Економіка

Галузь знань 
05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 
051 Економіка
       
       
Обсяг та тривалість програми 

На базі другого рівня з терміном навчання 4 роки обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми – 45 кредитів ЄКТС.

Форма навчання 
Очна (денна).
Мова викладання 

Українська.

Профіль програми

Мета програми

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 051 «Економіка», здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність; розвинути в аспірантів дослідницькі навички високого рівня в предметній сфері та підтримувати їх у виконанні оригінальних наукових досліджень, які спрямовані на отримання нових наукових знань; забезпечити набуття аспірантами компетентностей, необхідних для підготовки та захисту дисертації.

Характеристика програми
Орієнтація програми

Освітньо-наукова

Фокус програми та спеціалізації

Наукові дослідження в області економіки, спрямовані на розроблення нової теоретико-методологічної бази та практичних рекомендацій, що матимуть широке застосування у сфері  економічної науки, державного управління та бізнесу, а також викладацької роботи у вищих навчальних закладах. 

Особливості та відмінності

Особливістю програми є підготовка наукових кадрів нового покоління, здатних  застосовувати дослідницькі якості, інноваційні методики та унікальні сучасні знання та вміння при аналізі та структуруванні існуючих проблем економічної науки та практики, а також використання ефективного інструментарію при розробці рішень щодо їх розв’язання.

Високий рівень дослідницької частини підготовки забезпечується потужною науковою школою на чолі з професором, доктором економічних наук, заступником Голови спеціалізованої вченої ради Д.41.052.10 Бельтюковим Є.А., розвиненою міжнародною співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю спеціалізованих лабораторій.

Всі фахівці – члени проектної групи та залучені до професійної і наукової підготовки мають досвід атестації наукових кадрів у складі спеціалізованих вчених рад, керівництва або відповідального виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за кошти державного бюджету. 

Працевлаштування та продовження освіти
Придатність до працевлаштування

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

 • 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 
 • 2441.1 Науковий співробітник (економіка);
 • 2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика);
 • Відповідні посади в системі державного або регіонального управління, на підприємствах різної форми власності. 

Самостійне працевлаштування.

Подальше навчання

Здобування наукового ступеня доктора наук на науковому рівні вищої освіти, участь у постдокторських програмах.

Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій, професійній та інших діяльностях.

Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям загальних та професійних компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі. 

Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів рідною і іноземною мовами. 

Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій школі.

Проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету та партнерів.

Наукове керівництво, підтримка і консультування при підготовці дисертаційної роботи 

Система / Методи оцінювання

Атестація у формі поточного контролю, єссе, презентацій, екзаменів. 

Проміжний контроль у формі щорічного звіту відповідно до індивідуального плану. 

Апробація результатів досліджень на наукових конференціях. 

Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях (не менше однієї – у виданні, що входять до науковометричних баз). 

Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Програмні компетентності
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми розвитку економічних систем та економічних трансформацій, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення самостійного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Загальні компетентності

1. Інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

2. Міжособистісні компетентності:

 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • Здатність працювати в міжнародному середовищі.
 • Професійні етичні зобов’язання. 

3. Системні компетентності:

 • Дослідницькі навички і уміння. 
 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
 • Лідерські якості. Здатність приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • Здатність працювати самостійно.
 • Планування та управління проектами. Здатність організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні (фахові) компетентності
 • Здатність продемонструвати глибинні знання та володіння термінологією, розуміння теоретичних та практичних проблем, історії розвитку та сучасних наукових знань. 
 • Здатність виконувати оригінальні дослідження в обраній спеціальній області та досягати наукових результатів, які створюють нові знання та мають практичну цінність; здатність до презентації результатів власного дослідження в усній та письмовій формах.
 • Здатність до виявлення, аналізування, структурування проблем розвитку обраної спеціальної області дослідження та проектування управлінських рішень щодо їх розв’язання.
 • Здатність до визначення характеристик стану та розвитку об’єктів дослідження та/або управління, позиціонування їх у зовнішньому середовищі, впливу чинників макро та мікросередовища.
 • Здатність до визначення та використання адекватних функціональних інструментів (планування, організації,  обліку, аналізу, діагностики, оцінювання, моделювання, контролювання, регулювання) в наукових дослідженнях та професійній діяльності.
 • Здатність до визначення та оперування відповідним програмним забезпеченням при вирішенні завдань дослідження та професійної діяльності.
Програмні результати навчання
Загальні
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
Спеціальні (фахові)

Знання

 • Знати праці провідних вчених, наукові школи та фундаментальні праці у галузі дослідження;  сучасний парадигмальний контекст еволюції світової економічної науки, зокрема в обраній спеціальній області.
 • Знати методологічні принципи та методи наукового економічного дослідження; розуміти, інтегрувати та адаптувати існуючі методики та методи досліджень для розв’язання наукових завдань в обраній спеціальній сфері.
 • Знати сучасні методи та методики дослідження об’єктів управління в обраній спеціальній сфері та їх позиціонування у зовнішньому середовищі за критеріями стану та розвитку.
 • Знати методологічні принципи, методи та інструменти економічних досліджень; розуміти та визначати доцільність їх застосування в обраній спеціальній сфері. 
 • Знати можливості інформаційних та комунікаційних технологій, сучасних програмних продуктів для забезпечення реалізації завдань дослідження та професійної діяльності в економці та управлінні.

Уміння

 • Вміти здійснювати моніторинг наукових джерел, одержувати і поглиблювати ґрунтовні знання зі спеціальності та предметної області дослідження. 
 • Вміти формулювати наукову проблему, мету та загальну методологічну базу власного наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність та практичне значення для розвитку галузі науки, соціально-економічних процесів та явищ. 
 • Володіти методами логіко-змістовного моделювання, вміти будувати схеми причинно-наслідкових зв’язків управлінських рішень та подій;  аналізувати сучасні тенденції та проблеми систем різного рівня.
 • Вміти самостійно розробляти управлінські рішення з урахуванням чинників невизначеності для забезпечення підвищення ефективності в обраній спеціальній області дослідження на різних рівнях управління.
 • Розуміти механізми взаємодії функціональних складових предметної області дослідження; вміти аналізувати та контролювати параметри їх стану, розвитку та ефективності.
 • Володіти методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації та критичної оцінки інформації; інструментарієм аналізу, моделювання, проектування для виконання завдань дослідження та/або управління. 
 • Проводити аналіз існуючих методів статистичного аналізу, моделювання і прогнозування, перевірки статистичних гіпотез, економіко-математичних моделей, соціологічних методів та обґрунтовувати можливість і порядок їхнього  коректного застосування.

Комунікація

 • Використовувати відповідну термінологію у власних дослідженнях та професійній діяльності рідною мовою та/або іноземною; спілкуватися в діалоговому режимі в галузі  наукової та професійній діяльності; вміти презентувати результати власних досліджень та описувати їх у фахових публікаціях використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології.

Автономія і відповідальність

 • Ініціювати оригінальне інноваційне рішення, спрямоване на розв’язання конкретної проблеми предметної області дослідження або управління; усвідомлювати відповідальність за його новизну та наслідки реалізації. 
 • Поєднувати існуючі та пропонувати нові, нестандартні шляхи розв’язання проблем предметної області дослідження або управління на базі сучасних концептуальних та методологічних знань.
Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Проектна група: 3 доктори наук,  3 професори; 1 кандидат наук, 1 доцент.

Гарант освітньої програми (керівник проектної групи): професор, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України Бельтюков Є. А. є заступником Голови спеціалізованої вченої ради Д.41.052.10 із захисту дисертацій за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (відповідними до спеціальності 051 «Економіка»), академіком Української академії економічної кібернетики, членом спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 в Одеському національному економічному університеті, керівником 2-х держбюджетних науково-дослідних робіт; під його керівництвом у 2011-2016 рр. підготовлено та захищено 6 дисертацій на здобуття ступню кандидата економічних наук, в т.ч. здобувачем з Німеччини; є членом редакційної колегії наукового видання.  

Члени проектної групи д.е.н., професор Соколовська З.М., д.е.н., професор Харічков С.К. мають досвід підготовки (наукового керівництва та консультування) та атестації наукових кадрів у складі спеціалізованої вченої ради  Д 41.052.10;  є членами редакційної колегії наукових видань. 

Член проектної групи к.е.н., доц. Некрасова Л.А. має досвід оппанірування дисертації на здобуття ступеня кандидата наук,  відповідального виконавця 2  держбюджетних  та 1 госпдоговірной тем НДДКР, є керівником наукової роботи студентів. 

Всі науково-педагогічні працівники задіяні у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності 051 «Економіка» є штатними співробітниками  ОНПУ, мають наукові ступені та вчені звання та підтверджений рівень наукової і професійної активності.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам.

Для проведення досліджень наявні науково-дослідні і навчально-наукові лабораторії Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій та Інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту ОНПУ, науково-дослідна база  Спеціалізованих вчених рад Д.41.052.10 та Консультаційно-навчального центру «Політех-консалт».

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Офіційний веб-сайт ОНПУ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.

Всі ресурси бібліотеки ОНПУ доступні через сайт університету, читальний зал бібліотеки забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. 

Крім фонду наукової (в т.ч. електронної) бібліотеки ОНПУ, аспіранти - слухачі освітньо-наукової програми мають вільний доступ до бібліотек спеціалізованих вчених рад Д 41.052.10,  що містять примірники рукописів дисертаційних робіт та авторефератів у друкованому та електронному вигляді.

Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами України. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах України. До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені провідні фахівців університетів України на умовах індивідуальних договорів. Кредити, отримані в інших університетах України, перезараховуються відповідно до довідки про академічну мобільність

Міжнародна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі у програмах проекту Еразмус + та Еразмус Мундус

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах або за індивідуальним графіком, за умови вивчення ними української (російської) мови в обсязі 10 кредитів ЕКТС, що додатково передбачені навчальним планом.

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Підсумок навчання за програмою
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускникам 
Доктор філософії з економіки.
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом доктора філософії державного зразка;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Бельтюков Євген Афанасійович, д.е.н., профессор.