Менеджмент

Галузь знань 
07 Управління та адміністрування
Спеціальність 
073 Менеджмент
       
       
Обсяг та тривалість програми 

На базі другого рівня з терміном навчання 4 роки обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми – 45 кредитів ЄКТС.

Форма навчання 
Очна (денна).
Мова викладання 

Українська.

Профіль програми

Мета програми

А. Мета освітньо-наукової програми 

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі управління та адміністрування, здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність; розвинути в аспірантів дослідницькі навички високого рівня в предметній сфері та підтримувати їх у виконанні оригінальних наукових досліджень, які спрямовані на отримання нових наукових знань; забезпечити набуття аспірантами компетентностей, необхідних для підготовки та захисту дисертації.

В. Характеристика програми

Орієнтація програми

Освітньо-наукова.

Фокус програми та спеціалізації

Наукові дослідження в області менеджменту, управління розвитком виробничого сектору економіки, його суб’єктів та процесів, спрямовані на продукування нових знань стосовно теоретико-методологічної бази та на розроблення практичних рекомендацій, що матимуть широке застосування у сфері управління та адміністрування.

Особливості та відмінності

Особливістю програми є підготовка наукових кадрів нового покоління, здатних  застосовувати дослідницькі якості, інноваційні методики та унікальні сучасні знання та вміння при аналізі та структуруванні існуючих проблем сучасного менеджменту виробничого сектору та його суб’єктів, а також використання ефективного інструментарію при розробці рішень щодо їх розв’язання. 

Високий рівень дослідницької частини підготовки забезпечується потужною науковою школою на чолі з професором, доктором економічних наук, Головою спеціалізованої вченої ради Д.41.052.10 Філипповою С.В., а також розвиненою міжнародною співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю спеціалізованих лабораторій.

Всі фахівці – члени проектної групи та залучені до професійної і наукової підготовки мають досвід атестації наукових кадрів у складі спеціалізованих вчених рад, керівництва або відповідального виконання науково-дослідних робіт. 

С. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

 • 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 
 • 2411.1 Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік);
 • 2441.1 Науковий співробітник (економіка);
 • 2419.1 Науковий співробітник (інтелектуальна власність);
 • 2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика);
 • 2419.1 Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва);
 • 2447.1 Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва);
 • 2414.1 Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • Відповідні посади в системі державного, регіонального управління, на підприємствах різної форми власності. 

Самостійне працевлаштування.

Подальше навчання

Здобування наукового ступеня доктора наук на науковому рівні вищої освіти, участь у постдокторських програмах. 

Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій та професійній діяльності.

D. Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям загальних та професійних компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі. 

Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів рідною та іноземною мовами. 

Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій школі. Проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету та партнерів.

Наукове керівництво, підтримка і консультування при підготовці дисертаційної роботи.

Система / Методи оцінювання

Державна атестація у формі поточного контролю, есе, презентацій, екзаменів. Проміжний контроль у формі щорічного звіту відповідно до індивідуального плану аспіранта.

Апробація результатів досліджень на наукових конференціях. 

Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях (не менше однієї – у виданні, що входить до науковометричних баз). 

Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Е. Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі управління та адміністрування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення самостійного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Загальні компетентності

1. Інструментальні компетентності:

 • ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • ЗК2. Знання другої мови, достатні для обговорення наукових результатів.
 • ЗК3. Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

2. Міжособистісні компетентності:

 • ЗК4.Здатність працювати в міждисциплінарній командію
 • ЗК5. Здатність працювати в міжнародному середовищі.
 • ЗК6. Професійні етичні зобов’язання. 

3. Системні компетентності:

 • ЗК7. Дослідницькі навички і уміння. 
 • ЗК8. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК9. Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
 • ЗК10. Лідерські якості. Здатність приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • ЗК11. Здатність працювати самостійно.
 • ЗК12. Планування та управління проектами. Здатність організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні (фахові) компетентності
 • СК1. Здатність продемонструвати глибинні знання та володіння термінологією, розуміння теоретичних та практичних проблем, історії розвитку та сучасних наукових знань. 
 • СК2. Здатність виконувати оригінальні дослідження в обраній спеціальній області та досягати наукових результатів, які створюють нові знання та мають практичну цінність; здатність до презентації результатів власного дослідження в усній та письмовій формах.
 • СК3. Здатність до виявлення, аналізування, структурування проблем розвитку обраної спеціальної області дослідження та проектування управлінських рішень щодо їх розв’язання.
 • СК4. Здатність до визначення характеристик стану та розвитку об’єктів дослідження та/або управління, позиціонування їх у зовнішньому середовищі, впливу чинників макро- та мікросередовища.
 • СК5. Здатність до визначення та використання адекватних функціональних інструментів (планування, організації,  обліку, аналізу, діагностики, оцінювання, моделювання, контролювання, регулювання) в наукових дослідженнях та професійній діяльності.
 • СК6. Здатність до визначення та оперування відповідним програмним забезпеченням при вирішенні завдань дослідження та професійної діяльності.

F. Програмні результати навчання

Загальні
 • РН1. Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • РН2. Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • РН3. Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • РН4. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • РН5. Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • РН6. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • РН7. Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • РН8. Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • РН9. Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • РН10. Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • РН11. Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • РН12. Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • РН13. Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • РН14. Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
Спеціальні (фахові)

Знання:

 • РН15. Знати праці провідних вчених, наукові школи та фундаментальні праці у галузі дослідження;  сучасний парадигмальний контекст еволюції світової економічної науки, зокрема в обраній спеціальній області.
 • РН16. Знати методологічні принципи та методи наукового економічного дослідження; розуміти, інтегрувати та адаптувати існуючі методики та методи досліджень для розв’язання наукових завдань в обраній спеціальній сфері.
 • РН17. Знати сучасні методи та методики дослідження об’єктів управління в обраній спеціальній сфері та їх позиціонування у зовнішньому середовищі за критеріями стану та розвитку.
 • РН18. Знати методологічні принципи, методи та інструменти економічних досліджень; розуміти та визначати доцільність їх застосування в обраній спеціальній сфері. 
 • РН19. Знати можливості інформаційних та комунікаційних технологій, сучасних програмних продуктів для забезпечення реалізації завдань дослідження та професійної діяльності в економіці та управлінні.

Уміння:

 • РН20. Вміти здійснювати моніторинг наукових джерел, одержувати і поглиблювати ґрунтовні знання зі спеціальності та предметної області дослідження. 
 • РН21. Вміти формулювати наукову проблему, мету та загальну методологічну базу власного наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність та практичне значення для розвитку галузі науки, соціально-економічних процесів та явищ. 
 • РН22. Володіти методами логіко-змістовного моделювання, вміти будувати схеми причинно-наслідкових зв’язків управлінських рішень та подій;  аналізувати сучасні тенденції та проблеми розвитку систем різного рівня.
 • РН23. Вміти самостійно розробляти управлінські рішення з урахуванням чинників невизначеності для забезпечення підвищення ефективності в обраній спеціальній області дослідження на різних рівнях управління.
 • РН24. Розуміти механізми взаємодії функціональних складових предметної області дослідження; вміти аналізувати та контролювати параметри їх стану, розвитку та ефективності.
 • РН25. Володіти методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації та критичної оцінки інформації; інструментарієм аналізу, моделювання, проектування для виконання завдань дослідження та/або управління. 

Комунікація:

 • РН26. Використовувати відповідну термінологію у власних дослідженнях та професійній діяльності рідною мовою та/або іноземною; спілкуватися в діалоговому режимі в галузі  наукової та професійній діяльності; вміти презентувати результати власних досліджень та описувати їх у фахових публікаціях, використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології.

Автономія і відповідальність:

 • РН27. Ініціювати оригінальне інноваційне рішення, спрямоване на розв’язання конкретної проблеми предметної області дослідження або управління; усвідомлювати відповідальність за його новизну та наслідки реалізації. 
 • РН28. Поєднувати існуючі та пропонувати нові, нестандартні шляхи розв’язання проблем предметної області дослідження або управління на базі сучасних концептуальних та методологічних знань.

H. Ресурсне забезпечення реалізації програми

Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Проектна група: 4 доктори наук, 2 професори, 2 доценти.

Гарант освітньої програми: доктор економічних наук професор, Відмінник освіти та дійсний член Академії економічних наук України,  Філиппова С.В. є Головою спеціалізованої вченої ради Д.41.052.10 із захисту дисертацій за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (відповідними до спеціальності 073 «Менеджмент»), керівником 3-х фундаментальних науково-дослідних робіт, що фінансувались за кошти держбюджету; під її керівництвом у 2011-2016 рр. підготовлено та захищено 16 дисертацій, зокрема 4 на здобуття ступеню доктора економічних наук. 

Всі члени проектної групи мають досвід підготовки (наукового керівництва та/або консультування) та атестації наукових кадрів у складі спеціалізованих вчених рад. Всі науково-педагогічні працівники задіяні у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності 073 «Менеджмент» є штатними співробітниками  ОНПУ, мають наукові ступені та вчені звання та підтверджений високий рівень наукової і професійної активності.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам. Для проведення досліджень наявні навчально-наукові лабораторії Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій та Інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту ОНПУ, науково-дослідна база Спеціалізованих вчених рад Д.41.052.10, Д.41.052.09 та Консультаційно-навчального центру «Політех-консалт».

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Офіційний веб-сайт ОНПУ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Всі ресурси бібліотеки ОНПУ доступні через сайт університету, читальний зал бібліотеки забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. 

Крім фонду наукової (в т.ч. електронної) бібліотеки ОНПУ, аспіранти - слухачі освітньо-наукової програми мають вільний доступ до бібліотек спеціалізованих вчених рад Д 41.052.10, Д. 41.052.09, що містять примірники рукописів дисертаційних робіт та авторефератів у друкованому та електронному вигляді.

I. Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами України. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах України. До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені провідні фахівців університетів України на умовах індивідуальних договорів.

Кредити, отримані в інших університетах України, перезараховуються відповідно до довідки про академічну мобільність.

Міжнародна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі у програмах проекту Еразмус + та Еразмус Мундус.

Навчання іноземних здобувачів 

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах або за індивідуальним графіком, за умови вивчення ними української (російської) мови в обсязі 10 кредитів ЕКТС.

K. Основні компоненти програми

Складові програми 

Освітня складова: 45 кредитів, в т.ч. 15 кредитів за вибором аспіранта.

Наукова складова: виконання наукового дослідження.

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Підсумок навчання за програмою
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускникам 
Доктор філософії з менеджменту.
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом доктора філософії державного зразка;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Філиппова Світлана Валеріївна, д.е.н., професор.