Менеджмент культурної сфери

Навчальна дисципліна загальної підготовки
Рік впровадження: 
2017.
Кількість кредитів ЄКТС: 
4.00.
Форма контрою: 
Екзамен.
Кількість аудиторних годин: 
30 – лекційних занять, 16 – практичних занять.

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь та навичок аналізу бізнес -середовища, вивчення впливу різних зовнішніх та внутрішніх факторів на ефективність системи управління організацією з метою прийняття раціональних та логічних управлінських рішень, та вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Задачі дисципліни:вивчення основних категорій науки управління, функцій управління і процесів прийняття управлінських рішень; методи використання базових інструментів управління організаціями; вивчення впливу різних факторів на ефективність системи управління організацією.

Основні результати навчання

Уміти використовувати знання методів обробки інформації та комунікаційних технологій при вирішенні професійних завдань (управління інформацією). Уміти використовувати результати проведеного аналізу для синтезування отриманої інформації. Уміти враховувати знання процесів соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм у соціальній діяльності. Здатність пристосовуватись до обставин, що постійно змінюються в сфері професійної діяльності.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 Л – лекційні заняття; СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти; ПЗ – практичні заняття – практична підготовка до й активна участь в обговоренні питань і виконанні завдань; 
МКР – модульна контрольна робота; К – консультації викладача; ІЗ – індивідуальне завдання.

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень
Л1.Менеджмент як наукова система управління. Сутність, роль та методологічні основи. 
СРЗ, К.

2 тиждень
Л2. Історія розвитку менеджменту. 
ПЗ№1.
СРЗ, К.

3 тиждень
Л3.Внутрішнє та зовнішнє середовище організацій.
К, СРЗ.

4 тиждень
Л4.Закони, закономірності та принципи менеджменту.
ПЗ № 2,
СРЗ, К.

5 тиждень
Л5.Функції та методи менеджменту.
СРЗ, К.

6 тиждень
Л6.Процес управління.
ПЗ № 3
СРЗ, К, ІЗ.

7 тиждень
Л7. Планування як загальна функція менеджменту.
СРЗ, К.

8 тиждень
Л8.Організування як загальна функція менеджменту.
ПЗ № 4.
ІЗ, МКР1, СРЗ, К.

9 тиждень
Л9.Мотивування як загальна функція менеджменту.
СРЗ, К.

10 тиждень
Л10.Контролювання як загальна функція менеджменту.
ПЗ № 5.
ІЗ, СРЗ, К.

11 тиждень
Л11.Регулювання як загальна функція менеджменту.
СРЗ, К.

12 тиждень
Л12.нформація і комунікація в менеджменті.
ПЗ № 6.
ІЗ, СРЗ, К.

13 тиждень 
Л13.Керівництво та лідерство.
СРЗ, К.

14 тиждень. 
Л14.Корпоративна культура, відповідальність та етика у менеджменті.
ПЗ №7.
ІЗ, СРЗ, К.

15 тиждень.
Л15.Ділове спілкування як інструмент професійної діяльності менеджера.
К, СРЗ, МКР 2

Індивідуальна робота: не передбачена.

Самостійна робота.

Самостійна робота полягає у самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу, підготовці до практичних занять. Додатково до вивчення матеріалів конспекту лекцій студент до кожної лекції знаходить в літературних джерелах і в Інтернеті визначення понять, які будуть розглядатися на лекціях, та конспектує їх. Таким чином студент приходить на лекцію розуміючі окремі ключові поняття.
Самостійна робота складає 74 години. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт: 
1) підготовка до лекційних занять – 19 годин; 
2) підготовка до практичних занять та виконання індивідуальних контрольних завдань – разом 25 годин; 
3) підготовка до екзамену – 30 годин.

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Кожний модуль оцінюється у 50 балів.  Максимальна сума накопичувальних балів в кожному модульному контролі – по 25 балів: вирішення теоретичних та практичних завдань на ЛЗ та ПЗ (25 балів). Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу складає – 25 балів. 
Індивідуальне завдання. Бездоганне та своєчасне виконання СРЗ оцінюється у 10 балів, які складаються із змістовного розкриття теми, наочного аналізу наукової думки з проблематичного питання відповідно до обраної тематики, графічно-аналітичного матеріалу та публічної доповіді роботи.  Підсумкова форма контролю з дисципліни -  екзамен. 

Умови допуску до підсумкового контролю

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %. Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни. Складання/перескладання екзаменів відбувається за встановленим деканатом розкладом.

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання, відвідувати консультації викладача з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи, питань. Такій підхід сприяє формуванню академічної культури та академічної доброчесності, здобуттю навичок самостійної роботи і формування відповідних компетентностей, як для успішного навчання на відповідному освітньому рівні, так і для майбутньої професійної діяльності.

Викладач на першому аудиторному занятті надає повну інформацію щодо усіх складових дисципліни, роз’яснює кількісне та якісне наповнення змістовних модулів, рекомендує відповідну фахову літературу, інформує щодо критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача з усіх видів та форм навчання та термінів контрольних заходів. 
Викладач зобов’язаний здійснювати консультації відповідно до затвердженого завідувачем кафедри, графіка консультацій.

Всі види завдань, які виконано після встановлених графіком навчального процесу та викладачем термінів вважаються «не зарахованими» та отримують, відповідно, оцінку «0».

Відсутність здобувача на екзамені або на МКР відповідає оцінці «0». 

Складання/перескладання екзаменів, КР відбувається за встановленим деканатом розкладом. 

Під час Л, ПЗ, складання екзамену та захисту КР користуватися телефонами заборонено.

Заборонено використання будь-яких літературних джерел, конспектів лекцій, шпаргалок під час проходження модульних контролів та складання екзамену з дисципліни.