Історія економічної думки

Навчальна дисципліна загальної підготовки
Рік впровадження: 
2017.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.00.
Форма контрою: 
Залік.
Кількість аудиторних годин: 
30 годин лекційних занять, 14 годин практичних занять.

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни: набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам; формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю. Завдання дисципліни: пізнання економічної теорії як науки, її предмету, методів та функцій; розкриття основного змісту сучасних шкіл економічної теорії; аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних господарських систем; характеристика основних рис та особливостей розвитку перехідних економік; розкриття закономірностей суспільного відтворення, економічного зростання та циклічних коливань в економіці; сучасні процеси глобалізації світогосподарських зв’язків та шляхи вирішення загальноцивілізаційних проблем людства.

Основні результати навчання

Знати основні методи системного аналізу, закономірності побудови, функціонування та розвитку систем для розв’язання задач аналізу та синтезу. Уміти організовувати діяльність роботи команди та ефективно управляти часом.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Л – лекційні заняття; ПЗ – практичні заняття; СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти; МКР – модульна контрольна робота; К – консультації.

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень
Л1. Становлення економічної теорії як науки
ПЗ1 Становлення  економічної теорії, як науки     
СРЗ, К.

2 тиждень
Д2 Предмет і метод економічної теорії
ПЗ2 Предмет і метод економічної теорії  
СРЗ, К.

3 тиждень
Л3  Економічні закони, потреби та інтереси суспільства 
ПЗ3 Економічні закони, потреби та інтереси суспільства
СРЗ, К.

4 тиждень
Л4 Складові та фактори виробництва
ПЗ4 Складові та фактори виробництва
СРЗ, К.

5 тиждень
Л5 Капітал, робоча сила, прибуток і позиковий відсоток
ПЗ5 Капітал, робоча сила, прибуток і позиковий відсоток
СРЗ, К.

6 тиждень
Л6 Становлення товару як економічної категорі
ПЗ6 Становлення товару як економічної категорії        
СРЗ, К.

7 тиждень
Л7 Гроші та їх розвиток
ПЗ7 Гроші та їх розвиток. 
СРЗ, К.

8 тиждень
Л8  Сучасні грошові системи
ПЗ8 Сучасні грошові системи
МКР1, СРЗ, К.

9 тиждень
Л9 Відносини власності
ПЗ9 Відносини власності
СРЗ, К.

10 тиждень
Л10 Зміст та функції ринку
ПЗ10. Зміст та функції ринку
СРЗ, К.

11 тиждень
Л11 Ринковий механізм 
ПЗ11 Ринковий механізм
СРЗ, К.

12 тиждень
Л12 Підприємництво: зміст, витрати та прибуток
ПЗ12     Підприємництво: зміст, витрати та прибуток
СРЗ, К.

13 тиждень
Л13 Макроекономіка та основні макроекономічні показники
ПЗ13 Макроекономіка та основні макроекономічні показники
СРЗ, К.

14 тиждень
Л14 Сучасні макроекономічні дослідження
ПЗ14  Сучасні макроекономічні дослідження
СРЗ, К.

15 тиждень
Л15 Макроекономічна політика сучасної держави
ПЗ15 Макроекономічна політика сучасної держави
МКР2, СРЗ, К.

Індивідуальна робота: не передбачена

Самостійна робота

Самостійна робота складає 46 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт: підготовка до лекційних занять – 16 годин; підготовка до практичних занять – 30 години.

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують 2 модульні контрольні роботи та 4 індивідуальних контрольних завдання. Модульні контрольні роботи № 1 та № 2 виконуються у письмовій формі. Модульна робота складається з теоретичної частини (2 запитання) та практичної частини (1 задача). Відповідь на кожне теоретичне питання оцінюється максимум 10 балами. Правильне розв’язання задачі оцінюється в 5 балів. Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів:
Семестровий модуль № 1
ПЗ1. Оцінка за активну участь – 2 бали. 
ПЗ2. Оцінка за активну участь – 3 бали. 
ПЗ3. Оцінка за активну участь – 5 балів.
ПЗ4. Оцінка за активну участь – 5 балів.
ПЗ5. Оцінка за активну участь – 5 балів
ПЗ6. Оцінка за активну участь – 5 балів
ПЗ7. Оцінка за активну участь – 0 балів
МК1. Модульна контрольна робота – 25 балів (7 тиждень). Перескладання можливе протягом ПЗ4. Оцінка за активну участь – 5 балів 9–11 тижнів за розкладом консультацій.
Семестровий модуль № 2
ПЗ8. Оцінка за активну участь – 2 бали. 
ПЗ9. Оцінка за активну участь – 3 бали. 
ПЗ10. Оцінка за активну участь – 2 бали.
ПЗ11. Оцінка за активну участь – 3 бали
ПЗ12. Оцінка за активну участь – 5 балів
ПЗ13. Оцінка за активну участь – 5 балів
ПЗ14. Оцінка за активну участь – 5 балів
ПЗ15. Оцінка за активну участь – 0 балів
МК2. Модульна контрольна робота – 25 балів (15 тиждень).
Максимальна оцінка за повний обсяг виконаних навчальних елементів дисципліни – 100 балів. Підсумковим контролем з дисципліни є усний залік. Максимальна оцінка за правильні відповіді на всі питання становить 100 балів. 

Умови допуску до підсумкового контролю

До заліку допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж на 60 %. Залік відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни. Складання/перескладання заліків організується за встановленим деканатом розкладом.

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності.  

Виконаний не свій варіант завдання здобувачем не оцінюється.

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.

Відсутність здобувача на заліку або на контрольній роботі відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання заліків – за встановленим деканатом розкладом.

Під час лекції здійснювати телефонні дзвінки забороняється.