Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз та аудит

Переглянути всі конкурси студентських робіт
2 лютого 202128 травня 2021

Міжнародний студентський професійний творчий конкурс з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту (далі – Конкурс) – змагання студентів у формі презентації та захисту конкурсних робіт з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту. 

Засновниками Конкурсу є кафедра обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», кафедра обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету спільно з профільними кафедрами зарубіжних закладів вищої освіти Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Бухарестського університету «АРТІФЕКС». 

Завданнями Конкурсу є: 

 • сприяння формуванню в умовах євроінтеграції творчого покоління молодих науковців та практиків у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту; 
 • формування у студентів навичок спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня, проведення наукових досліджень, оприлюднення їх результатів іноземною мовою;
 • підвищення престижу спеціальності «Облік і оподаткування».

Конкурс проводиться в три етапи:

І етап – у закладах вищої освіти відповідно до рішення вчених рад, до 23 квітня 2021 року; 
ІІ етап – у Одеському національному політехнічному університеті, до 14 травня 2021 року; 
ІІІ етап – фінальний, у Одеському національному політехнічному університеті, 27–28 травня 2021 року. 

Офіційна мова Конкурсу: англійська. 

Порядок проведення Конкурсу
 1. Під час проведення першого етапу у закладах вищої освіти здійснюється відбір кращих робіт студентів (не більше трьох). Відібрані роботи разом із заповненою анкетою учасника (додаток) надсилаються в електронному вигляді в секретаріат оргкомітету Конкурсу (на електронну адресу, вказану в контактах цієї сторінки).
 2. Під час проведення другого етапу журі оцінює подані на Конкурс роботи і визначає учасників фінального етапу, кількість яких має становити не менше 50% від кількості поданих робіт. Кожну роботу оцінюють два члени журі.. 
 3. Результати другого етапу Конкурсу та запрошення до участі у фінальному етапі повідомляються всім учасникам не пізніше 14 травня  2021 року та розміщуються на цьому сайті. 
 4. Фінальний етап Конкурсу передбачає публічну презентацію, захист учасниками конкурсних робіт у форматі відео-конференції, визначення та нагородження переможців.
 5. Результати Конкурсу оприлюднюються на цьому сайті. 
 6. Учасники Конкурсу повинні дотримуватись правил його проведення та норм етичної поведінки. У разі їх порушення рішенням журі Конкурсу вони можуть бути відсторонені від подальшої участі через зняття конкурсної роботи з Конкурсу. 
 7. Апеляції за результатами ІІ етапу приймаються та розглядаються до      18 травня 2021 року, за результатами фінального етапу – 28 травня 2021 року.

Вимоги до конкурсних робіт:

 1. На Конкурс подаються студентські роботи з актуальних проблем бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу й аудиту, виконані англійською мовою вперше та які раніше ніде не публікувалися.
 2. Конкурсні роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, креативними, містити наукову новизну, мати практичну спрямованість, не містити плагіату, фабрикації та фальсифікації.
 3. Конкурсні роботи можуть бути одноосібними або колективними (не більше трьох авторів).
 4. Конкурсна робота повинна містити:
 • анотацію (в якій зазначається актуальність, мета, завдання, використана методика дослідження та загальна характеристика роботи) та ключові слова. Обсяг анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків. Кількість ключових слів – не менше п’яти;
 • вступ, в якому зазначається постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей наукового дослідження тощо;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки та перспективи подальших досліджень;
 • список використаних джерел.
 1. Загальний обсяг роботи до 1,0 друкованого аркуша (40 000 друкованих знаків) без урахування додатків та переліку літературних джерел.

Конкурсні роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 

 • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Електрона версія роботи надсилається одночасно у двох форматах:

1) *.doc або *.docx;
2) *.pdf. 

Учасники Конкурсу
 1. До участі у Конкурсі запрошуються студенти закладів вищої освіти України та інших країн.
 2. Учасники Конкурсу є відповідальними за достовірність інформації, поданої на розгляд журі, та гарантують авторство.
 3. Відносини засновників Конкурсу з його учасниками щодо використання об’єктів авторського або суміжних прав переможців регулюються нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права».
Критерії оцінювання конкурсних робіт
 1. Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями: 
 • актуальність проблеми, глибина дослідження стану проблеми в сучасній теорії та практиці;
 • використання наукових методів досліджень, елементи наукової новизни; 
 • креативність та практична значущість, якість викладу результатів дослідження. 
 1. За результатами оцінювання робіт визначається усереднена рейтингова оцінка конкурсної роботи. При наявності значних розбіжностей в оцінках, призначається додаткове третє рецензування. У такому випадку рейтингова оцінка усереднює оцінки від трьох рецензентів. 
 2. Під час презентації та захисту конкурсної роботи учасник повинен відобразити:
 • мету, завдання, етапи та методи проведеного дослідження; 
 • аналіз проблеми, що вирішується, опис отриманих результатів, їх наукової новизни та практичної значущості; 
 • висновки щодо напрямків та очікуваного ефекту використання, напрямків подальших досліджень тощо. 
 1. Захист конкурсної роботи оцінюється за такими критеріями: 
 • якість та змістовність представлення результатів дослідження; 
 • аргументованість викладу наукових результатів дослідження;
 • обґрунтованість відповідей.
Порядок визначення та нагородження переможців
 1. Переможці Конкурсу визначаються журі за підсумковою рейтинговою оцінкою.
 2. При проведенні Конкурсу за декількома номінаціями переможці визначаються в кожній номінації. Для конкурсних робіт підготовлених декількома авторами, переможцями вважаються всі їх автори.
 3. Підсумкова рейтингова оцінка формується за 100-бальною шкалою за результатами другого та фінального етапів. 
 4. У випадку рівної кількості балів підсумкової рейтингової оцінки, перемога присуджується конкурсній роботі, що отримала вищу рейтингову оцінку за підсумками фінального етапу.
 5. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І–ІІІ ступенів відповідно рейтингу. Кількість конкурсних робіт, що отримують диплом І ступеня не може перевищувати 25% від загальної кількості конкурсних робіт переможців. 
 6. Учасники фінального етапу Конкурсу та їх наукові керівники нагороджуються сертифікатами та подяками. За рекомендацією журі Конкурсу кращі конкурсні роботи можуть бути запропоновані до публікації у наукових фахових виданнях України або інших країн-учасниць.
Організаційний комітет
 • Вітренко Андрій Олександрович – заступник Міністра освіти і науки України, голова оргкомітету;
 • Баженков Євген Володимирович – в. о. директора Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти», заступник голови оргкомітету;
 • Демидов Іван Васильович – проректор із наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка», заступник голови оргкомітету;
 • Нестеренко Сергій Анатолійович – проректор Одеського національного політехнічного університету, заступник голови оргкомітету;
 • Букальська Ельжбета – завідувач кафедри Університету Марії Кюрі-Склодовської, заступник голови оргкомітету (за згодою);
 • Каталін Детку – завідувач кафедри Бухарестського університету «АРТІФЕКС», заступник голови оргкомітету (за згодою);
 • Михайленко Наталія Петрівна – методист вищої категорії Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», відповідальний секретар оргкомітету; 
 • Балан Алла Аліджанівна – доцент Одеського національного політехнічного університету;
 • Буяк Адам – доцент Університету Марії Кюрі-Склодовської (за згодою);
 • Волощук Лідія Олександрівна – завідувач кафедри Одеського національного політехнічного університету;
 • Воськало Володимир Іванович – заступник завідувача кафедри Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Сафонов Юрій Миколайович – заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;
 • Загородній Анатолій Григорович – професор кафедри Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Ковальова Олена Миколаївна – заступник завідувача кафедри Одеського національного політехнічного університету;
 • Кузуб Олександр Анатолійович – президент громадської спілки «Інститут сертифікованих професіоналів обліку й аудиту», директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингова фірма «Аудит-АСК» (за згодою);
 • Кузьмін Олег Євгенович – директор Інституту Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Пилипенко Любомир Миколайович – професор Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Шапошников Костянтин Сергійович – начальник відділу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;
 • Селіванова Наталія Миколаївна – доцент Одеського національного політехнічного університету;
 • Свінарьова Ганна Борисівна – доцент Одеського національного політехнічного університету;
 • Тивончук Олена Іванівна – доцент Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Філиппова Світлана Валеріївна – директор Інституту Одеського національного політехнічного університету;
 • Хоролець Тетяна Іванівна – заступник голови правління громадської організації «Міжнародна професійна спілка аудиторів», директор аудиторської компанії 
 • ПП «Авіста» (за згодою); 
 • Черкасова Світлана Олександрівна – доцент Одеського національного політехнічного університету;
 • Чіобану Геннадій –доцент Бухарестського університету «АРТІФЕКС» (за згодою); 
 • Юдіна Світлана Павлівна – завідувач сектору Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;
 • Яремко Ігор Йосафатович – завідувач кафедри Національного університету «Львівська політехніка».
Журі Конкурсу
 • Пилипенко Андрій Анатолійович – д.е.н., професор, Академік академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, голова журі;
 • Волощук Лідія Олександрівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету, заступник голови журі;
 • Яремко Ігор Йосафатович – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», заступник голови журі; 
 • Балан Алла Аліджанівна – к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету;
 • Бочуля Тетяна Володимирівна – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, професор кафедри фінансів та обліку Харківського державного університету харчування та торгівлі;
 • Буяк Адам – доктор філософії, доцент кафедри фінансів підприємств та бухгалтерського обліку Університету Марії Кюрі-Склодовської (за згодою);
 • Кафка Софія Михайлівна – д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; 
 • Ковальова Олена Миколаївна – к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету;
 • Ковалюк Олексій Миколайович – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Лабунська Світлана Віталіївна – д.е.н., професор кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; 
 • Легенчук Сергій Федорович – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»;
 • Лугова Ольга Іванівна – к.е.н., старший викладач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету;
 • Маначинська Юлія Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Погорелов Юрій Сергійович – д.е.н, професор, академік Академії економічних наук України, радник члена Рахункової палати (за згодою); 
 • Позняковська Наталія Миколаївна – к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування;
 • Рогозний Сергій Анатолійович – аудитор, консультант, член Ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ), керівник комітету з фінансів та бюджету (за згодою); 
 • Сокіл Олег Григорійович – д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;
 • Темирбекова Ляззат Асановна – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Карагандинського державного університету імені академіка Є. А. Букетова (за згодою);
 • Тивончук Олена Іванівна – к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Скибінська Зоряна Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Чік Марія Юріївна – к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу, контролю та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету; 
 • Чіобану Геннадій – доктор філософії, старший науковий співробітник Національного науково-дослідного інституту праці та соціального захисту населення (INCSMPS), доцент кафедри фінансів та бухгалтерського обліку Бухарестського університету «АРТІФЕКС» (за згодою);
 • Чижевська Людмила Віталіївна – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, професор кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»;
 • Шигун Марія Михайлівна – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку і оподаткування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 • Шуліко Андрій Олександрович – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Ужгородського національного університету.