделювання . Програмні пакети для імітаційного моделювання.
Із4. К.

15 тиждень

Л15. Інструментальні засоби моделювання. Стандарти моделювання. Моделювання в середовищах математичних пакетів.
ПЗ8. Архітектурне моделювання  складних систем.
СРС. Застосування моделей для аналізу і оптимізації систем.
МКР2. Методи дослідження моделей. Аналітичні, чисельні, імітаційні, Ймовірнісно-статистичні. 

 

Самостійна робота

Самостійна робота, яка є основним засобом засвоєння навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних навчальних занять, складає 74 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт: 1) підготовка до лекційних занять  – 10 годин; 2) підготовка до практичних занять – 14 годин; 3) підготовка та виконання обов’язкових індивідуальних завдань 20 год (до кожного з чотирьох по 5 год); 4) підготовка до екзамену – 30 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують чотири обов’язкових  індивідуальних завдання та 2 модульні контрольні роботи.  

Максимальна оцінка за екзамен – 100 балів.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів:

 • Семестровий модуль № 1
  • Із1. Оцінка за написання роботи на тему «Види моделей» – max 15 балів;
  • Із2. Оцінка за написання роботи на тему «Статистичні критерії для перевірки гіпотез» – max 15 балів;
  • МКР1. Модульна контрольна робота – max 20 балів.
 • Семестровий модуль № 2
  • Із3. Оцінка за написання роботи на тему «Форми подання невизначеності»  – max 15 балів;
  • Із4. Оцінка за написання роботи на тему «Функціональні моделі» – max 15 балів.
  • МКР2. Модульна контрольна робота – max 20 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %.

Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни.

Складання/перескладання екзаменів – за встановленим відділом аспірантури розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності.

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.

Відсутність здобувача на екзамені або на контрольній роботі відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання екзаменів – за встановленим відділом аспірантури розкладом.

Викладач: д.т.н., проф. Усов Анатолій Васильович
Розробка складних систем управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Українська (російська) мова* - 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016

* – вивчається тільки іноземними аспірантами замість дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування».

Викладач: Романова О.К.
Українська (російська) мова* - 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016

* – вивчається тільки іноземними аспірантами замість дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування».

Викладач: Романова О.К.

Практична підготовка

Педагогічний практикум за професійним спрямуванням
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.
Рік впровадження: 2016

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Системний аналіз та моделювання теплоенергетичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Пелих С.М.
Сучасні технології автоматизації процесів виробничих підприємств
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Беглов К.В.
Методологія автоматизованих процесів проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Тонконогий В.М.
Електромеханічні системи автоматизації технологічних процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Водічев В.А.
Підготовка на базі ступеня магістра, 2017 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова професійного спрямування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 3
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 4
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 4 (денна форма); 4 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Психологія та педагогіка вищої школи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Семенова А.В.
Філософія та методологія наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Афанасьев О.І.
Управління науковою діяльністю
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Колеснікова К.В.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Організація та проведення наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2019

 

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:
 • оволодіння науковцями знаннями щодо основних понять проведення наукових досліджень на основі математичного моделювання систем і процесів та методами розв’язання на комп’ютерах задач, що виникають в процесі дослідження та проектування систем.
Завдання дисципліни:
 • ознайомити з теоретичними засадами та практичними методами/прийомами математичного моделювання; 
 • навчити володіти методами ідентифікації і верифікація моделей, проводити оцінку результатів експерименту;
 • ознайомити з інноваційними технологіями, формами організації, методами аналізу та планування експерименту;
 • сприяти розвитку професійно-наукової ідентичності;
 • сприяти професійній адаптації в науковій спільноті.

 

Основні результати навчання

 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.

 

Кількість аудиторних занять 

30 год лекційних занять, 16 год практичних занять.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; ПЗ – практичні заняття; СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти; МКР – модульна контрольна робота; Із – обов’язкові індивідуальні завдання; К – консультації.

 

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень

Л 1. Математичне моделювання як сучасна технологія наукового дослідження.  
ПЗ1. Ідентифікація і верифікація моделей, корегування моделі під час експлуатації.
СРС. Математична модель як засіб абстрактного опису процесів і явищ. Мета і основні задачі математичного моделювання (прогнозування розвитку виробничих процесів, прогнозування властивостей досліджуваного об’єкту). Основні етапи математичного моделювання.
К.

2 тиждень 

Л2. Побудова моделей і складання їхнього математичного опису.
СРС.  Роль досвіду, знань та інтуїції при побудові моделі  досліджуваного процесу, явища чи об’єкта.
К.

3 тиждень

Л3. Фізичні моделі реальних об’єктів. Передумови, що забезпечують можливість побудови фізичної моделі об’єкту. Декомпозиція об’єкту. Компоненти і їхні властивості
ПЗ2. Параметр і його залежність від зовнішніх факторів і конструктивно-технологічних властивостей компоненту.
СРС. Основні етапи побудови фізичної моделі процесу, об’єкту. Формулювання вихідних передумов і підходів при моделюванні: причинність, детермінованість, стаціонарність, лінійність.
СРС. Аналогове моделювання. Математичне моделювання. Структурні моделі. Емпіричні моделі.
К.

4 тиждень

Л4. Основи використання імовірнісно-статистичних методів аналізу інформації при математичному моделюванні.
СРС. Випадкові величини і випадкові процеси. Закони розподілу випадкових величин та їхні параметри. Випадкові процеси.
Із1. К.

5 тиждень

Л5. Оцінка результатів експерименту. Оцінки параметрів і перевірка статистичних гіпотез. Дисперсійний аналіз.
ПЗ3. Лінійне оцінювання. Метод найменших квадратів.
СРС. Статистичні критерії для перевірки гіпотез. Приклади критеріїв. Побудова інтервальних оцінок невідомих параметрів нормального розподілу.
К.

6 тиждень

Л6. Хаотична невизначеність. Невизначені характеристики моделі. Форми подання невизначеності.
СРС. Методи моделювання перетворень нечітких даних.
Із2. К.

7 тиждень

Л7. Статистичний контроль якості технологічних процесів.
ПЗ4. Статистичний контроль якості некількісних ознак. Контрольні карти кількісних ознак.
СРС. Часові ряди та прогнозування. Системи масового обслуговування.
МКР1. Математичне моделювання. Види моделей. Їх характеристики та організація обчислень при математичному моделюванні.
К.

8 тиждень

Л8. Методи оптимізації та організація обчислень при математичному моделюванні. Формулювання задачі оптимізації. Функція, функціонал, критерій. Математичні моделі як основа оптимізації технологічних процесів. Оптимізація методом диференціальних обчислень. 
СРС.  Особливості використання методів оптимізації при математичному моделюванні. Необхідні умови екстремуму. Особливості методів безумовної оптимізації, основні їхні різновиди.
К.

9 тиждень

Л9. Особливості методів оптимізації з урахуванням обмежень. Обмеження першого і другого роду. Особливості пошуку екстремуму недиференційованих функцій. Експериментальний пошук оптимуму.
ПЗ5. Пошук оптимуму чисельними методами. Методи пошуку оптимуму на основі оцінки градієнта і субградієнта. Пошук екстремуму з використанням вейвлет-перетворення. 
СРС. Основи теорії управління. Постановка задач. Використання перетворення Лапласа.
К.

10 тиждень

Л10. Основні принципи організації обчислень з допомогою інтегрованих програмних засобів при машинному моделюванні
СРС. Роль інтегрованих програмних засобів при математичному моделюванні.
Основні методи пошуку екстремуму з використанням інтегрованих програмних засобів.
К.

11 тиждень

Л11.  Використання інтегрованих програмних засобів для вирішення задачі класифікації. Нейронні кола. Класифікація з навчанням і самонавчанням з використанням вейвлет-перетворень. Особливості і недоліки градієнтних і субградієнтних методів класифікації.
ПЗ6. Основні методи пошуку екстремуму з використанням інтегрованих програмних засобів.
СРС. Моделювання в середовищах математичних пакетів.
К.

12 тиждень

Л12. Загальна схема та основні методи аналізу та планування експерименту.
СРС. Пасивні методи дослідження. Динамічні моделі. Побудова динамічних регресійних моделей для керування технологічними операціями. Методи згладжування при прогнозуванні якості виготовлення виробів.
Із3. К.

13 тиждень

Л13. Активні методи дослідження. Статичні моделі. Планування експериментів першого порядку при конструюванні та виготовленні апаратури. Використання методів дисперсійного аналізу.
ПЗ7. Планування експериментів другого порядку для пошуку оптимальних технологічних умов виробництва. 
СРС. Методи відбору найбільш важливих конструктивних та технологічних факторів. Урахування особливостей виробництва і використання статичних моделей.
К.

14 тиждень

Л14. Імітаційне моделювання. Постановка задачі. Використання агрегатного принципу для імітаційного моделювання.
СРС. Обробка результатів імітаційного моделювання . Програмні пакети для імітаційного моделювання.
Із4. К.

15 тиждень

Л15. Інструментальні засоби моделювання. Стандарти моделювання. Моделювання в середовищах математичних пакетів.
ПЗ8. Архітектурне моделювання  складних систем.
СРС. Застосування моделей для аналізу і оптимізації систем.
МКР2. Методи дослідження моделей. Аналітичні, чисельні, імітаційні, Ймовірнісно-статистичні. 

 

Самостійна робота

Самостійна робота, яка є основним засобом засвоєння навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних навчальних занять, складає 74 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт: 1) підготовка до лекційних занять  – 10 годин; 2) підготовка до практичних занять – 14 годин; 3) підготовка та виконання обов’язкових індивідуальних завдань 20 год (до кожного з чотирьох по 5 год); 4) підготовка до екзамену – 30 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують чотири обов’язкових  індивідуальних завдання та 2 модульні контрольні роботи.  

Максимальна оцінка за екзамен – 100 балів.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів:

 • Семестровий модуль № 1
  • Із1. Оцінка за написання роботи на тему «Види моделей» – max 15 балів;
  • Із2. Оцінка за написання роботи на тему «Статистичні критерії для перевірки гіпотез» – max 15 балів;
  • МКР1. Модульна контрольна робота – max 20 балів.
 • Семестровий модуль № 2
  • Із3. Оцінка за написання роботи на тему «Форми подання невизначеності»  – max 15 балів;
  • Із4. Оцінка за написання роботи на тему «Функціональні моделі» – max 15 балів.
  • МКР2. Модульна контрольна робота – max 20 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %.

Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни.

Складання/перескладання екзаменів – за встановленим відділом аспірантури розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності.

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.

Відсутність здобувача на екзамені або на контрольній роботі відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання екзаменів – за встановленим відділом аспірантури розкладом.

Викладач: д.т.н., проф. Усов Анатолій Васильович
Розробка складних систем управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Українська (російська) мова* - 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016

* – вивчається тільки іноземними аспірантами замість дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування».

Викладач: Романова О.К.
Українська (російська) мова* - 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016

* – вивчається тільки іноземними аспірантами замість дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування».

Викладач: Романова О.К.

Практична підготовка

Педагогічний практикум за професійним спрямуванням
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.
Рік впровадження: 2016

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Системний аналіз та моделювання теплоенергетичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Пелих С.М.
Сучасні технології автоматизації процесів виробничих підприємств
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Беглов К.В.
Методологія автоматизованих процесів проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Тонконогий В.М.
Електромеханічні системи автоматизації технологічних процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Водічев В.А.
Підготовка на базі ступеня магістра, 2016 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова професійного спрямування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 3
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Іноземна мова професійного спрямування 4
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 4 (денна форма); 4 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Г.Ф.Дьяченко
Психологія та педагогіка вищої школи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Семенова А.В.
Філософія та методологія наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Афанасьев О.І.
Управління науковою діяльністю
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Колеснікова К.В.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Організація та проведення наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2019

 

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:
 • оволодіння науковцями знаннями щодо основних понять проведення наукових досліджень на основі математичного моделювання систем і процесів та методами розв’язання на комп’ютерах задач, що виникають в процесі дослідження та проектування систем.
Завдання дисципліни:
 • ознайомити з теоретичними засадами та практичними методами/прийомами математичного моделювання; 
 • навчити володіти методами ідентифікації і верифікація моделей, проводити оцінку результатів експерименту;
 • ознайомити з інноваційними технологіями, формами організації, методами аналізу та планування експерименту;
 • сприяти розвитку професійно-наукової ідентичності;
 • сприяти професійній адаптації в науковій спільноті.

 

Основні результати навчання

 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.

 

Кількість аудиторних занять 

30 год лекційних занять, 16 год практичних занять.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; ПЗ – практичні заняття; СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти; МКР – модульна контрольна робота; Із – обов’язкові індивідуальні завдання; К – консультації.

 

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень

Л 1. Математичне моделювання як сучасна технологія наукового дослідження.  
ПЗ1. Ідентифікація і верифікація моделей, корегування моделі під час експлуатації.
СРС. Математична модель як засіб абстрактного опису процесів і явищ. Мета і основні задачі математичного моделювання (прогнозування розвитку виробничих процесів, прогнозування властивостей досліджуваного об’єкту). Основні етапи математичного моделювання.
К.

2 тиждень 

Л2. Побудова моделей і складання їхнього математичного опису.
СРС.  Роль досвіду, знань та інтуїції при побудові моделі  досліджуваного процесу, явища чи об’єкта.
К.

3 тиждень

Л3. Фізичні моделі реальних об’єктів. Передумови, що забезпечують можливість побудови фізичної моделі об’єкту. Декомпозиція об’єкту. Компоненти і їхні властивості
ПЗ2. Параметр і його залежність від зовнішніх факторів і конструктивно-технологічних властивостей компоненту.
СРС. Основні етапи побудови фізичної моделі процесу, об’єкту. Формулювання вихідних передумов і підходів при моделюванні: причинність, детермінованість, стаціонарність, лінійність.
СРС. Аналогове моделювання. Математичне моделювання. Структурні моделі. Емпіричні моделі.
К.

4 тиждень

Л4. Основи використання імовірнісно-статистичних методів аналізу інформації при математичному моделюванні.
СРС. Випадкові величини і випадкові процеси. Закони розподілу випадкових величин та їхні параметри. Випадкові процеси.
Із1. К.

5 тиждень

Л5. Оцінка результатів експерименту. Оцінки параметрів і перевірка статистичних гіпотез. Дисперсійний аналіз.
ПЗ3. Лінійне оцінювання. Метод найменших квадратів.
СРС. Статистичні критерії для перевірки гіпотез. Приклади критеріїв. Побудова інтервальних оцінок невідомих параметрів нормального розподілу.
К.

6 тиждень

Л6. Хаотична невизначеність. Невизначені характеристики моделі. Форми подання невизначеності.
СРС. Методи моделювання перетворень нечітких даних.
Із2. К.

7 тиждень

Л7. Статистичний контроль якості технологічних процесів.
ПЗ4. Статистичний контроль якості некількісних ознак. Контрольні карти кількісних ознак.
СРС. Часові ряди та прогнозування. Системи масового обслуговування.
МКР1. Математичне моделювання. Види моделей. Їх характеристики та організація обчислень при математичному моделюванні.
К.

8 тиждень

Л8. Методи оптимізації та організація обчислень при математичному моделюванні. Формулювання задачі оптимізації. Функція, функціонал, критерій. Математичні моделі як основа оптимізації технологічних процесів. Оптимізація методом диференціальних обчислень. 
СРС.  Особливості використання методів оптимізації при математичному моделюванні. Необхідні умови екстремуму. Особливості методів безумовної оптимізації, основні їхні різновиди.
К.

9 тиждень

Л9. Особливості методів оптимізації з урахуванням обмежень. Обмеження першого і другого роду. Особливості пошуку екстремуму недиференційованих функцій. Експериментальний пошук оптимуму.
ПЗ5. Пошук оптимуму чисельними методами. Методи пошуку оптимуму на основі оцінки градієнта і субградієнта. Пошук екстремуму з використанням вейвлет-перетворення. 
СРС. Основи теорії управління. Постановка задач. Використання перетворення Лапласа.
К.

10 тиждень

Л10. Основні принципи організації обчислень з допомогою інтегрованих програмних засобів при машинному моделюванні
СРС. Роль інтегрованих програмних засобів при математичному моделюванні.
Основні методи пошуку екстремуму з використанням інтегрованих програмних засобів.
К.

11 тиждень

Л11.  Використання інтегрованих програмних засобів для вирішення задачі класифікації. Нейронні кола. Класифікація з навчанням і самонавчанням з використанням вейвлет-перетворень. Особливості і недоліки градієнтних і субградієнтних методів класифікації.
ПЗ6. Основні методи пошуку екстремуму з використанням інтегрованих програмних засобів.
СРС. Моделювання в середовищах математичних пакетів.
К.

12 тиждень

Л12. Загальна схема та основні методи аналізу та планування експерименту.
СРС. Пасивні методи дослідження. Динамічні моделі. Побудова динамічних регресійних моделей для керування технологічними операціями. Методи згладжування при прогнозуванні якості виготовлення виробів.
Із3. К.

13 тиждень

Л13. Активні методи дослідження. Статичні моделі. Планування експериментів першого порядку при конструюванні та виготовленні апаратури. Використання методів дисперсійного аналізу.
ПЗ7. Планування експериментів другого порядку для пошуку оптимальних технологічних умов виробництва. 
СРС. Методи відбору найбільш важливих конструктивних та технологічних факторів. Урахування особливостей виробництва і використання статичних моделей.
К.

14 тиждень

Л14. Імітаційне моделювання. Постановка задачі. Використання агрегатного принципу для імітаційного моделювання.
СРС. Обробка результатів імітаційного моделювання . Програмні пакети для імітаційного моделювання.
Із4. К.

15 тиждень

Л15. Інструментальні засоби моделювання. Стандарти моделювання. Моделювання в середовищах математичних пакетів.
ПЗ8. Архітектурне моделювання  складних систем.
СРС. Застосування моделей для аналізу і оптимізації систем.
МКР2. Методи дослідження моделей. Аналітичні, чисельні, імітаційні, Ймовірнісно-статистичні. 

 

Самостійна робота

Самостійна робота, яка є основним засобом засвоєння навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних навчальних занять, складає 74 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт: 1) підготовка до лекційних занять  – 10 годин; 2) підготовка до практичних занять – 14 годин; 3) підготовка та виконання обов’язкових індивідуальних завдань 20 год (до кожного з чотирьох по 5 год); 4) підготовка до екзамену – 30 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують чотири обов’язкових  індивідуальних завдання та 2 модульні контрольні роботи.  

Максимальна оцінка за екзамен – 100 балів.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів:

 • Семестровий модуль № 1
  • Із1. Оцінка за написання роботи на тему «Види моделей» – max 15 балів;
  • Із2. Оцінка за написання роботи на тему «Статистичні критерії для перевірки гіпотез» – max 15 балів;
  • МКР1. Модульна контрольна робота – max 20 балів.
 • Семестровий модуль № 2
  • Із3. Оцінка за написання роботи на тему «Форми подання невизначеності»  – max 15 балів;
  • Із4. Оцінка за написання роботи на тему «Функціональні моделі» – max 15 балів.
  • МКР2. Модульна контрольна робота – max 20 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %.

Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни.

Складання/перескладання екзаменів – за встановленим відділом аспірантури розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності.

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.

Відсутність здобувача на екзамені або на контрольній роботі відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання екзаменів – за встановленим відділом аспірантури розкладом.

Викладач: д.т.н., проф. Усов Анатолій Васильович
Розробка складних систем управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Українська (російська) мова* - 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
Форма контрою: Залік.
Рік впровадження: 2016

* – вивчається тільки іноземними аспірантами замість дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування».

Викладач: Романова О.К.
Українська (російська) мова* - 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016

* – вивчається тільки іноземними аспірантами замість дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування».

Викладач: Романова О.К.

Практична підготовка

Педагогічний практикум за професійним спрямуванням
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.
Рік впровадження: 2016

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Системний аналіз та моделювання теплоенергетичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Пелих С.М.
Сучасні технології автоматизації процесів виробничих підприємств
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Беглов К.В.
Методологія автоматизованих процесів проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Тонконогий В.М.
Електромеханічні системи автоматизації технологічних процесів
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Рік впровадження: 2016
Викладач: Водічев В.А.
Підсумок навчання за програмою
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускникам 
Доктор філософії з автоматизації та комп′ютерно-інтегрованих технологій.
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом доктора філософії державного зразка;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Максимов Максим Віталійович