Комп’ютерне проектування та дизайн машин

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
/
Перший рівень вищої освіти
/
2019 рік.
Галузь знань / Спеціальність / Спеціалізація:
13 Механічна інженерія
/
133 Галузеве машинобудування
/
133
-
2
Комп’ютерне проектування та дизайн машин

Загальний профіль програми:

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей здобувачів вищої освіти та підготовки їх в якості дипломованих фахівців (інженерів) в різних галузях промисловості, пов’язаних з проектуванням, виробництвом та експлуатацією технічних систем, машин і устаткування.

Тривалість програми:

Очна (денна) форма навчання:

 • 3 роки 10 місяців – нормативний термін навчання на основі повної загальної середньої освіти;
 • 1 рік 10 місяців – скорочений термін навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для прямої або спорідненої в межах галузі знань спеціальності;
 • 2 роки 10 місяців – скорочений термін навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для інших спеціальностей.

Заочна форма навчання:

 • 4 роки 8 місяців – нормативний термін навчання на основі повної загальної середньої освіти;
 • 3 роки 8 місяців – скорочений термін навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Кількість кредитів:

 • 240 кредитів ЄКТС – обсяг освітньої програми на основі повної загальної середньої освіти;
 • 120 кредитів ЄКТС – обсяг освітньої програми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для прямої або спорідненої в межах галузі знань спеціальності;
 • 180 кредитів ЄКТС – обсяг освітньої програми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для інших спеціальностей.

Рівень кваліфікації випускників:

 • сьомий – відповідно до Національної рамки кваліфікацій: 
 • шостий – відповідно до Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (QF-LLL).

Професійні профілі випускників (основні посади):

У відповідності до професійної кваліфікації:

 • КП 3115 ЗКППТР 24971 Технік-конструктор (механіка);
 • КП 3115 ЗКППТР 25041 Технік-технолог (механіка);
 • КП 3115 ЗКППТР 25032 Технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • КП 3115 ЗКППТР 24989 Технік з інструменту – можуть обіймати робочі місця в компаніях, малих підприємствах та інститутах промислового та інформаційного сектору (інженер-конструктор, інженер-механік, менеджер з поставки обладнання).

Основні місця роботи випускників:

 

Доступ до подальшого навчання:

Здобуття вищої освіти на другому (магістерському) рівні.

Мова викладання

Українська.

  Організація процесу навчання

  Навчальній процес будується за навчальними роками (курсами навчання).

  Навчальний рік, як правило, починається 1 вересня, закінчується 30 червня.

  Навчальні роки розділені між собою літніми канікулами.

  Навчальній рік складається з двох семестрів – осіннього то весняного, кожен з яких завершується екзаменаційною сесією (підведенням підсумків навчальної роботи здобувачів вищої освіти протягом семестру).

  Семестри навчального року відділені один від одного зимовими канікулами.

  Підходи до викладання та навчання

  • Лекції,
  • мультимедійні лекції,
  • інтерактивні лекції,
  • лабораторні роботи,
  • практичні заняття,
  • участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах,
  • самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки бакалаврської роботи.

  Система оцінювання

  Контроль рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти:

  • письмові та усні екзамени,
  • заліки,
  • диференційовані заліки,
  • лабораторні звіти,
  • есе,
  • презентації,
  • поточний контроль,
  • реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні роботи,
  • курсові роботи і проекти.

  Шкала оцінювання навчальних досягнень – 100-бальна:

  • 90…100 балів – відмінно – "A" за шкалою ЄКТС;
  • 82…89 балів – добре – "B" за шкалою ЄКТС;
  • 75…81 балів – добре – "C" за шкалою ЄКТС;
  • 67…74 балів – задовільно – "D" за шкалою ЄКТС;
  • 60…66 балів – задовільно – "E" за шкалою ЄКТС;
  • 35…59 балів – незадовільно – "FX" за шкалою ЄКТС;
  • 0…34 балів – незадовільно – "F" за шкалою ЄКТС.

  Практика/стажування

  Виробнича практика. Практика проходить на підприємствах машино-, верстато-, автомобілебудівної галузей.

  Академічна мобільність

  Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.

  Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності. 

  Інші особливості програми

  Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Одеського національного політехнічного університету.

  Для іноземних здобувачів вищої освіти обов’язковим є вивчення мовних дисциплін: «Українська мова як іноземна», «Мова навчання».

  Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою: 
  Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми: 
  The name of the programECTS Credits
  Дисциплина 3.0
  Вибіркова частина, дисципліни вільного вибору.

  контент

  Предмет 1 1.0
  Вибіркова частина, цикл дисциплін загальної підготовки.

  контент

  Предмет 2 2.5
  Вибіркова частина, цикл дисциплін загальної підготовки.

  контент

  Механізми визнання попереднього навчання

   

  Як вступити (конкурсні пропозиції)

   

  Конкурсні предмети (вступні випробування)

   

  Наявність місць держзамовлення