Комп’ютерні науки

Галузь знань 
12 Інформаційні технології
Спеціальність 
122 Комп’ютерні науки
       
       
Обсяг та тривалість програми 

Обсяг освітньої програми 40 кредитів ЄКТС на базі другого (магістерського) рівня з терміном навчання 4 роки.

Форма навчання 
Очна (денна).
Мова викладання 

Українська.

Профіль програми

Мета програми

А. Цілі навчальної програми

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій, здатних вирішувати комплексні проблеми в області комп’ютерних наук та інформаційних технологій, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження, презентувати їх результати  та  здійснювати науково-педагогічну діяльність.

В. Характеристика програми

Предметна область, напрям

Інформаційні системи і технології.

Фокус програми

Наукові дослідження в області комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Орієнтація програми

Освітньо-наукова.

Особливості та відмінності

Програма орієнтована на проведення самостійних досліджень в галузі інформаційних технологій та комп’ютерних наук, які включають розробку засобів і методів збору, отримання, накопичення, зберігання, обробки аналізу і передачі інформації з використанням засобів обчислювальної техніки з метою прийняття рішень для виконання певних дій.

С. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Фахівець може займати первинні посади за ДК 003:2010:

 • 2310.1 Доцент;
 • 2359.1 Науковий співробітник, науковий співробітник-консультант.
Подальше навчання

Можливість продовжити навчання у докторантурі за науковим рівнем.

D. Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі.

Проведення самостійного наукового дослідження впродовж першого-третього років навчання.

Підготовка дисертаційної роботи під керівництвом наукового керівника.

Лекційні та практичні заняття. Самостійна робота.

Участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, робота у групах з розробки проектів.

Оцінювання

Екзамени та заліки.

Апробація результатів досліджень на наукових семінарах та конференціях.

Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз. 

Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Е. Програмні компетентності

Загальні

1. Інструментальні компетентності:

 • ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • ЗК2. Знання іноземної мови, достатні для обговорення наукових результатів.
 • ЗК3. Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

2. Міжособистісні компетентності:

 • ЗК4.Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • ЗК5. Здатність працювати міжнародному середовищі.
 • ЗК6. Професійні етичні зобов’язання.

3. Системні компетентності:

 • ЗК7. Дослідницькі навички і уміння. 
 • ЗК8. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК9. Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
 • ЗК10. Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • ЗК11. Здатність працювати самостійно.
 • ЗК12.Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні
 • СК1. Здатність до використання наукових і методологічних основ створення і застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації й управління.
 • СК2. Здатність виконувати розробку інформаційних технологій для аналізу і синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об’єктів і процесів, що автоматизуються.
 • СК3. Здатність  виконувати розробку теоретичних і прикладних основ побудови інформаційних технологій для автоматизації функціональних завдань керування, аналізу й оцінювання ефективності інформаційних систем
 • СК4. Здатність формалізовано обґрунтовувати вибір методів та засобів аналізу систем будь-якої природи.
 • СК5. Розуміння теоретичних засад, які лежать в основі методів досліджень комп’ютерних технологій та інформаційних систем.

F. Програмні результати навчання

Ключові результати навчання
 • РН1. Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • РН2. Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • РН3. Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • РН4. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • РН5. Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • РН6. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • РН7. Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • РН8. Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • РН9. Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • РН10. Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • РН11. Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • РН12. Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • РН13. Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • РН14. Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань в галузі.
Спеціальні
 • РН15. Володіти методологічними основами та інструментальними засобами створення та використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності.
 • РН16. Вміти розробляти критерії оцінювання та методи забезпечення якості,  надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій і систем.
 • РН17. Володіти методами оптимізації та прийняття рішень при створенні інформаційних систем різноманітного призначення.
 • РН18. Вміти розроблять теоретичні і прикладні засади побудови та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління.
 • РН19. Вміти моделювати предметні галузі інформаційних систем на підґрунті створення та застосування відповідних інформаційних технологій.
 • РН20.  Вміти розробляти та досліджувати моделі оцінювання якості та підвищення надійності, функціональної безпеки та живучості інформаційних та інформаційно-управляючих систем.  
 • РН21. Знати основні поняття загальної теорії систем та її роль в сучасних наукових дослідженнях. 
 • РН22. Вміти застосовувати методологію системного підходу в наукових дослідженнях за тематикою дисертаційної роботи
 • РН23. Визначити  і  формулювати  проблеми,  які  безпосередньо стосуються сфери рішень інформаційних технологій та комп’ютерних систем.

К. Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність в рамках договорів про встановлення науково-освітнянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки.

Допускається укладення індивідуальних договорів про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень.

Кредити, отримані в інших університетах України, пере зараховуються відповідно до довідки про академічну мобільність.

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна кредитна мобільність може бути реалізована на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки з университетами–партнерами ОНПУ (Університети прикладних наук м. Ерфурт, м. Берлін, м. Аугсбург та інш.) та міжнародних програм  BACKIS та ELECTRA. Форми міжнародної кредитної мобільності: участь у спільних проектах; спільне керівництво аспирантами, спільні наукові дослідження; наукове стажування, мовне стажування, тощо.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах або за індивідуальним графіком.

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Підсумок навчання за програмою
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускникам 
Доктор філософії з комп’ютерних наук
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом доктора філософії державного зразка;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми