Каталог освітніх програм

Ви є тут

Комп’ютерне проектування та дизайн машин

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
Перший рівень вищої освіти
2019 рік

 

Атрибути програми

Спеціальність:

131 Прикладна механіка.

Спеціалізація:

Комп’ютерне проектування та дизайн машин.

Галузь знань:

13 Механічна інженерія.

Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою:

Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми:

Металорізальні верстати, метрологія та сертифікація.

Керівник освітньої програми, контактна особа:

д.т.н., проф., Тіхенко Валентин Миколайович.

 

Загальна характеристика програми

Загальний профіль програми:

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей здобувачів вищої освіти та підготовки їх в якості дипломованих фахівців (інженерів) в різних галузях промисловості, пов’язаних з проектуванням, виробництвом та експлуатацією технічних систем, машин і устаткування.

Тривалість програми:

 • Очна (денна) форма навчання:
  • 3 роки 10 місяців – нормативний термін навчання на основі повної загальної середньої освіти;
  • 1 рік 10 місяців – скорочений термін навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для прямої або спорідненої в межах галузі знань спеціальності;
  • 2 роки 10 місяців – скорочений термін навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для інших спеціальностей.
 • Заочна форма навчання:
  • 4 роки 8 місяців – нормативний термін навчання на основі повної загальної середньої освіти;
  • 3 роки 8 місяців – скорочений термін навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Кількість кредитів:

 • 240 кредитів ЄКТС – обсяг освітньої програми на основі повної загальної середньої освіти;
 • 120 кредитів ЄКТС – обсяг освітньої програми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для прямої або спорідненої в межах галузі знань спеціальності;
 • 180 кредитів ЄКТС – обсяг освітньої програми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для інших спеціальностей.

Рівень кваліфікації випускників:

 • сьомий – відповідно до Національної рамки кваліфікацій: 
 • шостий – відповідно до Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (QF-LLL).

Професійні профілі випускників (основні посади):

У відповідності до професійної кваліфікації: КП 3115 ЗКППТР 24971 Технік-конструктор (механіка), КП 3115 ЗКППТР 25041 Технік-технолог (механіка), КП 3115 ЗКППТР 25032 Технік з експлуатації та ремонту устаткування, КП 3115 ЗКППТР 24989 Технік з інструменту – можуть обіймати робочі місця в компаніях, малих підприємствах та інститутах промислового та інформаційного сектору (інженер-конструктор, інженер-механік, менеджер з поставки обладнання).

Основні місця роботи випускників:

Подальше навчання:
Доступ до подальшого навчання:

Здобуття вищої освіти на другому (магістерському) рівні.

 

Навчання за програмою

Мова (мови) викладання:

Українська.

Форма навчання:

 • Очна (денна);
 • Заочна (дистанційна).

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Правила екзаменування та шкала оцінювання:

 

Академічна мобільність:

Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності. 

Практика/стажування:

Виробнича практика. Практика проходить на підприємствах машино-, верстато-, автомобілебудівної галузей.

Структурно-логічна схема освітньої програми з кредитами ЄКТС:
Перелік та опис освітніх компонентів:

 

Вимоги щодо завершення програми:

Успішне виконання освітньо-професійної програми та проходження атестації.

Вартість підготовки:
Вартість навчання:

 

Інші особливості програми:

 

Результати навчання за програмою

Програмні результати навчання:

Набуття компетентностей, вмінь та навичок, необхідних для виконання інженерних завдань з моделювання, проектування, розрахунку та дизайну вузлів і агрегатів загальномашинобудівного та спеціального призначення.

Освітній ступінь, що присуджується:

Бакалавр.

Освітня кваліфікація, що присвоюється:

Бакалавр з прикладної механіки.

Документ, що видається після завершення навчання:
Зразок документу:

 

Вимоги щодо вступу на навчання за програмою

Вимоги щодо попередньої освіти:

Наявність повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Механізми визнання попереднього навчання:

 

Як вступити (конкурсні пропозиції)
Конкурсні предмети (вступні випробування)
Наявність місць держзамовлення